Hoppa till huvudinnehåll

Kallelse till extra bolagsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) 2 aug 2021

<p style="margin-top: 24px; margin-bottom: 8px;"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">P&aring; beg&auml;ran av Terveystalo Healthcare Oy, som f&ouml;r n&auml;rvarande innehar cirka 79,2 procent av totalt antal aktier och r&ouml;ster i Feelgood Svenska AB (publ) (&quot;Bolaget&quot;), kallas aktie&auml;garna i Bolaget h&auml;rmed till extra bolagsst&auml;mma m&aring;ndagen den 2 augusti 2021.</span></span></strong></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Terveystalo Healthcare Oy avser att verka f&ouml;r en avnotering av aktierna i Feelgood fr&aring;n Nasdaq Stockholm endast om Terveystalo Healthcare uppn&aring;r ett &auml;gande om mer &auml;n 90 procent av samtliga aktier i Bolaget och har p&aring;kallat tv&aring;ngsinl&ouml;sen av resterande aktier i Bolaget eller om en avnotering annars &auml;r f&ouml;renlig med god sed p&aring; den svenska aktiemarknaden.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Bolaget v&auml;rnar om sina aktie&auml;gares och anst&auml;lldas h&auml;lsa och v&auml;lbefinnande. Det &auml;r viktigt f&ouml;r Bolaget att ta ett samh&auml;llsansvar och bidra till att begr&auml;nsa risken f&ouml;r smittspridning av coronaviruset. Mot bakgrund detta och myndigheternas f&ouml;reskrifter/r&aring;d om undvikande av sammankomster har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillf&auml;lliga undantag f&ouml;r att underl&auml;tta genomf&ouml;randet av bolags- och f&ouml;reningsst&auml;mmor, beslutat att bolagsst&auml;mman ska genomf&ouml;ras utan fysisk n&auml;rvaro genom att aktie&auml;gare ut&ouml;var sin r&ouml;str&auml;tt endast genom f&ouml;rhandsr&ouml;stning (postr&ouml;stning). Det kommer s&aring;ledes inte att finnas m&ouml;jlighet att n&auml;rvara personligen eller genom ombud vid st&auml;mman. </span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Information om de vid bolagsst&auml;mman fattade besluten offentligg&ouml;rs den 2 augusti 2021 s&aring; snart utfallet av r&ouml;stningen &auml;r slutligt sammanst&auml;llt.</span></span></p>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">R&auml;tt att delta och anm&auml;lan </span></span></h2>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Aktie&auml;gare som &ouml;nskar delta i bolagsst&auml;mman ska</span></span></p>

