Hoppa till huvudinnehåll
Kvinnor som skrattar

Medarbetarskap Uppmuntra era medarbetare att växa

Medarbetarna är arbetsplatsens största arbetsmiljöfaktor. Dagens organisationer behöver ha chefer och ledare med kunskap i hur man styr en organisation mot hälsa. Hur medarbetaren mår påverkar hela organisationen och även dess resultat. Chefer behöver kunskap i vad människor behöver för att klara ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Enligt aktuell forskning är det nödvändigt för en lyckad insats att hela organisationen och ledarna är väl insatta och positiva till den aktivitet som skall genomföras. Medarbetarna ska bidra till de gemensamma målen genom ett ansvarstagande medarbetarskap.

Det är ett ömsesidigt beroende mellan medarbetarskap och ledarskap, de förutsätter varandra. Organisationen behöver stödja och underlätta för medarbetaren att själv kunna tolka hur de skall följa sin ledare och uppfylla det organisationen förväntar sig.

Feelgood hjälper er att skapa ett hälsosamt klimat på er arbetsplats. För oss är medarbetarskap mer än att bara utföra sina arbetsuppgifter. Engagemang och motivation, och beteenden som främjar dessa krafter, är en förutsättning för att uppnå välfungerande grupper med självstyrande och samspelande medarbetare, som presterar optimalt. Tillsammans med er siktar vi på ett arbetsklimat präglat av hälsa och arbetsglädje, med medarbetare som är engagerade, motiverade, ansvarstagande och målinriktade. 

Om medarbetare har hamnat i ineffektivitet hjälper vi er att vända trenden. På individnivå har vi olika stödinsatser som samtal, KBT, individuella kartläggningar och bedömningar. På gruppnivå hjälper vi er med krishantering samt kartläggning och hantering av konflikter och kränkande särbehandling.

Som medarbetare och arbetsgrupp påverkas alla av en större verksamhetsförändring, oavsett om man har kvar samma roll som tidigare eller inte. Det är för många en ny och ovan situation att hantera, där nya frågor och reaktioner kommer fram.

Genom samtalsstöd i grupp kan situationen lättare förstås och stödet till varandra öka. Det förebygger ohälsa och underlättar att det pågående arbetet kan utföras. Det skapar stöd till arbetsgruppen och medarbetare i aktuell verksamhetsförändring att hantera sin egen och gruppens situation och förutsättningar.

Vi börjar med att ta reda på nuläget. Med hjälp av våra kartläggningsinstrument, som har huvudfokus på hälsofrämjande faktorer som motivation och engagemang, hjälper vi er att ta tempen på era medarbetares driv och proaktivitet.

Våra verktyg utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrift 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, och kartlägger även upplevelsen av stress, kränkande särbehandling samt våld och hot i arbetsgrupperna.

Vi får svar på hur klimatet ser ut idag, analyserar resultatet och föreslår åtgärder. Det finns mycket du som arbetsgivare kan göra för att påverka. Feelgood tittar på helheten för att föreslå rätt insatser för just dina medarbetare.

Ja, till exempel Feelgoods medarbetarpulsmätning. Återkopplingen och aktiviteterna anpassas så de fungerar i er kultur och implementeras efter er verksamhetsplan. Mätningen identifierar ett fåtal områden och ni kommer tillsammans fram till några aktiviteter som gruppen ska arbeta med. Den driver beteendeförändring och eget ansvarstagande, med fokus på vad medarbetarna själva kan göra. 

Chefer belönar genom positiv förstärkning på de aktiviteter som medarbetaren själv har valt att göra. Ni har möjlighet att mäta kontinuerligt och får resultat, rapporter och förändringar i realtid.

Era medarbetare behöver känna till innebörden av medarbetarskap och dess betydelse för hela organisationen. Kommunikation och en känsla av sammanhang är framgångsfaktorer för att ta er organisation till nästa nivå. Medarbetarna behöver också ha rätt kunskap för att kunna förebygga och hantera negativa situationer. 

Våra utbildningar, som är skräddarsydda för medarbetare, hjälper dem att öka sina kunskaper både inom hälsofaktorer som engagemang och motivation, men också baksidan av myntet, som konflikter, kränkande särbehandling, hot och våld.