Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna vilar i säng

Rehabilitering och ohälsa Hjälp era medarbetare tillbaka till full potential

Att identifiera första signalen om ohälsa och kunna agera med rätt insatser i ett tidigt skede bidrar till ökad frisknärvaro och produktivitet. Chefer behöver kunskap om sitt rehabiliteringsansvar, hur man kan upptäcka tidiga signaler samt stöd för lämpliga strategier och åtgärder.

Det behövs även tillgång till underlag som i god tid kan indikera ohälsa, exempelvis genom sjukfrånvaromönster. Underlagen ger er också förutsättningar för att kunna mäta era framsteg i arbetet för minskad ohälsa.

Feelgood kan hjälpa er att fånga upp risker och ohälsa, utveckla kompetensen hos era chefer, effektivisera rehabiliteringsprocessen och erbjuda åtgärder för berörda medarbetare.

Vi kan vara en utomstående samtalspart för både chefer, HR och medarbetare i rehabiliteringsärenden. Vi ger stöd i enskilda ärenden och hjälper er organisation att få en bra struktur kring rehabiliteringspolicy och rutiner.

Vi arbetar alltid strategiskt och systematiskt för att inte bara hjälpa medarbetare tillbaka utan även minska risken för framtida ohälsa och vägleda till främjande och förebyggande aktiviteter.

 

Som chef och arbetsgivare har man mycket att hålla reda på och förstå i en rehabiliteringsprocess. Ibland kan det var svårt att veta vilka rehabåtgärder och anpassningar som är de rätta för en snabb och lyckad återgång. Feelgood har därför specialister på rehabprocessen, case managers, som ansvarar för att tillsammans med er driva rehabiliteringen framåt.

Vår case manager samarbetar med alla olika parter som behöver vara involverade och följer upp att åtgärderna blir gjorda som planerat. Vi ser att en effektiv rehabiliteringsprocess ger lägre kostnader och lyckade resultat eftersom medarbetaren får rätt åtgärder från början och en tydlig handlingsplan som ständigt följs upp. Inget hamnar mellan stolarna och chef, medarbetare och HR får återkoppling och stöd genom hela processen.

Vi har lokala case managers på plats nära er. Om ni finns på flera platser i landet kan vi, om ni vill, istället erbjuda en central case manager som lär känna er organisation på en rikstäckande nivå, och träffar er via telefon eller videomöten.  

Det är viktigt att uppmärksamma ohälsa hos era medarbetare i god tid. Feelgoods rehabiliteringsutbildningar ger chefer goda kunskaper om rehabiliteringsansvaret och hur man upptäcker tidiga signaler. 

Signalerna kan handla om förändrat beteende som upprepad kortidssjukfrånvaro, sen ankomst, lägre prestation, mindre socialt deltagande och konflikter. Hur chefen bör gå tillväga kan beskrivas i rehabpolicys och rutiner, som våra case managers kan hjälpa er att skapa eller uppdatera. 

För den enskilda individen som mår dåligt kan chefens agerande vara avgörande. Att chefen vågar agera tidigt, visar att de ser och frågar medarbetaren kring mående och hälsa är viktigt. Feelgood kan stötta chef både innan och efter ett omtankessamtal med medarbetaren.

Vi identifierar även vilket stöd medarbetaren kan behöva. Tillsammans kan vi undvika sjukskrivning eller minska antalet sjuktillfällen betydligt om vi agerar tidigt och med rätt insatser. 

Vår case manager (rehabkoordinator) driver tillsammans med er som arbetsgivare komplexa rehabärenden, där det oftast krävs nära och gott samarbete mellan olika parter för att lyckas.

Vi håller samman alla kontakter och ser till att ta stöd av rätt kompetenser. Exempelvis håller vår case manager kontakt med behandlande läkare, Försäkringskassan och andra som behövs för en lyckad rehabilitering.

Feelgood bidrar också med underlag som tar rehabprocessen framåt, exempelvis via arbetsförmågebedömningar, samt konkreta rehabiliteringsåtgärder och arbetsanpassningar. 

Det kan vara svårt att veta var man ska börja i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att minska sjukskrivningar. Börja med att få koll på aktuella sjukskrivningar och se till att det finns tydliga rehabpolicys och rutiner. Här kan våra specialister på rehabprocessen, case managers, vara behjälpliga. Som en partner för dialog eller som er projektledare för att skapa policys och rutiner samt utbilda era chefer. Feelgood erbjuder också ett verktyg som stödjer er i att få koll på sjukskrivningar redan från dag ett - Frisklinjen.

Frisklinjen är ett sjuk- och friskanmälningsverktyg som ger tydlig överblick och viktig kunskap om sjukfrånvaron. Chefer får notiser i realtid om vad som ska göras kopplat till era rehabpolicys, samtidigt som HR kan följa processen. Här samlas också all rehabdokumentation. Strukturen i ert hälsofrämjande arbete förstärks. Ni får det chefsstöd ni behöver för att arbeta effektivt med hälsa och rehabilitering, och minska era sjukskrivningar.

För att lyckas behövs ofta åtgärder både på organisations- eller gruppnivå och på individnivå. Vi kan vägleda er utifrån just ert utgångsläge och era utmaningar.