<ol style="list-style-type:lower-roman">
<li style="margin-left: 8px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">vara inf&ouml;rd i den av Euroclear Sweden AB (&quot;<strong>Euroclear</strong>&quot;) f&ouml;rda aktieboken p&aring; avst&auml;mningsdagen fredagen den 23 juli 2021, och</span></span></li>
<li style="margin-bottom: 8px; margin-left: 7px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">senast fredagen den 30 juli 2021 anm&auml;la sig till Bolaget genom att avge sin f&ouml;rhandsr&ouml;st i enlighet med anvisningarna nedan, s&aring; att anm&auml;lan och postr&ouml;sten &auml;r Bolaget tillhanda senast den 30 juli 2021 </span></span></li>
</ol>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Personuppgifter som h&auml;mtats fr&aring;n aktieboken, anm&auml;lan om deltagande i st&auml;mman samt uppgifter om ombud kommer att anv&auml;ndas f&ouml;r registrering, uppr&auml;ttande av r&ouml;stl&auml;ngd f&ouml;r st&auml;mman och, i f&ouml;rekommande fall, st&auml;mmoprotokoll. Se nedan f&ouml;r ytterligare information om behandling av personuppgifter. </span></span></p>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">F&ouml;rvaltarregistrerade aktier </span></span></h2>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Aktie&auml;gare som l&aring;tit f&ouml;rvaltarregistrera sina aktier m&aring;ste, f&ouml;r att f&aring; ut&ouml;va sin r&ouml;str&auml;tt och, dels anm&auml;la sig till st&auml;mman, dels beg&auml;ra att tillf&auml;lligt r&ouml;str&auml;ttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. S&aring;dan registrering m&aring;ste vara genomf&ouml;rd senast fredagen den 23 juli 2021 och aktie&auml;gare m&aring;ste s&aring;ledes underr&auml;tta f&ouml;rvaltaren h&auml;rom i god tid f&ouml;re denna dag. R&ouml;str&auml;ttsregistrering som av aktie&auml;gare har beg&auml;rts i s&aring;dan tid att registreringen har gjorts av relevant f&ouml;rvaltare senast tisdagen den 27 juli 2021 kommer att beaktas vid framst&auml;llningen av aktieboken.</span></span></p>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">F&ouml;rhandsr&ouml;stning </span></span></h2>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Aktie&auml;garna f&aring;r ut&ouml;va sin r&ouml;str&auml;tt vid st&auml;mman endast genom att r&ouml;sta p&aring; f&ouml;rhand (postr&ouml;stning) enligt 22&nbsp;&sect; lagen (2020:198) om tillf&auml;lliga undantag f&ouml;r att underl&auml;tta genomf&ouml;randet av bolags- och f&ouml;reningsst&auml;mmor. </span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">F&ouml;r f&ouml;rhandsr&ouml;stning ska ett s&auml;rskilt formul&auml;r anv&auml;ndas. Formul&auml;ret kommer finnas tillg&auml;ngligt p&aring; www.feelgood.se senast den 12 juli 2021. F&ouml;rhandsr&ouml;stningsformul&auml;ret g&auml;ller som anm&auml;lan till bolagsst&auml;mman. </span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Aktie&auml;garna kan i postr&ouml;stningsformul&auml;ret beg&auml;ra att beslut i n&aring;got eller n&aring;gra av de &auml;renden som tagits upp i den f&ouml;reslagna dagordningen ska anst&aring; till en s.k. fortsatt bolagsst&auml;mma, som inte f&aring;r h&aring;llas endast genom postr&ouml;stning. S&aring;dan fortsatt st&auml;mma f&ouml;r beslut i ett visst &auml;rende ska &auml;ga rum om st&auml;mman beslutar om det eller om &auml;gare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget beg&auml;r det.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Det ifyllda formul&auml;ret m&aring;ste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 30 juli 2021. Det ifyllda formul&auml;ret ska skickas elektroniskt till bolagsstamma@feelgood.se. Om aktie&auml;garen f&ouml;rhandsr&ouml;star genom ombud ska fullmakt bil&auml;ggas formul&auml;ret. Fullmakten f&aring;r inte vara &auml;ldre &auml;n ett &aring;r gammal, dock att fullmakten f&aring;r vara &auml;ldre &auml;n ett &aring;r om det framg&aring;r att den &auml;r giltig f&ouml;r en l&auml;ngre period, l&auml;ngst fem &aring;r. Om fullmakten utf&auml;rdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om s&aring;dan handling inte finns, motsvarande beh&ouml;righetshandling. Aktie&auml;garen f&aring;r inte f&ouml;rse f&ouml;rhandsr&ouml;sten med s&auml;rskilda instruktioner eller villkor. Om s&aring; sker &auml;r r&ouml;sten (dvs. f&ouml;rhandsr&ouml;stningen i dess helhet) ogiltig. </span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Ytterligare anvisningar och villkor framg&aring;r av f&ouml;rhandsr&ouml;stningsformul&auml;ret. </span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Fullmaktsformul&auml;r finns tillg&auml;ngligt p&aring; Bolagets hemsida www.feelgood.se.</span></span></p&gt;

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">F&ouml;rslag till dagordning</span></span></h2>

<ol>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">St&auml;mmans &ouml;ppnande och val av ordf&ouml;rande och protokollf&ouml;rare vid st&auml;mman </span></span></li>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd</span></span></li>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Godk&auml;nnande av dagordning</span></span></li>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Val av en justeringsperson</span></span></li>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Pr&ouml;vning av om st&auml;mman blivit beh&ouml;rigen sammankallad</span></span></li>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Val av styrelseledam&ouml;ter och styrelseordf&ouml;rande</span></span></li>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Beslut om arvode &aring;t styrelseledam&ouml;ter</span></span></li>
<li style="margin-left: 20px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">St&auml;mmans avslutande</span></span></li>
</ol>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">Beslutsf&ouml;rslag</span></span></h2>

