Hoppa till huvudinnehåll
samtal 2 pers

Kartläggning och policy Förebygg skadligt bruk genom kultur, struktur och riskbedömning

Vilken alkohol- och drogkultur vill ni ha på er arbetsplats? Tycker era medarbetare till exempel att det är okej att komma bakfull till jobbet? Förekommer det oro för kollegor? Känner sig chefer och medarbetare säkra på hur de ska agera i olika situationer?

Det bästa sättet att minimera kostnader på grund av skadligt bruk är att förebygga. Vi hjälper er skapa tydlighet i vad som gäller på arbetsplatsen kring skadligt bruk - alkohol, droger, läkemedel och spel. Ni får inspiration, kunskap och verktyg för att kunna skapa samsyn i organisationen och arbeta med frågorna på ett sätt som passar er arbetsplats, så ni snabbt och effektivt kan komma igång.

Feelgood kan hjälpa er kartlägga era behov och föreslå åtgärder för förbättring. Vi kan undersöka hur kulturen ser ut hos er idag, och ge råd hur ni kan ändra den om ni anser att den inte speglar era värderingar. Och vi hjälper er att skriva eller uppdatera er policy kring skadligt bruk och implementera den i organisationen. En översyn av policyn ingår om ni blir avtalskund hos oss. 

Stämmer kulturen överens med de värderingar och normer ni önskar ska råda? Känner alla till de regler och riktlinjer som finns? Vet alla vad de ska göra om något inträffar? Har ni en öppen kultur där alla vågar agera?

För att kunna skapa en tydlighet kring vad som förväntas på arbetsplatsen behöver ni börja med att få en tydlig bild av nuläget. Vi på Feelgood kan hjälpa er med kartläggningen, så ni får ett underlag inför eventuella önskade förändringar och behov av insatser. Med en digital enkät undersöker vi organisationens kultur när det gäller skadligt bruk av alkohol, läkemedel, droger och spel. Sen sammanställer vi resultaten och föreslår insatser där det behövs.

En kartläggning ger er mätbara resultat och kan användas för uppföljning och utvärdering av de insatser som görs, till exempel som före- och eftermätning vid utbildningsinsatser eller implementering av ny policy.

Riskkonsumtion och skadligt bruk av finns överallt, det visar statistiken. Alkohol är det största problemet och ca 18 procent av befolkningen har större eller mindre problem enligt Folkhälsomyndighetens statistik. De allra flesta av dessa har ett jobb. Vissa branscher är något mer utsatta, t ex där tillgängligheten på alkohol är stor, men i övrigt slår dessa problem jämlikt bland alla typer av yrkesroller. Med relativt enkla insatser kan ni vara väl förberedda när problem uppstår och därmed spara in på kostnader.

En tydlig och väl implementerad policy för bruk, riskbruk och skadligt bruk kan bli ert bästa förebyggande verktyg. Vi på Feelgood kan dela med oss av vår erfarenhet för att hjälpa er skriva en ny modern och levande policy, eller se över och revidera er befintliga. Vi ger råd kring innehåll och formuleringar, och hur ni kan säkerställa det som står i policyn.

Först när kunskapen om policyn är väl etablerad hos alla på arbetsplatsen kan man förvänta sig positiva effekter. Därför ger vi självklart stöd i implementeringen. Vi inspirerar och ger råd och tips, och medverkar gärna i olika aktiviteter som utbildning och information till chefer och anställda.

Allt är enkelt när man vet hur man ska göra. Det finns bra verktyg och metoder för att säkerställa arbetsplatsen och att inga negativa konsekvenser av skadligt bruk ska förekomma. Finns det en tydlig handlingsplan i er policy? Vi hjälper er se till att alla anställda har kunskap och tydliga instruktioner, för att kunna ta tag i problem tidigt innan det har gått för långt.