Hoppa till huvudinnehåll
kvinna tänker på arbete

Hur får man arbetet att fungera i coronatider?

Hur kan företaget fungera när allt vänts upp och ner av coronapandemin? Hur ser vi till att även i dessa tider jobba för friska medarbetare och en frisk organisation? I 25 år har vi på Feelgood jobbat med att få medarbetare i Sverige, och därmed företagen de arbetar på, att må bättre. Detta genom allt från systematiskt arbetsmiljöarbete till ledarskap, medarbetarskap och hållbar hälsa. Vi har en mängd tjänster och kompetenser som kan komma till nytta för er just nu. Vi hjälper er. 

Så här kan vi hjälpa till

Stöd till chefer och ledare

Vi erbjuder chefsstöd via video eller fysiskt besök. En organisationskonsult guidar chefen genom utmaningar som att leda på distans, framgångsfaktorer i virtuella team eller att hantera oro i sin grupp. Feelgood kan också vara ert stöd i riskbedömningar och risk- och konsekvensanalyser.

Vi har tagit fram en kostnadsfri guide som hjälper chefer att se över nuläget inom både den fysiska och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, identifiera eventuella behov av åtgärder och planera dem i en handlingsplan.
Guide för dig som är chef: Att leda i oro och kris
A guide for managers: Managing in times of anxiety and crisis
 

Stärk er kunskap på relevanta områden genom till exempel vår workshop Förebygg psykisk ohälsa i coronakrisens spår eller våra utbildningar Så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen,  Konflikthantering, Hot och våld eller Kränkande särbehandling.

Stöd till medarbetare i oro och kris

Era medarbetare som känner oro kan få hjälp av Feelgood. Vi har alla verktyg för att ge både kunskap och konkret stöd kring psykisk ohälsa, till såväl chefer som medarbetare. Läs mer här

Individ

 • Screening
 • Stressutredning
 • KBT online - lättillgänglig psykologisk behandling vid stress, oro, ångest eller sömnproblem
 • Stödsamtal med psykolog, via video eller fysiskt besök

Grupp

 • Grupphandledning
 • Konflikthantering
 • Kartläggning organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Utredning av kränkande särbehandling

Digitala utbildningar

 • Leda på distans
  Feelgoods psykolog vägleder chefer i hur man kan organisera arbetet när man inte träffas fysiskt på arbetsplatsen. Och hur en god social arbetsmiljö kan skapas när kommunikationskanalerna är digitala. Utbildningen finns på svenska och engelska. Se ett smakprov här
 • Så hanterar du oro och kris på arbetsplatsen
  Feelgoods psykolog svarar på chefens vanligaste frågor. Utbildningen finns på svenska och engelska och innehåller även en användbar checklista att ha som ett extra stöd. Se ett smakprov här
 • Alkohol och beroende på arbetsplatsen
  Påverkan på arbetsmiljön och hur man bör agera som chef. 
 • Introduktion i arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
  Ger era chefer de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna utföra de arbetsmiljöuppgifter som i regel ingår i rollen som chef.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö - vägen till friskare arbetsplats 
  Ger era chefer de grundläggande kunskaper inom organisatorisk och social arbetsmiljö som krävs för att kunna utföra de uppgifter som i regel ingår i rollen som chef.
 • Tidiga signaler och rehabilitering
  Att förebygga ohälsa och underlätta återgång i arbete.
 • Stressutbildning (för medarbetare)
  Vad är stress och hur hanterar du den? Ökad kunskap gör det lättare att motverka ohälsa på grund av stress. 
 • Så arbetar du bättre hemifrån (för medarbetare)
  Feelgoods ergonom ger råd anpassade för hemarbetsplatsen och berättar om goda vanor och rutiner vid hemarbete. Se ett smakprov här
 • Fler digitala utbildningar
  Fortsätt att stärka ert arbete med arbetsmiljö och hälsa. Digitala utbildningar är ett utmärkt alternativ till att samlas i stora grupper. Se hela vårt utbud

Riskbedömningar och tester

 • Medarbetarundersökningar
 • Riskbedömning, matris/mall
 • PCR-, antigen- och antikroppstester

Feelgoods medarbetarundersökningar hjälper er att kontinuerligt mäta era medarbetares åsikter och få en bra bild av hur de mår och hur organisationen fungerar just nu. (Case: Medarbetarenkäten gav We Effect oväntade insikter)

Vi kan hjälpa er med riskbedömning inom områden som återgång till arbetet, ergonomisk kartläggning i hemmet och hygieniska faktorer på arbetsplatsen.

