Hoppa till huvudinnehåll
Jobbhälsorapport 2024

Jobbhälsorapport

Måndag 13 maj presenterade vi Feelgoods Jobbhälsorapport 2024, vid ett livesänt event med panelsamtal och råd kring att leda unga. Här kan du se inspelningen av eventet.

Feelgoods Jobbhälsorapport 2024: 

Ungas dolda sjukfrånvaro
- hälsa, attityd eller arbetsmiljö?

Feelgoods Jobbhälsorapport 2024, baseras på data från Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar (HALU) som varje år besvaras av runt 20 000 personer i Sverige. Årets rapport visar en dold och upprepad sjukfrånvaro bland unga medarbetare. Medarbetare under 30 år har dubbelt så ofta upprepad korttidssjukfrånvaro (mer än sex gånger per år), jämfört med äldre kollegor. Detta faktum är i stort sett osynligt i debatten och fångas inte i officiell statistik.

Det är ett fenomen som är svårt att förklara. HALU ger goda möjligheter att studera vilka faktorer, både i och utanför arbetslivet, som kan kopplas till upprepad frånvaro. Det finns tydliga mönster som vi beskriver i rapporten. Men riskfaktorerna är generellt inte vanligare hos yngre än hos äldre. De typiska sambanden verkar alltså inte kunna förklara de yngstas höga korttidsfrånvaro.

Så vad beror det på? Kan det hänga ihop med hur unga mår fysiskt? Med den ökande psykiska ohälsan hos unga? Eller är det en attitydfråga? Ser unga på sin hälsa och sitt jobb på ett annat sätt?

Det här är viktiga frågor att tag i för såväl arbetsgivare som för samhället i stort. Förutom lidandet för medarbetarna innebär sjukfrånvaro stora kostnader för arbetsgivaren, och minskad produktivitet. Vi behöver hitta vägar till förbättring och vända trenden.

 

Feelgoods Jobbhälsorapport som kunskapsbank

Med Jobbhälsorapporten publicerar Feelgood en årlig insiktsrapport om hur arbetsmiljön ser ut i landet. Med statistik och intervjuer med experter på Feelgood, fördjupar vi oss i såväl det aktuella läget som trender över tid.

Unika data visar utveckling och samband 

Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning (HALU) är ett strategiskt hälsoinstrument för kartläggning av hela arbetsplatser och organisationer utifrån individnivån. HALU är en tjänst som Feelgood tillhandahåller företag och som vill ha en god bild av hur medarbetarna upplever arbetet, livssituationen och hälsan. Genom HALU får Feelgood också tillgång till anonymiserade svar från de medarbetare som deltagit.

Det mångåriga arbetet med HALU ger Feelgood unika möjligheter att både här och nu såväl som över tid beskriva läget för de medarbetare och arbetsplatser som ingår i undersökningen. Precis som i tidigare jobbhälsorapporter bygger årets både på långa tidsserier och nedslag i 2023. Rapporten ger därmed en god bild av utvecklingen sedan 2010 och nuläget.

2023 svarade närmare 19 500 personer på HALU och i genomsnitt svarar runt 20 000 personer varje år på de 140 frågor som ingår i undersökningen. Sammansättningen av de som genom åren har deltagit är stabil med avseende på övergripande yrkesområden, åldrar, kvinnor och män. Det skapar en god grund för jämförelser över tid.

Även om HALU inte ger en representativ bild av hela det svenska arbetslivet, så ger det en god bild av typiska arbetsplatser och medarbetare med tillgång till företagshälsa. HALU visar hur ett brett urval av personer har det på jobbet och hur deras hälsa och livssituation i stort ser ut.