Hoppa till huvudinnehåll
Rum med stol och lampa

Avgiftning, insluss och brythjälp

Inom Nämndemansgårdens Medicinenhet I Blentarp finns möjlighet till abstinensbehandling och återhämtning i trivsam och lugn miljö.  Medicinenheten är en heldygnsenhet och där arbetar sjuksköterskor och undersköterskor samt läkare. Det finns en gedigen kunskap och erfarenhet av beroende och abstinensbehandling hos personalen. Medicinenheten har möjlighet till anpassad vård utifrån dina specifika behov och en behandlingsplanering görs tillsammans med läkare och sjuksköterska.

Medicinenheten erbjuder:

Abstinensbehandling

Inför en planerad beroendebehandling kan du köpa tjänsten Abstinensbehandling, vilket innebär att du får en medicinisk och professionell bedömning samt omhändertagande under tiden du avgiftas från alkohol, drog och eller läkemedel.

Alkohol, Benzodiazepiner samt opiater kan orsaka dödsfall, allvarliga tillstånd och/eller bestående men och behöver mötas upp och trappas ut med hjälp av riktade läkemedel.

Vi kan hjälpa dig med avgiftning av alkohol, opiater om de ingår i ett blandmissbruk samt beroendeframkallande läkemedel.

I samråd med läkare/sjuksköterska görs en planering för hur många dygn din avgiftning bör ta och hur många av dessa dygn du behöver kvarstanna på medicinenheten.

Insluss

Inför en planerad beroendebehandling kan du köpa tjänsten Insluss, vilket innebär att du efter en längre tids aktivt intag av alkohol, drog och eller läkemedel får möjlighet till återhämtning och omvårdnad så att du har bättre förutsättningar att tillgodogöra dig en behandling.

Amfetamin, kokain och cannabis/hasch kan ge en emotionell abstinens. Dessa droger har ingen fysiologisk abstinens, men du kan behöva medicinskt stöd i form av ångest lindring, sömnmedicin samt antipsykotiska.

Vi kan hjälpa dig med att återhämta dig från amfetamin, kokain och cannabis/hasch

I tjänsten insluss ingår även:

  • Omvårdnad till dig som efter kraftigt substansintag är konfusorisk och eller har ett dåligt allmäntillstånd och eller är utmattad.
  • Hjälp med att ordna praktiska åtaganden.
  • nödvändiga personliga tillhörigheter.

Brythjälp

Medicinenheten kan vara dig behjälplig att under heldygnsvård trappa ut dig från ett beroendeframkallande läkemedel som du inte på egen hand klarar av att trappa ut.

Det åligger ordinerande läkare att bistå dig ett uttrappningsschema, detta åläggande gäller öppenvårdsinsats. Har du svårigheter att genomföra denna uttrappning i öppenvård, kan du köpa tjänsten brythjälp av oss. Det är alltid bra om du redan innan inskrivning trappat ut en del av dygnsordinationen och du nått den gräns då du upplever abstinensbesvär och obehag.

Vi hjälper dig att följa erhållet uttrappningsschema alternativt så ordinerar vår läkare ett uttrappningsschema. Behandlande/ordinerande läkare ska alltid vara informerad om att du valt att trappa ut ditt ordinerade läkemedel.

Vi kan hjälpa dig med uttrappning av läkemedel så som Benzodiazepiner och Opiater (kodein och morfin).

Inför inskrivning på medicinenheten

Innan beslut om avgiftning – och abstinensbehandling ska en bedömning utföras så att vi kan avgöra vilken insats som är aktuell.

Ansvarig samordnade sjuksköterska och läkare gör en:

  • Tolkning och bedömning av alkohol och droganamnes.
  • Värdering av bredden och tyngden av substansbruket.
  • Värdering av omvårdnadsnivå, avgiftningsbehov samt abstinensbehandling.
  • Bedömning om aktuella ordinerade läkemedel är förenliga med planerad behandlingsinsats.