Hoppa till huvudinnehåll
jobbhälsorapport 2023

Jobbhälsorapporten 2023: Fortsatt hög trivsel på jobbet; positiva trender trots pandemin, men kvinnor mår generellt sämre

Feelgood presenterar idag Jobbhälsorapporten 2023, som baseras på resultat från HALU-undersökningar där 24 000 svenskar svarat på frågor om hälsa, arbetsmiljö och livsstil. Slutsatserna är uppmuntrande; jobbtrivseln är fortsatt hög och har inte påverkats nämnvärt av pandemin. Flera positiva trender i arbetsmiljön och arbetssituationen kan identifieras. Men en av avvikelserna är att kvinnors upplevda hälsa är sämre.

Rapporten skildrar en detaljerad bild av hälsotillståndet på arbetsplatserna de senaste 12 åren inklusive pandemin, och är uppdelat i fyra huvudkapitel.

  • Cirka 80 % har en påtagligt positiv arbetssituation i att arbetet ses som meningsfullt och erbjuder delaktighet och påverkan. Lika många anger att de har en positiv arbetssituation när det kommer till trivsel, gemenskap och stöd.
  • Relativt få, 5 % av männen och 10 % av kvinnorna, rapporterar att de upplever alltför hög arbetsbelastning, och så har det sett ut sedan 2010.
  • Många upplever friskfaktorer i arbetet, med positivt arbetsklimat och kollegor som den mest förekommande faktorn på 60 %, stöd och uppskattning från chef upplevs av 40 %, medan balans och återhämtning upplevs av enbart 30 % av männen och 23 % av kvinnorna.

Kvinnor upplever ökade psykosociala besvär

Trots positiva resultat om arbetslivet finns det fortfarande utrymme för förbättring, särskilt i fråga om individuell hälsa, som har försämrats något över tid. Detta är särskilt märkbart bland kvinnor, där färre rapporterar att de bedömer sin hälsa som ”bra” eller ”mycket bra” jämfört med tidigare år. Analyser föreslår att denna nedgång troligen är relaterad till ökade psykosociala besvär som trötthet, ängslan, oro, huvudvärk, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter, och kan kopplas till den psykiska påfrestning som pandemin orsakat. Kvinnors upplevda hälsa försämras alltså, men det kan inte knytas till arbetsrelaterade faktorer som mäts i rapporten.

- Resultaten i rapporten när det gäller kvinnors upplevda hälsa blir viktiga att följa över tid, och fördjupa sig i orsakerna. Vi ser dels sämre resultat för kvinnor jämfört med män över tid, dels försämringar på senare tid. Med de faktorer vi tittar på ser det ut att ha mer med psykosocial hälsa och hela livet att göra än med arbetslivet, säger Daphne Enstam, chefsläkare.

- En förbättring vi skulle vilja se för alla är att fler ska få uppleva sin hälsa som mycket bra. Man skulle också önska en starkare utveckling i att uppleva stöd från sin chef. Dessutom är andelen som upplever goda möjligheter till balans och återhämtning för låg, säger Charlotte Valleskog, chefspsykolog.

Ännu viktigare med hälsosamma rutiner på arbetsplatsen

En relevant faktor är hur mycket vi har suddat ut gränserna mellan privatliv och arbetsliv i och med pandemin och det hybrida arbetslivet.

- Vi ser en viss försämring i resultatet för balans och återhämtning. Skillnaden är liten, så det är svårt att säga något specifikt i nuläget, men det är en viktig faktor att följa över tid. Det är viktigt för återhämtningen och hälsan att arbetsliv och privatliv inte flyter ihop för mycket, säger Daphne.

- Det är inte så enkelt som att man kan anta att förändringen vi ser är bra eller dålig, svart eller vit. Det gäller att som chef vara nyfiken, ställa frågor och hjälpa till. Det blir ännu viktigare att hålla hälsosamma rutiner – särskilt på arbetsplatser där fler jobbar på distans, avslutar Charlotte.

Läs mer om Jobbhälsorapporten här: https://feelgood.se/fou/jobbhalsorapport  Denna rapport är den sjätte i ordningen.  

För mer information kontakta:

Åsa Rex Nygård, marknads- och kommunikationschef Feelgood, 070-728 56 50, asa.rexnygard@feelgood.se

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se