Hoppa till huvudinnehåll
man framför dator mår dåligt

En av fem riskkonsumerar men få vill ändra sina alkoholvanor

Feelgoods hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning HALU visar att drygt 20% av yrkesarbetarna svarar att de har en riskkonsumtion och drygt 16,7% av tjänstemännen. Trots detta vill få ändra sina alkoholvanor. Av de som svarat att de dricker alkohol fyra gånger i veckan eller mer, är det bara tre av tio som tänker ändra sina vanor.

Varje år svarar runt 20 000 personer på de ca 140 enkätfrågorna i HALU, som är Feelgoods omfattande hälso-, arbetsmiljö- och livsstilsundersökning.

De som svarar kommer från ett brett urval av människor från olika yrken och branscher. Det är inte en representativ bild av hela det svenska arbetslivet men det är en representativ bild av typiska svenska arbetsplatser som är knutna till en företagshälsa.

Det är långt ifrån bara arbetet som påverkar vår hälsa. Även om friska arbetsplatser är viktigt finns det mycket i våra liv som formar hur vi mår. Det finns därför ett helt avsnitt i undersökningen som handlar om livsstil. Det ställs frågor om matvanor, motion, tobaksbruk och alkoholkonsumtion.

En riskkonsumtion innebär en förhöjd risk för såväl individens hälsa som för prestationen på arbetsplatsen.

Drygt 20% av yrkesarbetarna svarar att de har en riskkonsumtion och drygt 16,7% av tjänstemännen. Trots detta vill få ändra sina alkoholvanor. Av de som svarat att de dricker alkohol fyra gånger i veckan eller mer, är det bara tre av tio som tänker ändra sina vanor.

En hög konsumtion kan i längden leda till psykiska och fysiska skador, t ex högt blodtryck, magproblem, huvudvärk, sömnrubbningar, olust och irritation. De första tecknen är ofta hälsosymptom som omärkligt smyger sig på utan att man tänker på det eller kopplar ihop det med alkoholkonsumtionen. Ofta söker man vård för dessa symptom, som egentligen skulle kunna avhjälpas genom att dra ned på alkoholkonsumtionen.

Arbetsplatsen drabbas genom en högre sjukfrånvaro samt minskad produktivitet. De tidiga tecknen för högkonsumenter är mycket diffusa och kopplas ofta inte till skadligt bruk. Förebyggande insatser på arbetsplatsen i samarbete med Företagshälsovården och Alna kan därför vara en mycket lönsam investering.

https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport