Hoppa till huvudinnehåll
utveckling

Så här lyckas finalisterna 2021

Vad innebär det egentligen att skapa ett friskt företag? Vi är nyfikna på våra finalister i Sveriges friskaste företag 2021. Vilka effekter ser de av sitt arbete med arbetsmiljö och hälsa, och vilka är deras bästa tips?

Varför ville ni delta i utmärkelsen Sveriges friskaste företag?

Derome
Dels av den enkla orsaken att vi är stolta över den fina utveckling vi haft i arbetsmiljöarbetet de senaste 5 åren. Dels givetvis för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som, sida vid sida med samhällsbyggande och lönsamhet, bidrar till människors utveckling och välmående.

Löf
Främst handlar det om att vi inom Löf både haft ett brett och kontinuerligt friskvårdsarbete inom företaget, men också för att vi under fjolåret dessutom infört en egen friskvårdsstrategi. Genom att delta i utmärkelsen som Sveriges friskaste företag får vi samtidigt en extern granskning av vårt friskvårdsarbete, vilket är viktigt för oss. Att vi dessutom gått vidare och nu är en av sex finalister till utmärkelsen är också ett kvitto på att vi lyckats. 

Nacka kommun
Vi blev nyfikna på att delta i Feelgoods utmärkelse då vi såg en möjlighet att få en ”lägeskompass” som underlag för fortsatt utveckling för HR-området och vårt arbetsmiljöarbete. Vi såg framförallt en möjlighet att inspireras och lära av andra organisationer vilket alltid är värdefullt. 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Vi har fokus på arbetsmiljö och hälsa speciellt mycket nu pga pandemin så beskrivningen stämde väl överens om vårt sätt att arbeta! Vi har låg sjukfrånvaro och vi har lyckats att trots stora utmaningar fortsätta vårt goda arbete. Vi vill gärna lyfta upp det positiva som händer i vår stadsdel.

SISAB
Feelgoods utmärkelse Sveriges friskaste företag omfamnar ett brett val av frågor som ger förutsättningar för att vara ett friskt och hälsosamt företag; ledarskap, medarbetarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsa och hållbart arbetsliv och nyckeltal som bekräftar dessa. En fin utmärkelse som vi är stolta att få vara nominerade till. Det bygger stolthet, och en bekräftelse av extern part blir starkt både internt och externt. 

Tetra Pak
Vi vill delta eftersom det breda utbudet av hälsofrämjande insatser som medarbetaren erbjuds på Tetra Pak är unikt. Vi är ett företag som prioriterar hälsa högt och vi har en god systematik i arbetsmiljöarbetet som skapar förutsättningar för en trygg arbetsplats. 

Vad är er största effekt av det goda arbetet med arbetsmiljö och hälsa, nu i närtid och över längre perspektiv? 

Derome
I en verksamhet som drivs av ambitionen att vara marknadsledande i flera avseenden är medarbetarnas välmående, trivsel och engagemang helt avgörande. Den samverkan som finns inom vår organisation skapar en stabil grund för utvecklingsmöjligheter, låg personalomsättning och hög grad av frisknärvaro. I det korta perspektivet är givetvis en god arbetsmiljö något som genererar både högre produktivitet och lägre kostnader.

Löf
Ett aktivt hälsoarbete är en del av vårt dna inom Löf, och utgör därför också en viktig grund i vår företagskultur. Vi tror också på fler nöjda kunder genom fler välmående medarbetare. På kort sikt handlar det framför allt om att få friska och motiverade medarbetare. Samtidigt som det på längre sikt handlar om att vi säkerställer en god livskvalité och hälsa för våra medarbetare, vilket i sin tur bidrar till att vi kan fortsätta att driva vår verksamhet på ett hållbart vis. 

Nacka kommun
Den största effekten av arbetet med arbetsmiljö och hälsa syns tydligt i såväl medarbetarundersökningens resultat, med stolta och engagerade medarbetare, som i resultaten för vad enheterna levererar. Effekten av arbetsmiljöarbetet blir kort och gott att engagerade medarbetare med bra arbetsförutsättningar presterar bra, de trivs och de blir ambassadörer för oss som arbetsgivare. I ett längre perspektiv leder stoltheten över de goda prestationerna till att Nacka stärks som en attraktiv arbetsgivare. Ambassadörer som kan rekommendera arbetsplatsen till andra ökar attraktiviteten för välfärdsjobben. Det är viktigt i ett längre perspektiv att ha många ambassadörer som kan rekommendera andra att välja de utbildningar som leder till välfärdsjobben såsom jobb som t ex lärare, förskollärare och undersköterska där den kommunala sektorn behöver kraftsamla för att lyckas med den strategiska kompensförsörjningen. 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
Våra medarbetare och ledare trivs och stannar kvar och arbetssökande har en positiv bild av oss. Det är meningsfullt att jobba hos oss, och genom allas engagemang och delaktighet gör vi skillnad för våra invånare varje dag.

