Hoppa till huvudinnehåll

Uppförandekod

Varför behövs en uppförandekod?

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag. Att ha ett högt förtroende hos våra kunder, medarbetare, ägare och övriga intressenter är nödvändigt för att vi ska fortsätta att vara ett framgångsrikt företag.

Uppförandekoden har utvecklats för att hjälpa oss att uppnå våra miljömässiga, finansiella och sociala ambitioner vid sidan av koncernens principer och värderingar. Den har antagits av Feelgoods styrelse och kommer att ses över årligen och uppdateras vid behov.

För vem gäller uppförandekoden?

Uppförandekoden gäller alla medarbetare inom Feelgood. Det är allas ansvar att följa denna. Den som sluter avtal med kunder, leverantörer och konsulter måste säkerställa att dessa informeras om uppförandekoden.

Feelgood ska präglas av ett professionellt ledar- och medarbetarskap, delaktighet, öppenhet samt tillåtande attityder och förhållningssätt. Arbetsmiljön ska främja trygghet, välbefinnande och hälsa. Alla medarbetare ska mötas och behandlas med respekt. Feelgood tolererar inte diskriminering, trakasserier, mobbning eller annan kränkande särbehandling.

Uppförandekoden vägleder

Uppförandekoden utgår från Feelgoods grundläggande värderingar. Den ger vägledning till alla medarbetare och ska användas i den dagliga verksamheten.

Uppförandekoden ger dock inte alla svar på hur Feelgoods medarbetare ska agera i olika situationer. Nedanstående frågor kan användas som vägledning vid osäkerhet:

  • Är det lagligt?
  • Är det etiskt rätt?
  • Kan mitt beslut påverka förtroendet för Feelgood?
  • Vad skulle jag tycka om någon annan gjorde som jag?

Det kan vara svåra situationer och avvägningar utan lätta svar. Ofta är det värdefullt att rådgöra med en kollega eller chef.

Anvisning till uppförandekod

Lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer

Alla medarbetare inom Feelgood ska följa de lagar och avtal som är tillämpliga i deras verksamhet.

Alla medarbetare är skyldiga att förstå och följa denna uppförandekod. Uppförandekoden är ett sammanfattande dokument, men det finns andra policys som alla är samlade i Feelgoods ledningssystem. Uppförandekoden är indelad i följande huvudområden:

  • Arbetsvillkor - fysisk och psykosocial arbetsmiljö
  • Affärsetik och anti-korruption

Arbetsvillkoren

Löner och arbete

På Feelgood ska vi respektera och värdesätta våra åtaganden gentemot alla medarbetare. Anställningsvillkor, inklusive ekonomisk ersättning och arbetstider, ska minst uppfylla minimikraven i nationell lagstiftning eller vara i enlighet med relevanta normer på de platser där vi bedriver verksamhet.

Tvångsarbete

På Feelgood accepterar vi inte tvångsarbete eller oavlönat arbete i någon form. Feelgood och våra affärspartners måste se till att de anställda inte arbetar mer än normalt antal timmar per vecka. Övertidsarbete kan dock vara acceptabelt i undantagsfall.

Barnarbete

Feelgood tolererar inte barnarbete. Feelgoods anställda ska ha fyllt 15 år.

Arbetsmiljö

Feelgoods medarbetare är företagets mest värdefulla resurs. Vi vill frigöra medarbetarnas potential genom att erbjuda en god arbetsmiljö både fysisk, organisatorisk och social.

Trygg och säker arbetsmiljö

Feelgood arbetar kontinuerligt för att säkra bästa tänkbara fysiska arbetsmiljö.

Samtliga bolag i koncernen skall alltid följa nationella arbetsmiljölagar och kollektivavtal.

En arbetsplats präglad av respekt och lyhördhet

Vi eftersträvar att Feelgood ska vara en inkluderande arbetsplats med ett gott arbetsklimat fritt från kränkande särbehandling och mobbning. Arbetet ska präglas av ömsesidig respekt mellan såväl medarbetare som övriga intressenter. Varje medarbetare är lojal mot Feelgood och behandlar andra i enlighet med innehållet i uppförandekoden.

Jämställdhet, mångfald och nolltolerans mot diskriminering

Feelgood arbetar för mångfald och jämställdhet samt att nå en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. Alla medarbetare på Feelgood ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor och ambitioner. På Feelgood ska vi inte acceptera någon typ av diskriminering utan likabehandling och samma möjligheter ska gälla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Vår utgångspunkt är att det är olikheterna mellan individer som leder till kreativitet och utveckling, där manligt och kvinnligt är en bland flera dimensioner.

I Feelgoods riktlinjer ”Kränkande särbehandling” och ”Jämställdhet” (som finns i Feelgoods ledningssystem) finns information om tillämpliga lagar och regler samt vad medarbetaren ska göra om den upptäcker överträdelser mot riktlinjerna.

