Feelgood företagshälsa Umeå

Välkommen till Feelgood företagshälsa


Vi flyttar till nya lokaler!

Feelgood Umeå byter lokal

I mars 2020 flyttar Feelgood i Umeå in i helt nybyggda lokaler vid konstnärligt Campus. Vår nya adress: Östra Strandgatan 24 i Kv Laxen.

Vi ser en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla vår verksamhet och möta våra kunders behov av en modern företagshälsopartner i Umeå genom att flytta ihop våra två enheter och på så sätt möjliggöra en ännu bättre tillgänglighet och service för våra kunder.

Vi flyttar första veckan i mars och håller stängt en dag under den veckan. Verksamheten i våra nya lokaler startar måndag den 9 mars.

Varmt välkomna till Östra Strandgatan 24 mars 2020!


Feelgood i Umeå


På Feelgood i Umeå kan vi erbjuda våra kunder ett helhetskoncept inom hälsa, företagshälsovård, sjukvård, rehabilitering, arbetsmiljö. Hos oss finns ett komplett utbud av tjänster som stärker det friska samt förebygger, identifierar och behandlar ohälsa.


Kognitiv ergonomi

- att skapa en hjärnvänlig arbetsplats

Kognitiv ergonomi (också kallad Hjärnergonomi eller Informationsergonomi) handlar om hur vi samspelar med vår omgivning och hur vi tar in och tolkar information runt omkring oss. Samhället blir alltmer informationsintensivt och vår hjärna får svårt att följa med i samma snabba takt. Det kan handla om digitalisering, ökade krav på tillgänglighet och splittrade arbetsuppgifter.

Workshop i kognitiv ergonomi

Feelgood erbjuder en workshop i Kognitiv ergonomi med syftet att hjälpa medarbetare och ledning att se hur man på bästa sätt får människa och omgivning att mötas. Hur kan vi anpassa vår omgivning till vår kognitiva förmåga så att arbetet blir en friskfaktor och inte en riskfaktor?

Innehåll

Teori och genomgång av handfasta strategier varvas med diskussion och praktik.

Tidsåtgång: 2-3 timmar

Målgrupp

Chefer, HR-ansvariga, personalgruppen – alla kan ta del av workshopen

Ansvarig

Workshopen leds av leg psykolog Johanna Stenling som har lång erfarenhet av arbetsrelaterad hälsa. Ta gärna kontakt med henne om du vill veta mer.orkshopen leds av leg. psykolog Johanna Stenling som har lång erfarenhet av arbetsrelaterad hälsa. Ta gärna kontakt med henne om du vill veta mer.

e-post: johanna.stenling@feelgood.se

telefon: 072-554 49 41


Mindfulness

En kurs för energipåfyllnad för hälsan och välbefinnandet och för att stärka förmågan att vara ”här och nu”. Ett verktyg att hantera stress och för att hantera livets dagliga utmaningar.

Innehåll

Gruppen kommer att bestå av sex – åtta deltagate. Åtta grupptillfällen. Kursen innehåller handledda instruktioner och övningar i Mindfulness Meditation och kroppsmedvetande.

Övandet sker lugnt och stilla i ett avspänt rörelseflöde. Alla övar utifrån sina egna

förutsättningar. Övandet ger medvetenhet om kroppen i rörelse och i vila så att du kan finna balans mellan dina möjligheter och dina begränsningar. Metoden grundar sig på forskning. Det internetbaserade utbildningsmaterialet som används

är från Mindfulnesscenter (mfc.se).

Vi vill gärna träffa dig innan första gruppträffen och skickar därför en individuell inbjudan

senare.

Kursledare: Monica Burström, företagssköterska & Mindfulnessinstruktör Harriet Berglund, leg. fysioterapeut och instruktör för Basal Kroppskännedom.

När: Kursstart onsdag 12 februari.

Plats: Feelgood Företagshälsa, Tvistevägen 47B, 907 29 Umeå

Anmälan/pris: För ytterligare information, prisuppgift och anmälan kontakta monica.burstrom@feelgood.se eller harriet.berglund@feelgood.se


Individuellt utformade skoinlägg

- för mindre smärta och bättre funktion

Bakgrund:
Många individer har problem med fötter och ben som kan vara kopplat till belastningar i arbetet. Grunden till problemen kan vara avvikande fotvinkel, uttrampade hälkuddar samt överbelastningar av strukturer i foten. Detta kan leda till onormal belastning på muskler, leder och ligament i kroppen. Med skoinlägg justeras din fotvinkel så att fötter och fotleder inte påverkar resten av kroppen negativt.


Metod:
Undersökning, steganalys, trampavgjutning, 3D Scanning och modellering.


Målgrupp:
Individer med smärtproblematik i rygg, höfter, knän och fötter eller andra delar av rörelseapparaten.