I samband med coronapandemin har medvetenheten kring hygien ökat liksom angelägenheten att minska risker för smitta i arbetsmiljön. När medarbetare så småningom ska återgå från hemarbete till sina arbetsplatser är det värdefullt att genomföra en riskbedömning och se över arbetssätt, rutiner och policys. Det gäller inte enbart coronaviruset utan är även aktuellt för andra sjukdomar. Goda hygienrutiner ger goda förutsättningar för minskad sjukfrånvaro. Feelgood kan hjälpa er att genomföra riskbedömningen. Börja gärna med att titta igenom vår checklista för hygien och smittorisk på arbetsplatsen. Du hittar den nedan.

Vi hjälper er också med tester som visar pågående eller genomgången infektion av coronaviruset hos era medarbetare.

Skadligt bruk

Dagens situation med oro, stress, hemarbete och isolering kan öka risken för skadligt bruk av olika slag. Alna är experter på skadligt bruk i arbetslivet, och en del av Feelgood-familjen. Vad ska du vara uppmärksam på hos dina medarbetare om du vill agera tidigt vid riskbruk och skadligt bruk? Alnas kostnadsfria checklista vänder sig till chefer och HR, värderar dina upplevda signaler och ger stöd i hur du bör agera. Det finns även en anpassad checklista vid hemarbete. Den hittar du nedan.

I vår utbildning Alkohol och beroende på arbetsplatsen får du lära dig om påverkan på arbetsmiljön och hur man bör agera.

I samarbete med Alna erbjuder Feelgood en jourlinje för medarbetare, för frågor kring skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel och droger etc. Genom att stötta era medarbetare i ett tidigt skede kan ohälsa och skadligt bruk förebyggas. Jourlinjen ger expertstöd kring den egna situationen, eller för de som känner oro för en kollega eller anhörig.

Vi kan även hjälpa till med rådgivning till chefer, HR och fackliga representanter. Och förstås utredning och behandling vid behov. 

Videobesök

Sedan flera år erbjuder vi videobesök till våra företagssköterskor, läkare, psykologer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter och PT som alternativ till vanliga besök. När ni inte kan eller vill besöka oss fysiskt genomför vi besöket via video istället, eller telefonsamtal för den som hellre vill det. Alla berörda undviker smittorisk och sparar också tid.

Våra organisationskonsulter kan också träffa grupper av chefer eller medarbetare digitalt.

Ergonomi i hemmet

Era medarbetare kan få träffa ergonom/fysioterapeut via videobesök, för vägledning och rådgivning. Vi kan också hjälpa era chefer att digitalt genomföra en ergonomisk kartläggning i hemmet.

I vår digitala utbildning Så arbetar du bättre hemifrån ger Feelgoods ergonom råd anpassade för hemarbetsplatsen och vi berättar om goda vanor och rutiner vid hemarbete. Se ett smakprov

Nedan hittar du också några tips från ergonomen.

Träning och rörelse online

Träningsfilmer
Filmer med träningspass, pausgympa, avslappning m m att köra hemma eller på jobbet.

Aktiv paus
Kostnadsfria kortfilmer med pausgympa hemma. Att ta pauser i arbetet är viktigt oavsett om du befinner dig på arbetsplatsen eller hemma. En aktiv paus kan öka din kreativitet och prestation.
Klicka här och kör igång!

PT online
När normala rutiner ändras kan era medarbetare behöva stöd i att bibehålla eller skapa goda vanor. Vid hälsocoachande videosamtal med våra personliga tränare kan de få hjälp att ta fram ett träningspass att genomföra hemma, i skogen eller på närmaste utomhusgym.

 

Kontakta oss så hjälper vi ditt företag med anpassat stöd i coronatider.