Hoppa till huvudinnehåll

Behov och planering Signalerna finns, men vad behöver göras?

Om du som chef ser att en medarbetare inte verkar må bra, till exempel genom förändrat beteende eller ökad sjukfrånvaro, är det viktigt att du vågar agera i tid. Visa att du ser och bryr dig om, och fråga medarbetaren kring måendet och hälsan. Feelgood kan stötta dig både innan och efter ett sådant omtankessamtal med medarbetaren.

Efter den första dialogen har vi flera olika sätt att hjälpa dig, och medarbetaren, att tydligare identifiera situationen. Utifrån det kan vi sedan välja lämpliga insatser. Här ser du några exempel på hur vi kan kartlägga behoven och lägga upp en åtgärdsplan. Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen tillsammans.

Fånga upp sviktande hälsa tidigt

När du som chef uppmärksammar att en medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro eller att hälsan verkar svikta kan Feelgoodsamtalet hjälpa dig att ta reda på hur personen upplever sin situation och vad som kan göras. Feelgoodsamtalet är ett metodiskt sätt att fånga upp medarbetare som inte mår bra. Syftet är att i ett tidigt skede bedöma vad som skulle kunna stötta, ge energi och höja det personliga prestationstaket. 

Feelgoods case manager (rehabsamordnare) tar först del av vad du har uppmärksammat och träffar sedan medarbetaren som får möjlighet att berätta om sin situation. Feelgoodsamtalet kan genomföras digitalt eller via fysiskt möte. Samtalet följer en metodik där medicinska, fysiska, psykiska, psykosociala, sociala och livsstilsfaktorer som påverkar medarbetaren klarläggs. En viktig del är att tydliggöra personens egna resurser och motivation till förändring.

Efter Feelgoodsamtalet gör vi en sammanfattande bedömning som redovisas för både medarbetaren och dig som chef. Samtidigt formar vi tillsammans en konkret handlingsplan för fortsatta insatser i syfte att leda till bättre hälsa för medarbetaren och mindre sjukfrånvaro. 

Rätt stöd från början vid psykisk ohälsa

När en medarbetare ger signaler om stress, nedstämdhet, oro, utmattning eller psykisk ohälsa kan Feelgoods Stressutredning vara en lämplig start. Den fördjupade kartläggningen ger ett bra beslutsunderlag för att sedan välja rätt insatser. Nuläget och arbetets eventuella roll i utvecklandet av ohälsan kartläggs. Du får vägledning i att stötta din medarbetare att komma vidare och bli hjälpt på rätt sätt. Medarbetaren får hjälp att förstå och förhålla sig till den uppkomna situationen.

Forskning visar att tidig samverkan mellan företagshälsovården, arbetsgivare och hög delaktighet från medarbetaren ger bättre förutsättningar för att stötta medarbetare som är i riskzonen för sjukskrivning. Därför finns stora vinster i att starta med en stressutredning. Vi inleder med chefsstöd och medarbetaren får sedan träffa en psykolog/beteendevetare. Efter det håller vi ett flerpartssamtal med arbetsgivare, medarbetare och psykolog/beteendevetare. Vid bedömningen används väl beprövade skattningsskalor och en strukturerad intervju. Du som arbetsgivare får återkoppling kring hur psykisk ohälsa och arbetssituation påverkar medarbetaren i nuläget, och en rekommendation av lämpliga insatser och aktiviteter.

Stöd när arbetsförmågan är oklar

När en medarbetare har förändrad eller nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada, och det finns ett behov för såväl medarbetare som arbetsgivare att få en samlad bedömning, ger Feelgoods Arbetsförmågebedömning ett underlag för vidare beslut och åtgärder. Rätt underlag gör det möjligt att hjälpa och bidrar till att medarbetaren kan komma tillbaka till sitt arbete så snart som möjligt eller att sjukskrivning kan förhindras.

Arbetsförmågebedömningen omfattar en genomgång av arbetsförmågan avseende fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Bedömningen innehåller förutom en medicinsk bedömning av läkare även en fysisk funktionsbedömning hos ergonom, psykologisk funktionsbedömning hos psykolog samt utredning av individens styrkor och hinder hos företagssköterska. Vi skattar också arbetstagarens egen bedömning av hälsoläge och livskvalitet. Det multidisciplinära teamet gör en noggrann genomgång och sammanställning av aktuell status som återkopplas till både medarbetare och arbetsgivare. Bedömningen kompletteras oftast med förslag på arbetslivsinriktad rehabilitering.