Hoppa till huvudinnehåll
man arbetar vid dator

75 % upplever utmaningar med hybridarbete, få arbetsgivare följer upp

I en undersökning som Feelgood genomfört om hybridarbete svarar ungefär hälften av svenskarna att de arbetar i hög eller viss grad på distans. Ungefär 75 % anger dock att de upplever problem eller utmaningar, och väldigt få arbetsgivare mäter hur medarbetarna trivs och mår i hybridarbetet. 

- Hybridarbete är idag en självklarhet för många, och uppskattas för att det underlättar vardagen. Men ofta handlar diskussioner på arbetsplatser om det är bra eller dåligt, eller hur mycket vi får eller ska tillåtas arbeta på distans. Ofta med olika syn hos medarbetare respektive chefer. Det är fel fokus. Istället behöver vi fokusera på att få hybrid att fungera bra, att själva arbetet fungerar och att medarbetarna i det mår bra, säger Charlotte Valleskog, chefspsykolog på Feelgood. 

I undersökningen deltog både på chefer och medarbetare. Chefer anger i högre utsträckning att de arbetar på distans, 78 % svarar i hög eller viss grad; för medarbetare anges det av 47 %. 

Ensamhet och sämre kontakt med chef är några av de främsta utmaningarna 

Fördelarna med hybridarbete är många, men de flesta upplever likväl utmaningar med arbetsformen. Det som är mest slående i undersökningen är att bara 20 % anger att de inte upplever några utmaningar för arbetsplatsen. De främsta utmaningarna är de samma för chefer och medarbetare, med enbart lite olika tonvikt sinsemellan. 

  • 4 av 10 upplever att det leder till isolering och ensamhet.  
  • Drygt 3 av 10 upplever att det är svårare att samarbeta.
  • 4 av 10 medarbetare uppger att det är svårare att skilja på arbete och privatliv, chefer 3 av 10.
  • 4 av 10 chefer anger utmaning i minskad kontakt med chef, knappt 3 av 10 medarbetare anger samma sak.

- Med de rapporter som kommit om arbetssätt och mående i hybrid vet vi att arbetet behöver anpassas till ett annat arbetssätt. Det räcker inte att ange dagar för distans respektive fysisk närvaro. Olika arbetsuppgifter lämpar sig i olika situationer, vi har behov av samverkan och social närvaro i det fysiska rummet, fortsätter Charlotte Valleskog. 

Därför är det positivt att 60 % av dem som har möjlighet att arbeta på distans upplever att man har anpassat arbetssättet efter hybridarbete. Men med tanke på de utmaningar man ser, och att det är så många som anger det, har man uppenbarligen inte anpassat tillräckligt, framför allt i sociala och samverkande aspekter. 

- Vi upplever att man ofta främst gjort anpassningar för det operativa arbetet, digitala verktyg och liknande, men inte för samarbete, ledarskap på distans, kommunikation och trivsel, säger Charlotte Valleskog.  

Dolda risker och ohälsa – fler behöver mäta och följa upp hybridarbete

Det är oroande att endast 31 % av cheferna i undersökningen anger att de följer upp och kartlägger hur hybridarbetet fungerar. Utan mätningar och dialog med medarbetare är det väldigt svårt att hitta formerna som behövs för att anpassning och god arbetsmiljö.

- Alla former av arbete har sina risker, så även hybridarbete. Men många mäter inte de faktorerna som är relevanta för att se om hybridarbetet fungerar. Hur många frågar till exempel i sina medarbetarundersökningar om man ”känner sig socialt isolerad”. Hybridarbete kan därför innebära dolda risker som kan leda till ohälsa. Men det går att förebygga om vi fångar, följer upp och förebygger, säger Charlotte Valleskog. 

Kort sagt, släpp diskussionen om huruvida hybrid är bra eller dåligt. Det handlar om att vara i verkligheten och fånga arbetsmiljöfrågorna som är relevanta idag. De verksamheter som inte anpassar sig direkt till detta kommer att halka efter i produktivitet och lönsamhet, och förlora medarbetare som inte trivs.  
 

Här kan du läsa rapporten från undersökningen