Miljö

Syftet med Feelgoods miljöledningssystem är att kontinuerligt minska Feelgoods negativa miljöpåverkan genom att aktivt arbeta med ett antal identifierade förbättringsområden. Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga negativa påverkan på miljön för att bidra till ett varaktig och hållbar utveckling. De områden som Feelgood bedömer har störst miljöpåverkan är

  • Transporter
  • Energiförbrukning
  • Materialförbrukning
Transporter/Tjänsteresor

Alla medarbetare på Feelgood ska alltid väga in miljöaspekten vid val av transportmedel. Grunden är att i första hand värdera om resan kan bytas ut med ett telefon-/videomöte. Om inte ska resan ske med kollektiva kommunikationsmedel såsom tåg eller buss i så hög utsträckning som möjligt. I Feelgoods ”Resepolicy” beskrivs frågorna närmre.

Energiförbrukning

På Feelgood arbetar vi aktivt med en målsättning om att all energiförbrukning ska vara miljövänlig som t ex vind, vatten, fjärrvärme, biobränsle och solkraft.

Materialförbrukning

Feelgood ska vid inköp välja produkter och tjänster som är miljöanpassade i så stor utsträckning som möjligt. I första hand ska Feelgood även välja leverantörer som är miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller motsvarande ledningssystem.

Avfall

Feelgood upprätthåller andelen sorterat avfall och strävar efter att minska den totala mängden avfall. Farligt avfall hanteras på ett miljöanpassat och lagenligt sätt. Varje medarbetare bidrar till arbetet genom att beakta de möjligheter till avfallssortering som erbjuds.

Affärsetik och anti-korruption

God affärsetik är grundläggande för allt arbete inom Feelgood och alla medarbetare följer tillämpliga lagar och regler samt interna policys.

Affärsrelationer

Feelgood strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde, aktieägarvärde samt trygga och utvecklande arbetsplatser. Vi ska vara ärliga och öppna i våra relationer med affärspartner och vi förväntar oss att dessa bemöter oss på samma sätt.

Nolltolerans mot mutor och korruption

Feelgood ska följa FN:s Global Compact och ska ha nolltolerans mot korruption. Vi ska inte accepterar korruption, mutor eller illojala konkurrensbegränsande åtgärder. All försäljning och marknadsföring av våra tjänster ska ske i enlighet med relevanta lagar och regler.  I syfte att undvika intressekonflikter ska våra anställda endast ge eller ta emot gåvor eller tjänster som inte bryter mot gällande lag, är i linje med allmän affärspraxis.

Intressekonflikter (jäv)

En intressekonflikt föreligger när någons privata intressen kolliderar eller skulle kunna kollidera med Feelgoods intressen. Som anställd på Feelgood är vi skyldiga att informera vår närmsta chef om all affärsverksamhet som bedrivs utanför Feelgood-koncernen. Vi får inte på något sätt arbeta eller indirekt medverka till någon affärsverksamhet som konkurrerar eller gör affärer med Feelgood.

Informationssäkerhet och IT-säkerhet

Det åligger alla medarbetare att hålla hög standard i säkerhetsarbetet och följa riktlinjerna i Feelgoods Informationssäkerhetspolicy. Säkerhetsaspekterna avser såväl material och utrustning som information och sakkunskap.

Personuppgifter

Feelgood samlar in och bearbetar personuppgifter om kundanställda, anställda och tredje part enligt gällande lagstiftning och relevanta Feelgood-riktlinjer. Konfidentiell information om anställda och kundanställda lagras på ett säkert sätt och får endast delges behöriga personer.

Patientsäkerhet

Våra medarbetare har tystnadsplikt avseende information som vi har fått tillgång till i vår verksamhet, i enighet med patientsäkerhetslagen. Varje medarbetare använder sig av de säkra informationskanaler som Feelgood tillhandahåller.

Information, sociala medier och insiderreglering

Endast speciellt utsedda personer får uttala sig för Feelgoods räkning. Vi ska vara noga med att inte lämna ut någon konfidentiell information om Feelgood eller annan, förutom till sådana som har legitimt behov eller som är godkända att delges informationen.  

Medarbetare som har tillgång till konfidentiell information som kan påverka aktiekursen i bolaget får enligt företagets regler inte utnyttja sådan information för att handla med aktier i Feelgood eller förmedla sådan information till tredje part för detta ändamål.

Efterlevnad

Samtliga medarbetare på Feelgood är skyldiga att följa uppförandekoden. Samtliga chefer är inom sina specifika ansvarsområden skyldiga att se till att deras medarbetare och affärspartners får information om innehållet i uppförandekoden samt kravet på att följa denna.

Uppförandekoden har antagits av Feelgoods styrelse och efterlevnaden följs fortlöpande upp som en naturlig del av verksamheten. Överträdelser av uppförandekoden ska rapporteras genom Feelgoods avvikelsehanteringssystem. Alla avvikelser tas på allvar och utreds.