Hoppa till huvudinnehåll
stress i trappa

Stress Förebygg så slipper du åtgärda när det är för sent 

Stress är en allt större utmaning i arbetslivet och en stor anledning till sjukskrivningar. Psykisk ohälsa står för över hälften av alla längre sjukfall, enligt Försäkringskassan, och det är stressrelaterade orsaker som är vanligast. Tittar vi på orsaker till korttidsfrånvaro ser vi att 20 procent är kopplade till mental ohälsa, med stress som vanligaste orsak. Årligen förlorar vi totalt 5 miljoner arbetstimmar pga sjukskrivningar av psykisk ohälsa, där stress är vanligast, enligt Mynak.

Vanliga anledningar till stress är organisatoriska förutsättningar, förändringar, sociala krav, mentala krav, bristande återhämtning och bristande stöd. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Kostsamt – och därmed lönsamt att förebygga

Som arbetsgivare finns det all anledning att adressera och förebygga stress i organisationen, inte bara för att det orsakar personligt lidande, utan också för att man förlorar arbetstimmar och produktivitet, riskerar personalomsättning och kunskapstapp. Det personliga lidandet kan dessutom påverka hälsan för väldigt lång tid framåt.

Forskning visar att i genomsnitt producerar anställda 38% mindre när de upplever problem i arbetsmiljön. Kostnaden för arbetsgivaren om en medarbetare blir utmattad och sjukskriven beräknas ligger runt 400.000 kr per medarbetare. En av de mest effektiva åtgärderna för att förebygga ohälsosam stress är att arbeta med stressförebyggande åtgärder för hela organisationen samt att ge tidigt stöd i stresshantering. 

Sätt fokus på hela gruppen och organisationen

Genom att arbeta förebyggande med arbetsrelaterad psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan man se tydliga resultat av minskad stress, ökad arbetstrivsel, ökad kontroll samt ökat engagemang och ansvar i arbetet från både medarbetare och chefer. Om stressrelaterade symptom upptäcks tidigt kan ohälsa ofta förebyggas. Enligt studier har vi en ROI på 7 kronor tillbaka mot varje investerad krona i förebyggande insatser. Det finns också ett starkt vetenskapligt stöd för att arbeta med hela arbetsplatsen. De två främsta riskerna för att arbetsrelaterad ohälsosam stress ska uppkomma är problem som rör det sociala samspelet och hög arbetsbelastning. 

Fysisk, mental, emotionell och digital stress

Det finns olika former av stress:

  • Fysisk stress kan vara alltifrån buller, starkt ljus, till högt arbetstempo, värme/kyla m m. 
  • Mental stress handlar ofta om de krav vi upplever att andra och vi själva ställer på oss, tidspress och att använda våra mentala förmågor under lång tid (koncentration, uppmärksamhet, inhibering, minne, problemlösning, beslutsfattande och prioriteringsförmåga). 
  • Emotionell stress handlar om känslor som vi går runt med som höjer vår anspänningsgrad, såsom ilska, oro, ledsenhet, orättvisa, skam, skuld, maktlöshet, ovisshet m m. Emotionell stress kan även vara positiva känslor som lycka, spänning, nyfikenhet. Det är också stressaktiverande, men beskrivs ofta som positiv stress om den inte är för långvarig. 
  • Digital stress kan uppstå av att vi i ett modernt arbetsliv, nu också ofta med distans- och hybridarbete, interagerar väldigt mycket med skärmar, en stor mängd program, olika system och nätet, i digitala möten och alla arbetsuppgifter. Vi har press att vara uppkopplade och uppdaterade i teknisk utveckling. Det är stressaktiverande och belastar hjärnan.