Hoppa till huvudinnehåll
Hand som håller tomtebloss i vattnet

Ledarskap Vidareutveckla era ledare i deras roll

Ett gott ledarskap, tydligt och coachande, är en viktig friskfaktor i arbetslivet och kan göra en betydande skillnad för er organisations resultat. Chefer har stor påverkan på den upplevda arbetsmiljön och medarbetares prestation. De behöver rätt kompetens och stöd för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medarbetare, och därigenom goda resultat. 

Feelgood är bra på att få människor att utvecklas och förstå sig själva, och vi har över 20 års erfarenhet av att jobba med hälsa och arbetsmiljö. Ledarskap innefattar både att utveckla sina medarbetare och sig själv. Med regelbundet chefsstöd, ledarskapsutbildningar och analys av behoven kan vi stötta era ledare i deras arbete. 

I dagens snabbrörliga värld förväntas snabba framsteg och starka resultat. Mår cheferna och deras medarbetare bra, och är motiverade och engagerade, så uppnår de bättre resultat för organisationen. Chefer och ledare har en nyckelposition och möjlighet att skapa ett hälsofrämjande klimat på sin arbetsplats.

För att uppnå detta behöver era chefer först och främst rätt kunskap. Ofta även stöd i utvecklingsarbete med fokus på hälsorelaterade frågor i arbetsmiljön, både för sig själv som chef och för sina medarbetare. Feelgood är chefens stöd i detta. Vi tar naturligtvis hänsyn även till de mindre konstruktiva beteendena och rustar era chefer för att hantera ohälsa, konflikter och kränkande särbehandling. 

För att lyckas bra som ledare behövs ofta ett brett hälsofrämjande arbete inom arbetsmiljön i sin helhet. Det har vi på Feelgood lång erfarenhet av. 

Det sägs att den enda konstanten är förändring. Ibland är den förändring som en verksamhet utsätts för drastisk, kraftfull och oväntad. Varje bransch, företag och organisation påverkas på sitt unika sätt och det ställs höga krav på ledarskap och medarbetarskap.

Vi är vana vid att stödja ledning och chefsgrupper som står inför eller mitt i att leda en större förändring, en komplex uppgift som innefattar flera kunskapsområden - den egna rollen och ansvaret, bemötande och reaktioner hos medarbetare samt den egna hållbarheten som chef. Att få ökad kunskap och verksamma strategier att hantera sitt ledarskap och sin egen situation vid större förändringar kan vara ett av flera valbara teman. Vi kan stödja er individuellt eller i grupphandledning eller en mix av bägge.

Feelgood erbjuder skräddarsydd individuell och verksamhetsanpassad ledarutveckling. Vi stärker chefens förmåga att leda och utveckla en hälsofrämjande verksamhet, stärka och utveckla det formella chefsuppdraget och det personliga ledarskapet. Det kan ske i individuell form eller i grupp, coachande efter behov eller mer behovs- och temastyrt.

Vi fördjupar innebörden i de fyra typer av ledarskapsbeteenden som är relevanta för det strategiska ledarskapet med verksamhetsfokus: uppgiftsorienterande, relationsorienterande, förändringsorienterande och externt orienterande beteenden.

Feelgood utgår från metoden Lead-Forward som är framtagen av ledarskapsforskare. Det innebär att vi har ett framåtriktat fokus på framtida hälsofrämjande beteenden. Vid traditionell ledarutveckling stannar man ofta vid återkoppling på tidigare beteenden. Vi tar istället vårt avstamp där och hjälper er framåt.

Med hjälp av vårt strukturerade program hjälper vi era chefer att överbrygga gapet mellan nuvarande hälsoklimat i arbetsgruppen och önskat hälsoklimat. Fokus i vårt program ligger på att öka engagemang, motivation och hälsa hos både chef och medarbetare. 

Utöver den individuella chefsutvecklingen enligt Lead-Forward utbildar vi i hur man som ledare kan stödja sina medarbetare till förbättring. Med modellen Full-Range-Leadership som bas hjälper vi också era ledare att sätta upp mål för ett mer långsiktigt främjande av hälsosamma beteenden.

Feelgood kan erbjuda olika typer av mätningar, en som är mycket bra anpassad för att mäta medarbetarnas åsikter och behov är vår Medarbetarpulsmätning. Återkopplingen och aktiviteterna i mätningen anpassas så att de fungerar i er kultur och implementerar er verksamhetsplan. Mätningen identifierar ett fåtal områden och ni kommer tillsammans fram till några aktiviteter som gruppen ska arbeta med. Den driver beteendeförändring och eget ansvarstagande, och fokus ligger på vad medarbetarna själva kan göra.

Som chef och HR får ni en prognos på vilka aktiviteter medarbetarna har valt att göra, och kan följa upp dessa aktiviteter. Belöna genom positiv förstärkning. Ni har möjlighet att mäta kontinuerligt och ni ser resultat, rapporter och förändringar i realtid.

Feelgood har ett flexibelt utbud av ledarskapsutbildningar som hjälper er. Ni kan välja endast en modul som exempelvis behandlar hur man hanterar konflikter, hur man hanterar frågor kring kränkande särbehandling, förändringsledning eller hur man håller i svåra samtal. Eller så kombinerar vi olika moduler efter era behov.