Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Alla som kommer i kontakt med Nämndemansgården ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Här kan du läsa om hur vi hanterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningens sex grundläggande krav

Nämndemansgården ska säkerställa att personuppgifter behandlas enligt följande:

 • Personuppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. Detta krav innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.
 • Att personuppgifter endast användas till särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål.
 • Personuppgifter ska inte sparas, det vill säga förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Personuppgifterna ska skyddas mot bland annat obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • Om personuppgifter behandlas för andra ändamål än för de som de samlats in, ska Nämndemansgården alltid överväga om den nya eller ändrade behandlingen är förenlig med den ursprungliga behandlingen.

Stöd och grunder för behandling av personuppgifter

Nämndemansgården ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande grunder:

 • Samtycke – den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål
 • Avtal – Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den Nämndemansgården.
 • Rättslig förpliktelse – behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige. Nämndemansgården lyder bl a under Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen.
 • Intresseavvägning – Nämndemansgården får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om våra intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

Insamling av personuppgifter

Nämndemansgården samlar in personuppgifter i samband med:

 • Förfrågningar, bedömningar och uppdrag från socialtjänst, hälso- och sjukvård, arbetsgivare och privatpersoner för insatser inom socialtjänstens område och/eller hälso- och sjukvård
 • Avtal om tjänster med leverantörer
 • Avtal om tjänster med kunder inom privat och offentlig sektor för insatser inom bl a utbildning, rådgivning och prevention
 • Att intressenter kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier. Det gäller ex om du anmäler dig till våra nyhetsbrev, anmäler dig till våra utbildningar eller informationsträffar

Vilka personuppgifter hanterar Nämndemansgården?

Klient-/patientuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, vårdnadshavare, anhöriga, uppgift om livssituation, sociala insatser och uppgift om hälsa.

Kontaktpersoner vid företag och myndigheter omfattar följande personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.

Arbetssökande omfattar uppgifter: om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner, kontaktinformation, familjerelationer och intressen.

Intressenter som registrerar sig för nyhetsbrev eller kontaktar oss via webben omfattar följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress

Hur Nämndemansgården använder personuppgifterna

Klienter/patienter

Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet (bl a Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen). Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras eller överlämnas till uppdragsgivaren. Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal som rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal eller för att kunna ingå ett avtal, till exempel behandling av personuppgifter inför en placering eller ett uppdrag.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal, Samtycke

Potentiella klienter/patienter

Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse och avtal. Vi behöver behandla personuppgifter för att göra en bedömning inför en placering eller ett uppdrag om en verksamhet kan ta emot den det berör före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal, Samtycke

Tidigare klienter/patienter

Vi har en skyldighet utifrån lag att under en viss tid spara uppgifter om tidigare klienter/kunder även efter de inte längre är aktuella hos oss. Personuppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem. Vissa uppgifter gallras i samband med att uppdraget avslutas.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Rättslig förpliktelse, Samtycke

Arbetssökande

Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke och intresseavvägning. Vi måste använda personuppgifter för att bedöma ansökningar som arbetssökande skickar in till oss. I samband med att ansökningar skickas in samtycker du som arbetssökande till behandling av personuppgifter. Det är inte möjligt att behandla en ansökan utan att behandla personuppgifter.

 • Nämndemansgården använder inte personuppgifterna för något annat ändamål än för anställningsprocessen. Vi lämnar inte uppgifterna vidare till någon annan.
 • Behandling av personuppgifter är nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Samtycke; Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos leverantörer

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra leverantörer för att följa upp skyldigheter enligt avtal men även offerter, beställningar och leveranser. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten behöver ske direkt med den utsedda kontaktpersonen hos avtalsparten.

Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från den organisation som är eller vill bli vår leverantör och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.
Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos uppdragsgivare

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra kunder inom privat och offentlig sektor för att följa upp avtal, erbjudanden och leveranser.
Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från den organisation som är eller vill bli vår kund och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden.
Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.

 • Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Andra myndighetskontakter

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver ha kontakt med offentliga myndigheter, till exempel socialtjänst och tillsynsmyndigheter i samband med offentligrättsliga förhållanden där vi har rättigheter och skyldigheter enligt lagar och förordningar. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten behöver i vissa fall vara direkt med handläggare på myndigheter. Behandlingen är därför nödvändig.

Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Informationen är relaterad till kontaktpersonens och arbetsgivarens verksamhet och inte för att kontakta personen privat. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.

 • Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Intresseavvägning

Intressenter

Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke.

När du på en webbplats bockar i rutan ” Jag samtycker till behandling av de personuppgifter som jag lämnar för ovan ändamål”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på Nämndemansgårdens webbplats får användas för det ändamål som samtycket avser.

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt. Det kan handla om nyhetsbrev, information och marknadsföring via e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom till exempel sociala medier när du har en aktiv kundrelation med oss.

Vi använder också dina personuppgifter för att kontakta dig via, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring.

 • Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.
 • Rättslig grund: Samtycke

Till vem lämnar Nämndemansgården ut dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst, näringsliv, privatpersoner samt insatser inom hälso- och sjukvård lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav, avtal och samtycke.

Andra mottagare endast när det följer av lagkrav, samtycke, annan författning eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar Nämndemansgården dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

Hur skyddar Nämndemansgården dina personuppgifter?

Nämndemansgården vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkerställer att endast behörig personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT-system. Vi har också utsett och registrerat ett särskilt dataskyddsombud hos Datainspektionen.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Nämndemansgården kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller begränsas, om det är förenligt med gällande lagstiftning. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Om du anser att vi inte har respekterat dina rättigheter kan du anmäla detta på hemsidan under Tyck till.