Hoppa till huvudinnehåll

Rehabilitering vid beroendeproblematik – kan det löna sig?

Vad kostar beroendeproblematik på en arbetsplats egentligen? Och finns det vinster (ekonomiska och personliga) i att investera i beroendebehandling? För att få svar på det startade Tetra Pak OHS och Nämndemansgården i Sverige AB ett samarbete för att utvärdera vilka eventuella företagsekonomiska vinster (utöver de personliga) som finns med att erbjuda rehabilitering till anställda. Nämndemansgården är sedan maj 2022 en del av Feelgood.

Produktionsbortfall – vad säger forskningen?

Beroendeproblematik leder till en minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst. I snitt utnyttjar en medarbetare 75 % av sin arbetskraft om det finns en problematik i bakgrunden.

Frågeställningar och antaganden

Förutom personliga och företagsekonomiska vinster finns andra antaganden i hur beroendeproblematik kan påverka företaget.

  1. Företag investerar i kompetensutveckling och annan kunskap de förvärvar. Vid sjukskrivningar och minskad produktivitet vilket resulterar i att företaget går miste om sin investering.
  2. Kollegor och chefer arbetssituation påverkas.
  3. Beroendeproblematik kan innebära en betydande säkerhetsrisk på arbetsplatsen och i produktionen.
  4. Medarbetarna är företagets ansikte utåt gentemot kunder, leverantörer och intressenter. Därför kan signaler om att en person brister i olika situationer påverka negativt.

Rehabilitering lönar sig

I studien utvärderades 182 medarbetare som genomgått en behandling på Nämndemansgården under 1996–2011 och vilken effekt det gav. Resultatet av detta har satts i relation till kostnader för beroendeproblematik och rehabilitering samt vinster vid långvarig nykterhet.

Resultatet visade att 97 % av deltagarna i studien levde ett nyktert liv efter sin rehabilitering. Djupintervjuer med deltagarna visade att rehabiliteringen leder till ökad motivation, glädje och trygghet samt innebär en stor personlig vinst för medarbetaren.

Förutom en ökad livskvalitet för medarbetarna innebar rehabiliteringen även rent företagsekonomiska vinster. Om vi utgår från att en medarbetare med beroendeproblematik endast utnyttjar 75 % av sin arbetskapacitet innebär det i Tetra Paks fall ett produktionsbortfall på 150 000 kronor per person och år. Redan det första året som behandlingen genomfördes gav det en vinst på 60 000 kronor per person för Tetra Pak, samt en årlig vinst på 150 000 kronor följande år i nykterhet.