Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2019

”Styrelsen i Feelgood föreslår ökad utdelning med 25% efter en stark avslutning på 2019”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

Fjärde kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 12,5 procent och uppgick till 220,2 mkr (195,7).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34,2 mkr (18,4) motsvarande en EBITDA marginal om 15,5 procent (9,4).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 28,6 procent och uppgick till 21,6 mkr (16,8).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 kr (0,12).
 • Feelgood Svenska AB tecknade genom dotterbolag avtal om att förvärva Alna Sverige AB, tillträdesdatumet var 1 januari 2020.

Året i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättningen för året ökade med 11,6 procent och uppgick till 776,2 mkr (695,5).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 85,5 mkr (41,4) motsvarande en EBITDA marginal om 11,0 procent (5,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10,3 procent och uppgick till 37,4 mkr (33,9).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,24 kr (0,24).
 • Fr.o.m den 1 januari 2019 konsolideras förvärvet av Helsa Företagshälsovård Sverige AB i Feelgoods siffror, se vidare not 5.
 • Fr.o.m den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16, vilket medfört effekt på koncernens finansiella rapporter, se vidare not 1 och 2.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,15 kr (0,12) per aktie för verksamhetsåret 2019, vilket motsvarar en ökning med 25 procent från föregående år och innebär fjärde året i rad med höjd utdelning.

Belopp i mkrOkt-dec 2019Okt-dec 2018Jan-dec 2019Jan-dec 2018

Nettoomsättning220,2195,7776,2695,5

Resultat före avskrivningar (EBITDA)34,218,485,541,4

Rörelseresultat (EBIT)21,616,837,433,9

Resultat före skatt (EBT)20,416,633,332,9

Periodens resultat per aktie före utspädning (kr)0,150,120,240,24

Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr)0,150,120,240,24

Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD, 070-213 08 23

joachim.morath@feelgood.se

Fredrik Bister, CFO, 070-343 24 63

fredrik.bister@feelgood.se

 
Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 08:00 CET.