<h3 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-weight:normal">Punkt 1 &ndash; St&auml;mmans &ouml;ppnande och val av ordf&ouml;rande och protokollf&ouml;rare vid st&auml;mman</span></span></h3>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att advokat Carl Svernl&ouml;v vid Baker &amp; McKenzie Advokatbyr&aring; utses till st&auml;mmoordf&ouml;rande och protokollf&ouml;rare vid st&auml;mman, eller vid f&ouml;rhinder f&ouml;r honom, den som styrelsen anvisar. </span></span></p>

<h3 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-weight:normal">Punkt 2 &ndash; Uppr&auml;ttande och godk&auml;nnande av r&ouml;stl&auml;ngd </span></span></h3>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Den r&ouml;stl&auml;ngd som f&ouml;resl&aring;s godk&auml;nd av bolagsst&auml;mman &auml;r den r&ouml;stl&auml;ngd som uppr&auml;ttats av bolaget, baserat p&aring; bolagsst&auml;mmoaktieboken och inkomna f&ouml;rhandsr&ouml;ster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.</span></span></p>

<h3 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-weight:normal">Punkt 4 &ndash; Val av en justeringsperson</span></span></h3>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Styrelsen f&ouml;resl&aring;r att till justeringsperson utse jurist Carl Isaksson vid Baker &amp; McKenzie Advokatbyr&aring; eller, vid f&ouml;rhinder, den eller de som styrelsen ist&auml;llet anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar &auml;ven att kontrollera r&ouml;stl&auml;ngden och att inkomna f&ouml;rhandsr&ouml;ster blir r&auml;tt &aring;tergivna i st&auml;mmoprotokollet.</span></span></p>

<h3 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-weight:normal">Punkt 6 &ndash; Val av styrelseledam&ouml;ter och styrelseordf&ouml;rande</span></span></h3>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Aktie&auml;garen Terveystalo Healthcare Oy f&ouml;resl&aring;r f&ouml;ljande:</span></span></p>

<ol style="list-style-type:lower-roman">
<li style="margin-left: 32px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">entledigande av samtliga befintliga styrelseledam&ouml;ter,</span></span></li>
<li style="margin-left: 32px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">nyval av Ville Iho, Ilkka Laurila och Elina Saviharju som styrelseledam&ouml;ter f&ouml;r tiden intill slutet av n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma,</span></span></li>
<li style="margin-left: 32px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">under f&ouml;ruts&auml;ttning att Terveystalo Healthcare vid tidpunkten f&ouml;r den extra bolagsst&auml;mman inte &auml;ger mer &auml;n 90 procent av samtliga aktier i Feelgood, omval av G&ouml;ran H&auml;gglund och Karin Wallin som styrelseledam&ouml;ter f&ouml;r tiden intill slutet av n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma eller, om till&auml;mpligt, den tidigare tidpunkt d&aring; aktierna i Feelgood avnoteras fr&aring;n Nasdaq Stockholm, och</span></span></li>
<li style="margin-bottom: 16px; margin-left: 31px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">val av Ville Iho som styrelseordf&ouml;rande.</span></span></li>
</ol>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><strong>Mer information om de till nyval f&ouml;reslagna styrelseledam&ouml;terna</strong></span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><strong>Namn: Ville Iho</strong></span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>P&aring;g&aring;ende uppdrag</em>: Koncernchef och verkst&auml;llande direkt&ouml;r f&ouml;r Terveystalo Oyj sedan 2019. V&auml;lm&aring;endebranschen HALI, styrelseordf&ouml;rande. Finlands N&auml;ringsliv (EK), ledamot av Executive Committee och av Labor Committee.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Tidigare uppdrag:</em> Verkst&auml;llande direkt&ouml;r f&ouml;r Nurminen Logistics Abp. Flera<br />
ledande befattningar p&aring; Finnair, senast som COO, vice verkst&auml;llande direkt&ouml;r och tillf&ouml;rordnad verkst&auml;llande direkt&ouml;r.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>F&ouml;delse&aring;r</em>: 1969</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Aktieinnehav</em>: 0</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Beroende</em>: kan anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt beroende till st&ouml;rre aktie&auml;gare.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><strong>Namn: Ilkka Laurila</strong></span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>P&aring;g&aring;ende uppdrag</em>: CFO f&ouml;r Terveystalo Oyj sedan 2015. Finlands N&auml;ringsliv (EK), ledamot av Economy and Tax Committee. Hurtti-Paino Oy, styrelseledamot. Musti Group Plc, styrelseledamot.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Tidigare uppdrag</em>: Terveystalo Head of Treasury and Finance och Head of<br />
Procurement. Associate Director p&aring; Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Ledande befattningar p&aring;<br />
Ernst &amp; Young Oy.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>F&ouml;delse&aring;r</em>: 1977</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Aktieinnehav</em>: 0</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Beroende</em>: kan anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt beroende till st&ouml;rre aktie&auml;gare.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><strong>Namn: Elina Saviharju</strong></span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>P&aring;g&aring;ende uppdrag</em>: Senior Vice President, Legal p&aring; Terveystalo Oyj sedan 2020.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Tidigare uppdrag</em>: Senior Associate och Co-Head f&ouml;r IP och Technology p&aring; Avance Attorneys Ltd. Life Sciences IP Litigation Associate p&aring; Paul Hastings LLP (New York City). Technology Associate p&aring; Roschier Attorneys Ltd.</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>F&ouml;delse&aring;r</em>: 1981</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Aktieinnehav</em>: 0</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times"><em>Beroende</em>: kan anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt beroende till st&ouml;rre aktie&auml;gare.</span></span></p>

