Hoppa till huvudinnehåll
kollegor pratar

Arbetsanpassa för att undvika sjukskrivning

Arbetsmiljöverket har fattat nya beslut om de föreskrifter som gäller för arbetsanpassning på arbetsplatsen. De nya föreskrifterna (AFS 2020:5), som började gälla 1 juni 2021, förtydligar bland annat vad som är lagstadgat, vilka krav som ställs på arbetsplatsen samt vad som ska innefattas av arbetsanpassningen.

Mycket av förändringarna ligger i nya formuleringar som förtydligar kraven på arbetsplatsen samt vad som ska innefattas av arbetsanpassningen. Arbetsgivare ska fånga upp individers behov och anpassa arbetet utifrån dessa. Det kan exempelvis vara minskad arbetsmängd, ändrade arbetstider, möjlighet till avbrott i arbetet eller personligt anpassad skyddsutrustning. Orsakerna bakom behovet av arbetsanpassning är många gånger unika och kan bero på hälsoproblem, problem med missbruk eller andra medicinska skäl. 

Vad behöver företag göra? 

Det finns tre saker som företag behöver göra i förhållande till de nya föreskrifterna. Det första är att säkerställa att man uppfyller kraven om arbetsanpassning. Det andra är att föra dialog mellan chefer och medarbetare som säkerställer att medarbetarnas mående fångas upp. Det tredje är att säkra att skydds- och arbetsmiljöombud har kunskap om arbetsanpassning, eftersom de fungerar som representanter på arbetsplatsen. Uppfyller företaget dessa tre kriterier behöver inget nytt göras. Det viktigaste är att det finns rutiner för arbetsanpassning, att alla på arbetsplatsen känner till dem och - om man är fler än 10 anställda - ska de finnas nedskrivna. 

Vad kan du som chef göra? 

  • Ledarskap i en digital arbetsmiljö gör det svårare för chefer att fånga upp hur medarbetare mår jämfört när man möter varandra i korridoren eller vid kaffemaskinen. Därför behöver chefer stöd och rådgivning kring hur de skapar rutiner för att stämma av sina medarbetares mående i ett tidigt skede. 
  • Ha i åtanke hur en arbetsanpassning kan påverka kollegor och planera för följder. 

Hur kan företagshälsan hjälpa företag, chefer och medarbetare?

Företagshälsan hjälper arbetsgivare att skapa hälsosamma rutiner för medarbetare som vill hålla sig friska för att på lång sikt undvika ohälsa och sjukskrivning. 

  • Företagshälsan kan hjälpa till med att stötta såväl chefer, HR och medarbetaren. Det är värdefullt ett få in en extern resurs som bidrar med kompetens. 
  • Ett externt stöd möjliggör för medarbetare att anförtro sig till någon annan än sin närmsta chef. 
  • Företagshälsan fångar upp signaler på ohälsa hos medarbetare som inte sällan går chefen obemärkt förbi. Med tidiga insatser, exempelvis arbetsanpassning, kan man förebygga framtida sjukskrivningar. 
  • Företagshälsan blir också ett viktigt verktyg för att uppfylla de krav på dokumentation som finns på arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet.

Genom att skapa rutiner och främja hälsa hos företag kan medarbetares helhetshälsa prioriteras som leder till friskare liv och mer produktivitet i arbetet. 

Se vårt webbinarium om de nya föreskrifterna här

Vägledning på Arbetsmiljöverkets hemsida