Hoppa till huvudinnehåll
psykisk ohälsa man

Kränkande särbehandling Främja gott bemötande och värderingar

Bästa sättet att hantera kränkande särbehandling är att arbeta förebyggande, vilket poängteras i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4). I denna föreskrift från Arbetsmiljöverket ställs också krav på arbetsgivaren att ha policydokument som tydliggör att kränkande särbehandling inte tolereras samt beskriva rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras. Ytterligare ett krav är att chefer och arbetsledare ska ha kännedom om och förutsättningar att arbeta förebyggande med kränkande särbehandling.

Vid kränkande särbehandling blir konsekvensen för den enskilde arbetstagaren ofta förödande med både fysisk och psykisk ohälsa som följd. Även i arbetsgruppen minskar effektiviteten, gruppen får låg tolerans mot påfrestningar och söker efter syndabockar. Som chef gäller det att agera snabbt på tidiga signaler om missförhållanden.

Feelgood stöttar er i det förebyggande arbetet, med expertkunskap och stöd i skapandet av policys och riktlinjer samt i implementering. Vi utbildar och handleder era chefer, i hur man skapar god arbetsmiljö och hur man förebygger och fångar upp kränkande särbehandling.

Det krävs av arbetsgivare att man utreder vid misstanke om kränkande särbehandling och att man snabbt sätter in åtgärder vid förekomst av kränkande särbehandling. Vi hjälper er med oberoende utredning genom konsulter som är utbildade i rekommenderade metoder. Det kan handla om ett första samtal med individen som upplevt sig utsatt för att ge er rekommendationer om vad som ska bli nästa steg. Ofta kan det räcka som underlag för att besluta om åtgärder. Ibland behövs en mer systematisk och noggrann utredning för att förstå vad som inträffat och det kan vi också hjälpa till med. En sådan utredning genomförs med ledorden respekt, systematik och saklighet. 

Ofta kan det vara svårt att bedöma vad som ligger bakom signaler om kränkande särbehandling och avgöra vad som är bästa åtgärder. Då kan det vara bra att någon utifrån har ett samtal med den person som upplever sig utsatt. Feelgood har konsulter som är vana att göra en första bedömning och ge rekommendationer om nästa steg i en svår situation.

Ibland kan signalerna komma anonymt via medarbetarenkäter, kartläggningar eller visselblåsarfunktioner. Då kan Feelgood hjälpa till och identifiera åtgärder som motverkar kränkande särbehandling i organisationen. 

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska lyckas krävs bland annat att organisationen har tydliga policydokument och riktlinjer. Vi på Feelgood erbjuder expertkunskap och stöd i skapandet av policys och riktlinjer samt stöd i implementering. För att policydokumenten och riktlinjerna ska ha effekt behöver de vara väl förankrade hos chefer och arbetsledare och de behöver ha förutsättningar att tillämpa dem. Vi utbildar och handleder era chefer och arbetar kring bemötande, värderingar och konflikthantering.

Er organisation behöver också system för kartläggning och uppföljning av arbetsmiljö inklusive kränkande särbehandling. Feelgood erbjuder verktyg  som kan vara till stöd för att mäta och följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.