Hoppa till huvudinnehåll
oro

Konflikthantering Främja ett positivt arbetsklimat

Konflikter är vanligt förekommande på många arbetsplatser, och kan om de hanteras konstruktivt leda till utveckling, lärande och stärkta arbetsrelationer. Konflikter som inte hanteras konstruktivt kan eskalera och få negativa konsekvenser som personligt lidande och risk för ohälsa, energidränage för arbetsgruppen, sociala grupperingar och försämrade arbetsresultat.

För att skapa trygga och hälsofrämjande arbetsplatser behöver arbetsgivare arbeta förebyggande mot konflikter. Man behöver också ha sammanhang och metod för dialog om frågor där man är oense. Detta utvecklar arbetsplatsen! Det är viktigt att underlätta dialog, att tidigt identifiera problem som uppstår och att då agera rätt. Grunden är ett väl förankrat systematiskt arbetsmiljöarbete, och kunskap och förståelse hos både chefer och medarbetare. Feelgoods erfarna organisationskonsulter hjälper er att förstå, förebygga och hantera konflikter på arbetsplatsen.   

  • Förebyggande utbildning
    Utbildning i konflikthantering är en viktig förebyggande arbetsmiljöinsats. Feelgood utbildar om konflikter på både chefs- och medarbetarnivå. Uppkomst, signaler och eliminering av konflikter behandlas, och en stor del träning i kommunikation och samtal ingår.
  • Stöd i att bygga en robust samarbetskultur
    Att rusta arbetsplatsen med en lösningsinriktad hållning, och inrätta forum där naturliga friktioner kan diskuteras, bidrar till att bygga en robust samarbetskultur som utvecklar arbetsplatsen. Feelgood kan stödja er i alla de fyra grundpelare som behöver finnas på plats.
  • Medling när arbetet påverkas
    Om konflikten påverkar arbetet och arbetsplatsen kan Feelgood erbjuda medling för att hjälpa de inblandade att utveckla dialog och ett konstruktivt förhållningssätt, och komma överens i sakfrågor.

När den öppna konflikten redan finns, och medarbetarna själva inte hittar former och lösningar för att hantera den, kan Feelgood erbjuda medling mellan enskilda medarbetare eller i grupp. Syftet är att förbättra relation och samarbete genom att hjälpa parterna utveckla dialog och ett konstruktivt förhållningssätt, och komma överens om lösningar. Målet bör vara att samarbete mellan medarbetarna ska fungera, arbetsklimatet ska förbättras och arbetsplatskonflikten ska lösas. 

Om det finns många konfliktområden inom gruppen och den konstruktiva dialogen brister kan Feelgood också erbjuda grupputveckling med särskilt fokus på samverkan, samarbete och kommunikation. Ofta behövs även tydliggörande av roller och mål. 

Att ha kunskap om konfliktteori ger redskap för att förstå och hantera konflikter. En konstruktiv hantering kan leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen och målen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Det egna ansvaret både som medarbetare och chef främjar ett positivt arbetsklimat. Feelgood utbildar om konflikter på både chefs- och medarbetarnivå. 

Vi kan också stödja och vägleda er på resan mot en robust samarbetskultur. En sådan kultur kännetecknas av en medvetenhet och beredskap att hantera konfliktfrågor konstruktivt på arbetsplatsen. Konflikter ses som en naturlig och potentiellt utvecklande aspekt av arbetet, och om man kör fast i en konfliktfråga så vet man var man kan söka stöd i organisationen. Vi kan hjälpa er att se vad hos er som har potential att orsaka konflikt, skapa forum för dialog och förbereda arbetsplatsen för konflikthantering. Vi kan också träna era medarbetare och ledare att utveckla färdigheter för att kunna lösa sina meningsskiljaktigheter.

Mer om Feelgoods stöd i konflikthantering