Hoppa till huvudinnehåll
kollegor pratar

Grupputveckling Skapa välfungerande och effektiva team

Röj undan svårigheterna i era arbetsgrupper och skapa istället effektiva team. Feelgoods organisationskonsulter hjälper era grupper att bli effektiva team genom att bistå gruppen med att etablera gemensamma mål, komma överens om strategier för att uppnå målen samt skapa ett gott socialt klimat. Med andra ord hjälper vi era arbetsgrupper att effektivisera både de strukturella och de relationella frågorna i arbetsgruppen.

Utifrån den etablerade kunskap som finns idag inom grupputvecklingsområdet vet vi att gruppen blir ett effektivt team när gemensamma mål har etablerats och när det finns effektiva metoder för att nå dessa mål. Då blir kommunikation effektiv, arbetet resultatfokuserat och samspelet mellan gruppens medlemmar sker med hög tillit och respekt. De hinder som ibland uppstår som konflikter och kränkningar kan nästan alltid härledas till frånvaron av gemensamma mål, spelregler och förhållningssätt. Det kan minimeras genom systematiskt utvecklingsarbete där gruppen är engagerad och delaktig i sin egen utveckling.

Feelgoods organisationskonsulter kan hjälpa er analysera nuläge i gruppen, utbilda, tydliggöra och medla. Vi hjälper er i processen att vidareutveckla era arbetsgrupper till välfungerande och effektiva team. 

  • Kartläggning
    Vi undersöker nuläget på er arbetsplats och föreslår lämpliga åtgärder.
  • Utveckling
    Vi genomför tillsammans med er en förflyttning från identifierat läge till ett nytt önskat läge, genom anpassade lösningar och aktiviteter som styr mot målet.
  • Utbildning
    Vi genomför kunskapshöjande insatser i form av utbildning/workshops och träning som ger nya kunskaper och färdigheter.

Att tillsammans skapa en tydlig handlingsplan som gruppen har vilja att genomföra. Den bör baseras på en korrekt bild av gruppens nuläge och prestation, genom dialog eller mätning. Insatserna ska genomföras för att skapa balans mellan gruppens arbete och individernas agerande.

Kunskapsinslag varvat med reflektion om hur gruppen fungerar och utvecklas ger ofta en snabbare väg till målet. Gruppens vilja att utvecklas tillsammans och ta ansvar för det är grundläggande för att nå framgång. Feelgood hjälper er med kartläggning, utveckling och utbildning.

Eftersom grunden till kränkande särbehandling kan ligga i brister i organisationen, arbetssätt, samarbete och information kan Feelgood tillsammans med er genomföra en kartläggning med analys. Syftet är att undersöka arbetsmiljöförhållanden, grundorsakerna till kränkande särbehandling samt upplevelsen av förekomst av kränkande särbehandling.

Om det är tydligt att kränkande särbehandling förekommer kan det vara effektivare att direkt börja med tydliggörande samtal med den utsatte individen. Samtalet skapar förståelse och reflektion och ger individen möjlighet att överväga att gå vidare i processen. Feelgood kan då genomföra en oberoende utredning, med syftet att processen ska vara rättvis och transparent för samtliga inblandade.

När den öppna konflikten redan finns kan Feelgood erbjuda medling. Syftet är att förbättra relation och samarbete mellan medarbetare (parter) genom att hjälpa dem utveckla dialog och komma överens i sakfrågor. Det är viktigt att överenskommelsen om ömsesidiga förändringar blir godtagbar och accepterad av de berörda. Målet bör vara att samarbete mellan medarbetarna ska fungera, arbetsklimatet ska förbättras och arbetsplatskonflikten ska lösas.

Att ha kunskap om konfliktteori ger redskap för att förstå konflikter och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt. En konstruktiv hantering kan leda till att verksamheten och organisationen utvecklas, att rollfördelningen blir tydligare och att den ömsesidiga förståelsen och tilliten ökar. Det egna ansvaret både som medarbetare och chef främjar ett positivt arbetsklimat.