Hoppa till huvudinnehåll

Våra specialistkompetenser

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin

Specialistområdet fysisk aktivitet och idrottsmedicin innefattar kunskap om att förebygga skador, utreda, vägleda, behandla och rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika nivå i alla åldrar, att understödja och anpassa fysisk aktivitet och idrott för personer med funktionshinder samt kunskapen om tillämpning av fysisk aktivitetet och träning som del av rehabiliteringen efter skada och sjukdom.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Fysioterapeuter specialiserade inom ämnesområdet hjärt- och kärlsjukdomar arbetar med patienter med funktionsstörningar i cirkulationsorganen och utgör en del av den medicinska utredningen och behandlingen. Patienterna återfinns i alla åldersgrupper. Bedömning och behandling på analys av patientens cirkulatoriska tillstånd och möjlighet till fysisk aktivitet, i såväl rehabiliterande som sekundärpreventivt syfte.

Neurologi

Neurologiska skador och sjukdomar medför ofta sensomotoriska och kognitiva funktionsnedsättningar, vilket kan leda till begränsningar i aktivitet och delaktighet. Fysioterapeuter specialiserade inom ämnesområdet neurologi arbetar med patienter i olika åldrar med sjukdomar och skador i både centrala och perifera nervsystemet. Specialisten deltar aktivt i den medicinska utredningen och arbetar hälsofrämjande, behandlande, rehabiliterande och habiliterande.

Onkologi

Specialiteten innebär fysioterapeutiskt omhändertagande av patienter som har eller har haft onkologisk sjukdom. Dessa finns representerade i alla åldergrupper. Då onkologisk sjukdom har djupgående medicinska, psykologiska och sociala konsekvenser för individen krävs speciella kuskaper och färdigheter samt förhållningssätt hos de fysioterapeuter som möter dessa patienter.

Ortopedi

Fysioterapeuter specialiserade inom ortopedi bedömer, utreder och behandlar patienter i alla åldersgrupper med smärta, skador och/eller sjukdomar i rörelsesystemet, efter kirurgiska ingrepp och olycksfall, vid belastnings- eller degenerativa sjukdomar samt vid medfödda eller förvärvade deformiteter. Ortopedispecialisten arbetar även med förebyggande åtgärder.

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ett internationellt specialistområde inom fysioterapin som baserar sig på en helhetssyn på dig som patient. Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och träning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

Respiration

Fysioterapeuter specialiserade inom respiration arbetar med patienter med andningssvårigheter orsakade av lungsjukdom, stress, oro eller skador i andningsorganen. Vanligt förekommande diagnoser är astma, KOL, lungfibros, lungtransplanterade, lungembolier och dysfunktionell andning. Syftet med fysioterapi vid lungsjukdom är bland annat att förbättra fysiska och psykiska måendet samt minska andfåddheten. 

Behandlingen utgår från patientens behov och kan innebära fysisk träning, andningsträning, medicinhantering, patientutbildning, yoga, kroppskännedom och förskrivning av andningshjälpmedel. Vi har patientutbildning vid tex KOL och följer utbildningen Aktiv med KOL framtaget av Riksförbundet HjärtLung. 

Vi tar emot patienter med kvarstående symtom efter Covid-19 för rehabilitering.

Reumatologi

Specialisten möter framför allt patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar samt patienter med icke inflammatoriska tillstånd. Syftet med fysioterapi vid reumatiska sjukdomar är att med hjälp av träning, behandling och undervisning lindra smärta, förebygga funktionsnedsättning samt skapa förutsättningar för bästa möjliga funktion och livskvalitet.