Hoppa till huvudinnehåll

Före, under och efter krisen Riskbedömning, krisplan och akut krisstöd

I samband med en allvarlig händelse erbjuder Feelgood akut krisstöd till chefer och medarbetare i syfte att minimera effekter för såväl individer som organisationen. En arbetsplats kan lamslås vid en allvarlig händelse och vår krisstödstjänst är en försäkring som skyddar och hjälper dig som arbetsgivare när det oväntade händer. Drabbade individer och berörda chefer får hjälp direkt.

I det förebyggande arbetet kan vi göra riskbedömningar och medverka i arbetet med att ta fram en krisorganisation och en handlingsplan för psykologiskt krisstöd. Vi kan även hjälpa till med implementering till berörda chefer.

Resultatet av en väl genomförd implementering blir att alla i organisationen känner till krisplanen och det tillgängliga krisstödet, och känner trygghet i att det finns där i händelse av kris. För att ytterligare stärka detta håller vi utbildningar i krishantering med fokus på förväntade krisreaktioner hos individer, grupper och organisationen, hur man bemöter drabbade samt ledarskap i krissituationer. 

Inom vissa branscher kan anställda riskera att utsättas för stark emotionell stress i sitt arbete. När en sådan risk är känd på förhand, kan prebriefing erbjudas för att förbereda medarbetaren inför påfrestningen. Exempel på situationer kan vara:
•    Arbeten exponerade för hot och våld
•    Uppdrag i krigsområden
•    Uppdrag i områden drabbade av naturkatastrofer
•    Förmodad bevakning av media

Med Feelgoods akuta krisstöd får du som arbetsgivare tillgång till snabb och kompetent hjälp i det akuta skedet av en kris:

  • Omedelbar tillgänglighet per telefon för företagets krisledning och närmast berörd chef. Dygnet runt alla dagar.
  • Fokusering av det omedelbara stödet till berörd chef.
  • En erfaren kriskonsult på plats vid överenskommen tidpunkt för att stödja er krisorganisation.
  • Utifrån en professionell bedömning genomförs interventioner för de direkt drabbade utifrån behov.

Förutom uppföljning av de drabbades psykiska hälsa efter en tid, genomför Feelgood tillsammans med er en uppföljning av krisinsatsen i sin helhet. Vi medverkar till att det som framkommit i uppföljningen kan användas för att förbättra rutiner och riktlinjer för kunden, både vad gäller krishantering och ordinarie verksamhet.