Hoppa till huvudinnehåll

Våra behandlingsmetoder

Akupunktur

En behandlingsform där man behandlar sjukdom eller ger smärtlindring genom att applicera nålar på specifika punkter på kroppen.
Moderna västerländska medicinska förklaring till akupunkturens smärtstillande och lugnande effekt är bland annat att nålsticken aktiverar kroppens produktion av opioider och/eller blockerar smärtimpulser till det centrala nervsystemet.

Artrosskolan enligt BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros)

Artros är en ledsjukdom som kan drabba brosket i samtliga leder i kroppen. Behandlingen vid artros består av information, anpassad träning, daglig fysisk aktivitet och vid behov viktreduktion. Detta skall erbjudas alla patienter med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet för att nå bäst effekt. Artrosskola är en utbildning för patienter, där du får lära dig vad artros är, bakomliggande orsaker och hur du kan behandla den. Metoderna som artrosskolorna tillämpar bygger på aktuell forskning och evidens. Den leds av en fysioterapeut/sjukgymnast med specialkompetens och stor kunskap om artros. Du får också tips om hur du kan hantera din artros, individuell genomgång av ett eget träningsprogram samt hjälp att komma igång med träning.

Artrosskolan är framtagen i enlighet med den senaste forskningen och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för artros. Resultatet utvärderas med frågeformulär och funktionella test och mäts med hjälp av det nationella kvalitetsregistret BOA.

Bassängverksamhet

Ett behandlingsalternativ kan vara i vår varmvatten bassäng. Deltagaren får efter bedömning av sjukgymnast/fysioterapeut ett individuellt anpassat träningsprogram som utförs under handledning av fysioterapeut. Vi har även diagnos indelade grupper och du som patient kan efter bedömning även delta i grupp som en behandlingsform.

KBT - kognitiv beteendeterapi

En psykoterapeutisk behandlingsmetod. KBT bygger på teorin om att en stor del av vårt beteende är inlärt. Som beteende i KBT räknas förutom handlingar även tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Fokus i terapisamtalen ligger ”här och nu”. Behandlingen är strukturerad och bygger på ett aktivt samarbete mellan terapeut och patient med en tydlig agenda. KBT har ett starkt forskningsstöd som effektiv behandlingsmetod för en mängd problemområden till exempel vid depression, oro/ångest, fobi, socialfobi, paniksyndrom samt stressrelaterade besvär. Utmärkande för KBT är at den syftar till att förändra beteende, att den är handlings- och målinriktad.

MDT McKenzie

MDT är en förkortning för Mekanisk Diagnostik och Terapi. MDT kallas också för McKenziemetoden efter dess grundare Robin McKenzie. Kärnan i McKenzie-behandlingen är en noggrann instruktion och träning av olika övningar – som ska upprepas i det dagliga livet. MDT-undersökningen innebär en grundlig genomgång av dina problem i nacke – rygg, leder eller muskler. Du får lära dig att själv avhjälpa ditt problem och slippa smärtor. Målet med metoden är inte bara att lindra dina smärtor utan även att förebygga att besvären kommer tillbaka.

Medicinsk Yoga

Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och därmed finna inre balans. Mjuka fysiska rörelser och positioner kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande. Vetenskapliga studier har visat att hathayoga kan användas för att hjälpa individer med astma, KOL eller hjärt-och kärlsjukdomar att kontrollera symtom och andfåddhet. Hathayogan kan vara ett effektivt sätt att lära sig nya andningstekniker för fördjupad andning vid oro, ångest och stress. Hathayogan kan praktiseras individuellt eller i grupp.

MediYoga

Ett svenskutvecklat terapeutiskt system, användbart både i gruppform och individuellt. Enskilda fysiska övningar och ställningar sätts ihop med andnings- och koncentrationstekniker. Korta enkla yogapass kombineras med djupverkande meditationer för att skapa specifika terapeutiska effekter. Efter en kort tids träning kan man använda övningarna självständigt. Vetenskapliga studier har visat goda resultat när det gäller behandling av olika stressrelaterade besvär, sömnstörning, rygg-, nackproblem, spänningshuvudvärk, migrän, högt blodtryck med flera. För närvarande pågår ett flertal forskningsprojekt i Sverige.

NMES

Elektrisk muskelstimulering är en klinisk internationellt väletablerad fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsmetod inom t.ex. ortopedisk och neurologisk rehabilitering. Elektrisk stimulering vid central eller partiell perifer nervskada kan skapa motoriska responser hos patienter med nedsatt eller förlorad förmåga till volontär muskelaktivitet. Metoden är ett komplement till annan fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling och bör kombineras med aktiv träning av rörlighet, styrka, koordination och funktionell träning. Metoden är enkel och passar lika bra för behandling på klinik som för egenbehandling i hemmet.

OMT, Ortopedisk Manuell Terapi

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapin för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet). Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling eller shockwave therapy som det också kallas är en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Forskning som gjorts visar på att behandlingen ofta ger mycket goda resultat.

TENS, Transkutan Elektrisk Nervstimulering

En apparat med elektrodplattor som sätts på kroppen för smärtlindrande stimulering med svaga elektriska impulser. Metoden används vid både akuta och långvariga smärttillstånd.