Hoppa till huvudinnehåll

Kartläggning av organisatorisk och social arbetsmiljö

Trivsel, trygghet och psykisk hälsa på arbetsplatsen har stor påverkan på produktivitet och lönsamhet. När medarbetare inte mår bra är det inte bara sjukskrivningar som kostar, utan även sämre prestationer. Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar i Sverige, vilket gör det allt viktigare för arbetsgivare att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (även kallad psykosocial arbetsmiljö). Ansvaret är lagstadgat, precis som för fysisk arbetsmiljö.

Att hitta grundorsakerna till psykisk ohälsa i organisationen, och inte bara till exempel förbättra individers hantering av stress, är en av nycklarna till framgång. För en sann bild av nuläge och behov på din arbetsplats är det avgörande att ställa rätt frågor, på rätt sätt. Vår kunskap om hur man gör en korrekt analys, samt hög kompetens och bredd av tjänster för efterföljande åtgärder, leder till resultat. Feelgood ger er en bild av nuläget i er organisation, och vilka brister som eventuellt behöver åtgärdas. Sedan kan vi vägleda er och genomföra de insatser som behövs för att ni ska nå ert nya önskade läge.

Rätt verktyg ger rätt bild av läget

Vi har flera metoder att kartlägga den organisatoriska och sociala (psykosociala) arbetsmiljön och väljer tillsammans med er den metod som passar er situation och önskemål bäst. Kartläggningen kan genomföras i form av en webbaserad enkät till alla medarbetare i en eller flera arbetsgrupper, djupintervjuer med medarbetarna eller en gruppdialog ledd av en av våra organisationskonsulter. Vi har också ett digitalt verktyg som mäter medarbetarnas åsikter kontinuerligt och driver engagemang, beteendeförändringar och eget ansvarstagande. Oavsett metod får du som arbetsgivare en tydlig återkoppling på hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ser ut i berörda arbetsgrupper, vilka faktorer som har inverkan på effektivitet och hälsa och förslag på hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras.

Delaktighet och engagemang avgörande

För ett lyckat resultat bör ett långsiktigt, aktivt engagemang i arbetsmiljöarbetet vara förankrat i ledningen. En viktig del är också att alla medarbetare blir delaktiga och att både arbetsgivare och medarbetare får kunskap om de upplevda förhållandena på arbetsplatsen. Vi skapar tillsammans ett engagemang kring den gemensamma arbetsmiljön och stärker det sociala samspelet och effektiviteten i arbetsgrupperna. Onödig och skadlig stress minskar. Som arbetsgivare behöver du identifiera problem och riskgrupper tidigt för ökad möjlighet att förebygga sjukfrånvaro, ohälsa och påverkan på produktivitet och lönsamhet. Med våra metoder får du ett pålitligt resultat som säkerställer rätt insatser och vidare systematiskt arbete. 

Förutsättning för en frisk organisation

Vi ser förstås till att ni uppfyller lagkraven på att förebygga och hantera psykisk ohälsa. Men framför allt ser vi till att ni får alla förutsättningar för att skapa en frisk organisation som uppnår sin fulla potential. Vi stödjer er hela vägen, från kartläggning och analys till förbättringsförslag, genomförande av insatser och uppföljning.