Hoppa till huvudinnehåll
Hjälmar i skåp

Systematiskt arbetsmiljöarbete Bygg grunden för en frisk och hållbar organisation

En väl fungerande arbetsmiljö, utan hälsorisker, är grundpelaren för att era medarbetare ska känna sig trygga och kunna utföra sitt arbete optimalt. Forskning visar att friska organisationer jobbar systematiskt med sin arbetsmiljö. Arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten, och omfatta hela arbetsmiljön, såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala.

Arbetsgivare ska enligt Arbetsmiljöverket ”undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. 

Feelgood hjälper er att skapa en attraktiv arbetsmiljö genom att arbeta systematiskt, med rätt kunskap och med god framförhållning. Vi jobbar med kartläggning, riskanalys, bedömning, utbildning och vägledning. Sedan kan vi också utföra de åtgärder som behövs, med hjälp av vårt breda tjänsteutbud inom arbetsmiljö, hälsa och friska organisationer.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, består av olika delar som bildar en helhet. Alla är lika viktiga för att uppnå syftet. 

  • En tydlig arbetsmiljöpolicy sätter riktlinjer och mål för ert systematiska arbetsmiljöarbete, som bör följas upp årligen. Feelgood kan ge er stöd i arbetet med policy och implementering.
  • Tillräcklig kunskap om arbetsmiljö i er organisation är grunden. Kunskapen behövs för att kunna förebygga, upptäcka och åtgärda hälso- och arbetsmiljörisker. Medverkan från organisationen, enligt tydliga rutiner och med en lämplig fördelning av uppgifter, ger viktig input i ert systematiska arbete. Vi på Feelgood utbildar era chefer, skyddsombud och andra medarbetare med delegerat arbetsmiljöansvar, så att alla har den kunskap de behöver.
  • Arbetsmiljön ska undersökas och riskbedömas regelbundet, och olyckor, ohälsa och tillbud ska utredas. Vi kan stötta er med kartläggningar och riskbedömningar av såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Utifrån resultaten skapar vi tillsammans handlingsplaner och vi hjälper er att utföra lämpliga åtgärder. Med vår palett av tjänster, och vårt målfokuserade arbetssätt Feelgoodmetoden, skräddarsyr vi det stöd som just er organisation behöver just nu.

Feelgood kan hjälpa till med att tolka arbetsmiljölagstiftning, bedöma vilka föreskrifter olika verksamheter berörs av samt ta fram rutiner och instruktioner. I samarbete med er kan vi även bygga upp organisationens ledningssystem gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Och sedan stötta i implementering av ledningssystemet, till exempel genom att ta fram ett årshjul för SAM, hålla arbetsmiljöutbildningar för chefer, medverka vid skyddsronder och utföra riskbedömningar.

Sedan kan vi tillsammans arbeta för att bibehålla ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete över tid. Målet är att säkerställa en god arbetsmiljö och genom det uppnå en engagerad personal och en framgångsrik verksamhet med lägre kostnader för ohälsa.

Feelgood kan kartlägga och analysera både den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön hos er. Till exempel kan vi göra en arbetsmiljökartläggning med hjälp av vår Hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU), som analyserar sambanden däremellan. Denna insats kan motivera och inspirera medarbetarna och organisationen till ökat engagemang i hälso-, livsstils- och arbetsmiljöfrågor. Medarbetaren får insyn i sin hälsostatus och råd om livsstilsförändringar. Du som arbetsgivare får återkoppling som visar inom vilka områden organisationen behöver utvecklas samt vilka områden ni kanske kan lära av för att förebygga ohälsa och fortsätta stärka det friska och det som fungerar bra.

Vi har många olika metoder för att undersöka er arbetsmiljö, till exempel olika riskbedömningar och mätningar i den fysiska miljön samt flera kartläggningsmetoder för  den organisatoriska och sociala. Tillsammans börjar vi med en analys av er situation, hittar de områden ni bör prioritera och väljer rätt kartläggningsmetod för just er. Efter analys av resultatet får ni en tydlig bild av er arbetsmiljö samt förslag på förbättringsåtgärder som vi också kan hjälpa er genomföra.

Arbetsmiljökunskap är grunden för att känna till sitt arbetsmiljöansvar och veta hur man kan skapa förutsättningar för att göra jobbet bättre och lättare både för sig själv och för sina medarbetare. Feelgoods arbetsmiljöutbildningar präglas av att lyfta fram värdet av ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete - för organisationen, gruppen och individen.

Vi utbildar era chefer, skyddsombud och andra med delegerat arbetsmiljöansvar. Vi har ett brett utbud av arbetsmiljöutbildningar och kan även verksamhetsanpassa dem utifrån era önskemål. Självklart kan vi erbjuda utbildningarna såväl fysiskt som digitalt samt digifysiskt. Allt efter situation och behov.

Ett koncept som brukar fungerar bra är att till exempel en verksamhetskunnig person från HR hos er finns med under utbildningens gång, så era chefer och skyddsombud under tiden kan bolla och diskutera era interna policys och rutiner. Det ökar förståelsen och intresset för det interna arbetsmiljöarbetet, och gynnar samverkan internt.

En central del av det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsmiljön så att risker identifieras och bedöms. Och att föreslå åtgärder för att minska eller eliminera riskerna. Dessutom ska en handlingsplan upprättas för hur och när åtgärderna ska genomföras och tidpunkt för uppföljning av resultatet.

Feelgoods arbetsmiljöingenjörer har kompetens inom bland annat kemiska och mikrobiologiska arbetsmiljörisker, arbete på hög höjd, användning av arbetsutrustning, buller, belysning, klimat och vibrationer. Inom många delar finns det gränsvärden för skadlig påverkan i arbetsmiljön och riktlinjer för utformning av en god fysisk arbetsmiljö. Vi arbetar med kartläggningar av arbetsmiljön, tekniska undersökningar och yrkeshygieniska mätningar för att se om hygieniska gränsvärden överskrids. Vi hjälper också till att bedöma vilka medicinska kontroller som behöver genomföras i en organisation beroende på verksamheten ser ut.

Regelbundna ergonomiska riskbedömningar ger er möjlighet att förebygga fysiska belastningsskador för både kontorspersonal och medarbetare med fysiskt tunga arbeten. Feelgood gör arbetsplatsbesök och hjälper er med riskbedömning och kartläggning. Vi föreläser också för att ge alla era medarbetare förutsättningar för att göra rätt och minska riskerna. Och jobbar med funktionsanalyser och fysioterapi för enskilda medarbetare. Våra fysioterapeuter är specialiserade på arbetsrelaterade belastningsbesvär.

När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Det är också viktigt att se vilka friskfaktorer som förändringen kan föra med sig. En riskbedömning behöver göras inför nybyggnad, flytt eller ombyggnad av kontorslokaler. Det är i det förebyggande arbetet som påverkansmöjligheterna är störst och kostnaderna lägst. Ni får också mest långsiktig nytta av insatserna.

Syftet med riskbedömningen är att säkerställa en god fysisk arbetsmiljö i det nya kontoret. Det betyder att bedömningen fokuserar på de risker och brister som kan tillkomma när kontoret förändras. Ett exempel är när en verksamhet med enskilda cellkontor byggs om till ett öppet kontorslandskap eller till ett aktivitetsbaserat kontor. Arbetet med att bedöma eventuella risker på grund av den planerade ändringen ska i stort sett gå till på samma sätt som vid riskbedömning i den löpande verksamheten. Den stora skillnaden är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma. Vid en större förändring bör en särskild arbetsgrupp tillsättas som har kunskap om det som ändringen berör.