Hoppa till huvudinnehåll
kris

Krishantering och första hjälpen Rusta er för det oväntade

En arbetsplats kan lamslås vid en allvarlig händelse. Genom att ha rutiner och viktig kunskap på plats kan ni förbereda er för akuta, oförutsedda händelser. Det minskar risken för följder som långvarig psykisk ohälsa och stora produktionsstörningar. Och det kan rädda liv.

Feelgood hjälper er att bli väl förberedda och stöttar er på rätt rätt när något händer.

Varje dag inträffar en mängd akuta sjukdomsfall och olyckor på våra arbetsplatser, där snabba insatser kan vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering. Ni kan exempelvis rädda liv genom att säkerställa goda kunskaper i första hjälpen hos era medarbetare.

Kriser kan komma i många skepnader, och uppstå på arbetet eller utanför, men ändå påverka era medarbetare och er arbetsplats. Ni kan ge era chefer goda förutsättningar att möta en krissituation på bästa sätt med utbildning, en väl förankrad krisplan och tillgång till krisstöd dygnet runt.

Det förebyggande arbetet är viktigt. En väl implementerad krisplan, med framtagning av krisorganisation och handlingsplan samt utbildningar i krishantering, skapar en trygghet för alla i organisationen. Inom vissa branscher är det känt på förhand att anställda riskerar att utsättas för emotionell stress, t ex genom att exponeras för hot och våld eller att behöva fatta svåra beslut. Prebriefing kan då erbjudas för att förbereda medarbetaren inför påfrestningen. Genom att hålla utbildning i första hjälpen på din arbetsplats möjliggör du livsviktiga insatser och följer även det du som arbetsgivare är ålagd enligt Arbetsmiljöverket.

Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om vilka risker som finns på arbetsplatsen och hur dessa på bästa sätt ska hanteras för att förebygga att olyckor sker. Krisplanen behöver vara väl förankrad hos medarbetarna och finnas tillgänglig så alla vet vad de ska göra om olyckan är framme. Det är också av stor vikt att det finns tillgång till livsuppehållande behandling och hjälpmedel som exempelvis hjärtstartare. Kunskap inom hjärt-lungräddning och första hjälpen kan vara skillnaden mellan liv och död om olycksfall med personskada inträffar. Förutom olycksfall kopplat till olyckshändelser rapporterar ambulanssjukvården i Sverige årligen 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. 

Vi på Feelgood kan hjälpa er att bli väl förberedda, genom riskbedömning, krisplan, implementering, utbildning och krisstöd.

Med Feelgoods kristjänst får du tillgång till krisspecialister som kan nås dygnet runt, året runt, via ett särskilt telefonnummer som alltid är bemannat. Tillsammans med utsedda chefer hos er, med rätt att avropa krisstödstjänsten, bedömer krisspecialisterna vilka insatser som behöver genomföras.

Feelgood garanterar krisstöd på plats efter avrop och bedömning. Krisspecialister genomför sedan de insatser som bedöms som nödvändiga för individer, grupper och chefer.

Ja, det gör det. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om Första hjälpen och Krisstöd (AFS 1999:7) står:

”Det grundläggande i arbetsmiljöarbetet är att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall. I arbetsgivarens uppgifter vid internkontroll av arbetsmiljön ligger att identifiera och bedöma risker samt att vidta åtgärder för att få bort eller minska dem. Bestämmelser om internkontroll finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om internkontroll av arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet omfattar framförallt förebyggande åtgärder, men även åtgärder för att minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller i övrigt allvarlig händelse.

Även om åtgärder vidtas för att hindra att olycksfall eller andra allvarliga händelser inträffar kan det inte alltid undvikas att människor drabbas på olika sätt. Det är därför viktigt att ha en handlingsberedskap för ett omedelbart omhändertagande och att de drabbade så snabbt som möjligt kan komma under lämplig behandling. Det finns ett behov av kunskaper och färdigheter i livsuppehållande åtgärder t.ex. att säkerställa fria luftvägar, stoppa allvarliga blödningar, förebygga cirkulationssvikt samt ge hjärt-lung-räddning. Utbildning och återkommande praktiska övningar i sådana uppgifter är angelägna vid planering av beredskap för första hjälpen vid olyckor och andra allvarliga händelser.

Det är betydelsefullt att det på arbetsplatserna finns beredskap inte bara för att ge första hjälpen vid olyckor och sjukdom utan även för att tillgodose det behov av psykiskt och socialt omhändertagande som uppstår hos arbetstagare som på olika sätt drabbas av akuta kriser, olyckor eller andra allvarliga händelser. Detta kan minska personliga lidanden och förebygga sjukfrånvaro och därmed produktionsbortfall.”

Vi hjälper er att leva upp till denna kravställning genom riskbedömningar, tillgång till krisstöd dygnet runt och utbildning för era medarbetare och chefer.