Utförare:
Legitimerad fysioterapeut/ergonom
Pris: 2000 kr

I samarbete med 

Ortopedteknik


Om- och avbokningar
Behöver du boka om eller avboka ditt besök ska du ringa oss på 090-17 63 60 så hjälper vi dig!
Vi kan ej ta emot om- och avbokningar via mail


Medicinska kontroller

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren göra en riskbedömning. Om arbetsgivaren i  den upptäckt något som skulle kunna orsaka ohälsa ska detta åtgärdas genom förebyggande åtgärder. Vid risk har arbetsgivaren skyldighet att erbjuda arbetstagarna en särskild medicinsk kontroll. Vad denna kontroll ska omfatta bestäms i samråd med Feelgood som har god kunskap om de föreskrifter som finns. Med medicinsk kontroll menas en medicinsk åtgärd som ingår i arbetsmiljöarbetet. Det kan vara en läkarundersökning eller andra former av hälsoundersökningar.

Vi utför de medicinska kontrollerna enligt föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.

Medicinska kontroller


Agera! - En träning i civilkurage på jobbet

Feelgood erbjuder er arbetsplats en kundanpassad praktisk träning i att hantera osunda beteenden såsom trakasserier, kränkningar och mobbing

Hur agerar du som chef eller medarbetare när någon beter sig olämpligt på ett möte?

Eller när någon på arbetsplatsen fäller en kommentar kring en kollegas utseende på ett sätt som inte känns okej?

Vår erfarenhet är tydlig. Trakasserier, kränkningar och mobbing uppstår sällan från ingenstans. Istället handlar det om att osunda beteenden tillåtits växa över tid. En kultur av tystnad som möjliggör övertramp kan utvecklas. För att förebygga övertramp och att främja en sund arbetsplats krävs dialog och gemensamma spelregler - och att praktiskt ingripa när övertramp trotts detta sker.

Vår praktiska workshop hjälper er att gå från ord till handling - en träning i att Agera utan att skapa nya konflikter eller nya utsatta!

Syfte

Workshopen vänder sig till arbetsplatser som sätter ett värde på sunt arbetsklimat och respektfullt bemötande, och som vill arbeta förbyggande i syfte att ge sina chefer och medarbetare ökad kunskap och förmåga till att kunna ingripa - utan att skapa nya utsatta - när man upplever osunda beteenden i en arbetsvardag.

 Såhär går det till

Grundmodellen är en praktisk träning under 2 timmar. Workshopdeltagarna får under tillfället praktisk träning i handfasta strategier, tekniker och metoder för att kunna uppmärksamma och avbryta osunda beteenden under ledning av konsult.

Det finns också möjlighet att bygga på med föreläsningsavsnitt kring kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier och diskriminering.

Vi ser helt enkelt till att hitta ett helhetsupplägg som passar er arbetsplats bäst utifrån era behov.

Pris

För praktisk träning i två timmar med en konsult; 6200 kr exklusive moms, eller enligt avtal. Max antal deltagare är 20 pers. Restid tillkommer för utförande utanför Umeå tätort.

Vår utgångspunkt är

Att bemötandefrågor och socialt klimat på en arbetsplats spelar stor roll för hur människor trivs och presterar på en arbetsplats. Genom att stärka en arbetsplats och dess medarbetare i att våga agera i situationer där man upplever osunt beteende så minskar man risken för att ett osunt arbetsklimat ska få växa. I förlängningen minskas risken för mer allvarliga beteenden som kränkande särbehandling, mobbing, trakasserier och diskriminering som vi vet leder till ohälsa och tuffa processer som man ofta tar mycket tid att komma tillrätta med.

Att agera och bemöta situationer där vi upplever beteenden som inte känns bra kan kännas klurigt och svårt. Och känner vi oss dessutom osäkra på hur vi ska göra är risken stor att vi förblir tysta och passiva.

De allra flesta av oss kan säkert minnas händelser där vi upplevt att någon blivit illa behandlad eller bemött, och efteråt önskat att vi hade agerat på något sätt. Men hur gör vi rent praktiskt för att ingripa på ett enkelt och odramatiskt sätt? 

Vill du veta mer? Kontakta Yvonne Andersson, Organisationskonsult, yvonne.andersson@feelgood.se, tel 070-247 14 85 eller mejla umea@feelgood.seBehöver du och ditt företag stöd i ledarskap- och organisationsfrågor?

Ett ständigt aktuellt ämne. Läs mer om våra tjänster som kan hjälpa er framåt i organisationen.

Utveckla ledningsgruppen

Stöd i HR-frågor

Individuell ledarutveckling


Besök våra hälsoaktiviteter nära dig

Aktivitet Datum Tid Plats
Gör jobbet bättre - Arbetsmiljöutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud 2020-03-19 - 2020-03-19 08:30-16:00 Feelgood, Tvistevägen 47 B, Umeå