SISAB
Högt medarbetarengagemang (svarsfrekvens medarbetarundersökning 98%), resultat 94%. Vi har väldigt nöjda medarbetare, både i att vi har fina resultat i medarbetarundersökningen och att vi har många medarbetare som stannar på SISAB länge och även ibland kommer tillbaka. Detta medför också en utmaning i att hela tiden tänka nytt och utveckla detta engagemang och höga resultat, något vi måste jobba med varje dag för att behålla över tid. Andra effekter är lägre sjukfrånvaro och högre frisknärvaro, lägre personalomsättning samt nöjdare kunder.

Tetra Pak
Engagemanget i hälsofrågorna från medarbetarna. Vårt stora fina gym är en välbesökt och attraktiv mötesplats, likaså de dagliga passen i vår fina idrottshall, nyttjandet av friskvårdsbidraget och ett högt medlemskap i vår idrottsförening. Vi månar om att skapa en kultur där hälsa, miljö och gemenskap är viktiga faktorer. Genom våra olika aktiviteter och hälsoinitiativ inspirerar vi till goda vanor och beteenden som skapar god hälsa och omsorg om miljö och varandra. Dessa aktiviteter är mycket uppskattade och genererar ett högt deltagande. Vi har låga sjuktal och en god systematik i arbetet med att ge stöd såväl proaktivt som i rehabilitering. Med en intern företagshälsovård har vi en unik möjlighet att fånga upp individer som behöver stöd tidigt och även arbeta långsiktigt och nära verksamheten. Detta generar inte bara låga sjuktal utan skapar även förutsättningar för hållbart arbetsliv.

Vilka är era bästa tips för att skapa en frisk arbetsplats i vårt föränderliga arbetsliv?

Derome

 • Jobba aktivt med en tydlig säkerhetskultur, som tillämpas dagligen. Av alla. Inga genvägar som åsidosätter säkerheten får förekomma.
 • Säkerställ att alla chefer har bra kunskaper om vad som skapar en god arbetsmiljö och får möjlighet att tillämpa sina kunskaper.
 • Involvera medarbetarna. De är kloka människor som vill bidra om de får chansen. Vi får fler bra idéer i arbetsmiljöarbetet ju fler som är delaktiga.

Löf

 • Se till att involvera alla dina medarbetare tidigt i verksamhetens förändringsarbete.
 • Arbeta aktivt med er företagskultur och er organisations värdegrund.
 • Ge stöd till självledarskap genom det nära ledarskapet.

Nacka kommun

 • Styr och led med tillit utifrån tydliga uppdrag som kontinuerligt följs upp av medarbetarna som underlag för chefers uppföljning och utvärdering. 
 • Integrera de organisatoriska och sociala arbetsmiljömålen i styrningen och utvärderingen av chefers prestationer för att säkerställa att arbetsmiljömålen är i fokus - och lika självklara att följa utvecklingen för som ekonomi- och verksamhetsresultaten.  
 • Inspireras av forskning och förebilder för att ständigt ligga i framkant med bra processer för det proaktiva systematiska arbetsmiljöarbetet för ett hållbart arbetsliv. 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

 • Engagera både ledare och medarbetare i det verksamhetsnära, systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Leva våra värdeord - öppen, nytänkande och tillit i vardagen.
 • Se till att alla, både chefer och medarbetare, har möjlighet till återhämtning.
 • Skapa delaktighet och engagemang genom inspirerande hälsoinsatser, jobba med friskfaktorer med mera.

SISAB

 • Sätt arbetsmiljö som en stående punkt på agendan på avdelningsmöten inklusive ledningsgruppens. Säkerställ det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomför systematiska pulsmätningar - ger möjlighet att ta reda på, mäta och följa upp hur vi lyckas och härefter justera, anpassa och utveckla det som behövs för att finna det mest optimala för oss.  
 • Skapa forum för delaktighet och inflytande. Delaktighet skapar engagemang. Forum som omfamnar nya arbetssätt både digitalt och fysiskt, exempelvis chefsforum, hybrida live-möten, informationsmöten, möten för lärande och erfarenhetsutbyten med mera. 
 • Uppmuntra och skapa grupper med ambassadörer för hälsa och värderingar. Vi har Hälsab och Värderingsgruppen som omfamnar dessa områden och genomför aktiviteter både i fysiska och digitala format, efter behov, exempelvis löppass, quiz, mysterylunch, Racketlon, Frisbeegolf, Rookiefikor med mera. 

Tetra Pak

 • Sätt hälsa och arbetsmiljö på agendan i högsta ledningsgruppen - det skapar engagemang och trovärdighet.
 • Ge förutsättningar för hälsosamma vanor, och gör det enkelt och naturligt att få stöd.
 • Ge chefer de bästa förutsättningarna för ett gott arbetsmiljöarbete genom tydliga rutiner, kunskap och möjlighet till stöd.