Hoppa till huvudinnehåll
Vägen till förändring börjar här

Behandlingsgrund

Nämndemansgården arbetar med tolvstegsprogrammets principer i många av våra behandlingsprogram. Framför allt i de program där deltagarna har ett tydligt utvecklat beroende och ingen, eller lindrigare form av psykisk ohälsa.

Tolvstegsprogrammets principer innebär att man först erkänner sitt beroende, sedan följer ett stegvis arbete med kunskap om sjukdomsbegreppet olika försvar så som förnekande samt insikt i återfallsprocessen. Det finns även en andlig och filosofisk sida som syftar till själslig utveckling och att hitta styrka inuti sig själv med hjälp av andra. 

Nämndemansgården ser beroende som en individuell problematik som behöver behandlas därifrån. Vår behandling bygger på frivillighet vilket kan innebära du väljer att arbeta strukturerat utifrån de 12 stegen, men detta är inte ett statiskt behandlingsupplägg. Behandlingen kan också vara helt individanpassad med arbetsuppgifter som vilar på 12-stegsprinciperna men som inte är renodlat stegarbete. Gemensamt för alla våra behandlingar är att ge klienten kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser samt strategier och verktyg för tillfrisknande och för att förebygga återfall.

Integrerad behandling

Socialstyrelsens rekommendationer utgår ifrån forskning och evidens baserat på enskilda beroenden, ex alkoholberoende. Vilken behandlingsmetod som rekommenderas kan därmed variera beroende på vilken substans som beroendet gäller. Vid samsjuklighet, beroende och samtidig annan psykiatrisk diagnos, integrerar de olika tillstånden med varandra. Socialstyrelsen rekommenderar därför integrerad behandling. Integrerad behandling innebär att både substansbruk och psykisk ohälsa behandlas parallellt genom vanligtvis KBT (Kognitiv beteendeterapi), PDT (Psykodynamisk terapi) och MI (Motiverande samtal) eller ÅP (återfallsprevention).

Nämndemansgårdens behandling

Nämndemansgårdens klienter har ofta ett beroende av flera substanser och även i vissa fall en psykisk ohälsa. Med anledning av detta har vi genom åren anpassat vår behandling och arbetar med flera metoder som är rekommenderade för olika typer av beroende och för samsjuklighet för att möta de behov våra klienter har.

Nämndemansgårdens behandling har sin grund i tolvstegsprogrammets principer. För att möta de behov våra klienter har så baseras vår behandling även på KBT, PDT och MI, utöver tolvstegsprogrammets principer.

Behandlingen inom Nämndemansgården sker i största utsträckning i grupp och leds av professionella behandlare och terapeuter. Gruppen ger möjlighet till identifikation med och lotsning av andra i samma situation. Även om behandlingen i största utsträckning sker i grupp finns alltid ett individuellt fokus och klienten har individuella samtal med sin behandlare. Intervallet av individuella samtalet varierar beroende på behandlingens intensitet.

I alla våra behandlingar så kombineras dynamisk processbehandling ur ett relationellt perspektiv med psykoedukation genom föreläsningar samt temagrupper och individuella arbetsuppgifter.