Hoppa till huvudinnehåll

Fysisk arbetsmiljö Alla ska kunna jobba ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa

En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett friskt företag. Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar, inte tvärtom.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig hörnsten att undersöka miljön så att man kan göra en plan för hur det som är otillfredsställande ska åtgärdas och därefter följa upp resultatet. Feelgood hjälper er säkerställa att ni följer arbetsmiljölagen. Vi kartlägger, mäter, riskbedömer och ger förslag på konkreta åtgärder. Vi ser också till att er organisation har god kunskap om arbetsmiljöarbetet genom våra utbildningar. 

Inventering, riskbedömning och åtgärder

Den fysiska arbetsmiljön kan röra sig om faktorer som buller, värme, ljusförhållanden, kontakt med kemikalier samt biologiska hälsorisker. Det kan också röra sig om ensidigt upprepat arbete, obekväma arbetsställningar och lyft. Mycket inom den fysiska arbetsmiljön kan mätas. Inom många delar av området finns det gränsvärden för skadlig påverkan i arbetsmiljön och riktlinjer för utformning av en god fysisk arbetsmiljö. En del av Feelgoods erbjudande inom fysisk arbetsmiljö är inventering av arbetsmiljöstatus, riskbedömning och konkret hjälp för att eliminera och reducera risker. 

Ergonomi är en viktig del av den fysiska arbetsmiljön. Vi kan hjälpa er med kartläggning och bedömning av arbetsplatsens utformning och medarbetarnas arbetsteknik. I samband med det ger vi alltid konkreta förbättringsförslag. Vi har erfarenhet från många typer av arbetsplatser, till exempel kontor, lager, butik, vård, skola/förskola och industri.

En annan viktig komponent i en trygg arbetsmiljö är att det finns beredskap och rutiner för eventuell brand. Feelgood hjälper till med förebyggande brandarbete och planering av utrymning.

För att ge stöd i ert arbetsmiljöarbete kan Feelgood delta i arbetsmiljökommitté/skyddskommitté och arbetsmiljörond/skyddsrond. Och vi stöttar er vid åtgärder efter Arbetsmiljöinspektionens meddelanden.

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl är ett komplement när förebyggande yrkeshygieniska, tekniska, psykologiska och organisatoriska åtgärder inte räcker för att skydda mot ohälsa. Kontrollerna är lagstadgade och identifierar risker på en arbetsplats, skyddar medarbetarna och förebygger skador.

De medicinska kontrollerna säkerställer också att alla medarbetare har tillräcklig fysisk eller psykisk arbetsförmåga i de särskilda fall då arbetet genom sin natur innebär extrema fysiska eller psykiska påfrestningar, och risker som inte går att helt eliminera genom arbetsmiljöåtgärder. Medarbetarna får information om riskerna i arbetet och hur man bäst undviker dem.

Feelgood utför medicinska kontroller för medarbetare som utsätts för risker vid arbete med allergiframkallande kemiska produkter, bly-kadmium-kvicksilver, kvarts-asbest-syntetiska oorganiska fibrer, fysisk påfrestning (klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning, dykeriarbete), buller, handintensivt arbete, vibrationer och nattarbete.

Om arbetsgivaren i en riskbedömning upptäckt något som skulle kunna orsaka ohälsa ska detta åtgärdas genom förebyggande åtgärder. Vid risk har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. Vad denna kontroll ska omfatta bestäms i samråd med Feelgood som har god kunskap om de föreskrifter som finns. 

Resultaten på gruppnivå återkopplas till arbetsplatsen så att eventuella hälsorisker kan åtgärdas och förebyggas. Våra läkare utfärdar också tjänstbarhetsintyg.