Hoppa till huvudinnehåll
tänker vid dator

Hur förebygga och hantera stress på arbetsplatsen? 

Främja – stärk psykisk hälsa och samverkan

 • Genomför kontinuerliga medarbetarundersökningar med efterföljande arbete.
 • Säkerställ relationsstärkande dialog mellan chef och medarbetare.
 • Se till att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Arbeta löpande i organisationen med att skapa klarhet i förväntningar för att förebygga onödiga krav och belastningar.
 • Identifiera behov som gynnar den psykiska hälsan, t ex genom att öka medarbetarnas kontroll över sitt eget arbete, stödja fysisk aktivitet och förmåga till stresshantering.
 • Se till att ha väl förankrade, kända policyer, tydliga åtgärdsvägar och riktlinjer kring psykisk hälsa på arbetsplatsen i syfte att stärka kunskap och handlingskraft hos både chefer och medarbetare.

Förebygg – se till att motverka och minska

 • Utbilda chefer och HR genom att medvetandegöra riskerna med långvarig och konstant stress.
 • Höj kunskaperna hos medarbetare om att vardagsbalans, återhämtning och goda levnadsvanor.
 • Kartlägg den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och gör riskbedömningar kring psykisk ohälsa och stress på arbetsplatsen.
 • Undersök regelbundet arbetsförhållandena och bedöm riskerna för ohälsa, t ex om resurserna är anpassade efter kraven i arbetet.
 • Stärk robustheten i organisationen med samarbete och psykologisk trygghet.
 • Bedriv ledarskap med regelbunden dialog med medarbetarna för att uppmärksamma tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning. 
 • Erbjud tillfälliga anpassningar och stödjande samtal vid risk för ohälsosam stress.

Hantera – förbättra det som behövs

 • Identifiera orsakerna med en arbetsmiljökartläggning eller stressutredning, för att sedan tillämpa lämpliga åtgärder, till exempel genom att minska mängden arbete, ändra prioriteringar, ge möjlighet till återhämtning eller öka bemanning.
 • Kanske behövs riktade insatser som stödsamtal, konflikthantering eller KBT online.
 • Fylla på med kunskaper om hur chefer och medarbetare kan göra egna åtgärder i återhämtning, gott ledarskap, självledarskap m m.
team

Utbildningar

Hela utbudet av utbildningar finns här

Expertledda utbildningar

 • Stresshjälpen – program 
 • Sovhjälpen – program 
 • Hälsofrämjande ledarskap – program 
 • Friskfaktorer och mikrovanor – workshop  
 • Medveten närvaro – workshop 
 • NPF för chefer
 • Utbildning för hälsoinspiratörer

E-utbildningar

Expertledda föreläsningar

 • Friskfaktorer och mikrovanor
 • Balans på distans – jobba hållbart 
 • Vässa din hjärna
 • Hållbar hög prestation
 • Återhämtning och energi 
 • Arbetsglädje ger hållbara arbetsplatser
 • Medveten närvaro
 • Hjärnvänlig arbetsmiljö