<h3 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-weight:normal">Punkt 7 &ndash; Beslut om arvode &aring;t styrelseledam&ouml;ter</span></span></h3>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Aktie&auml;garen Terveystalo Healthcare Oy f&ouml;resl&aring;r att:</span></span></p>

<ol style="list-style-type:lower-roman">
<li style="margin-left: 8px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">styrelsearvodet enligt beslut av &aring;rsst&auml;mman den 20 maj 2021 ska utg&aring; till de avg&aring;ende styrelseledam&ouml;terna och styrelseordf&ouml;randen med en tolftedel f&ouml;r varje p&aring;b&ouml;rjad m&aring;nad av mandattiden mellan &aring;rsst&auml;mman och den extra bolagsst&auml;mman,</span></span></li>
<li style="margin-left: 8px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">under f&ouml;ruts&auml;ttning att de v&auml;ljs till styrelseledam&ouml;ter, styrelsearvode ska utg&aring; med 150 000 kronor till var och en av G&ouml;ran H&auml;gglund och Karin Wallin f&ouml;r tiden intill slutet av n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma, varvid detta styrelsearvode ska utg&aring; med en tolftedel f&ouml;r varje p&aring;b&ouml;rjad m&aring;nad av mandattiden mellan den extra bolagsst&auml;mman och n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma eller, om till&auml;mpligt, den tidigare tidpunkt d&aring; deras mandattid upph&ouml;r, och</span></span></li>
<li style="margin-left: 8px; margin-bottom: 4px; font-size: 12pt; Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">att inget styrelsearvode ska utg&aring; till de &ouml;vriga av den extra bolagsst&auml;mman valda styrelseledam&ouml;terna f&ouml;r tiden intill slutet av n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma.</span></span></li>
</ol>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">Totalt antal aktier och r&ouml;ster i Bolaget </span></span></h2>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Det sammanlagda antal aktier och r&ouml;ster som kan f&ouml;retr&auml;das p&aring; st&auml;mman &auml;r 106 290 371 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. </span></span></p>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">Tillhandah&aring;llande av handlingar m.m. </span></span></h2>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">F&ouml;rslag fr&aring;n aktie&auml;gare samt &ouml;vriga handlingar som ska finnas tillg&auml;ngliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillg&auml;ngliga senast den 19 juli 2021 p&aring; bolagets huvudkontor, Linn&eacute;gatan 87A, Stockholm, liksom p&aring; hemsidan www.feelgood.se. Kopior av handlingar kan vid beg&auml;ran s&auml;ndas kostnadsfritt med post till aktie&auml;gare som uppger sin postadress. Beg&auml;ran kan g&ouml;ras via e-post: bolagsstamma@feelgood.se. &Auml;ven bolagsst&auml;mmoaktieboken tillhandah&aring;lls hos Bolaget. </span></span></p>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">Upplysningar vid bolagsst&auml;mman</span></span></h2>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Styrelsen och den verkst&auml;llande direkt&ouml;ren ska, om n&aring;gon aktie&auml;gare beg&auml;r det och styrelsen anser att det kan ske utan v&auml;sentlig skada f&ouml;r Bolaget l&auml;mna upplysningar om dels f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av ett &auml;rende p&aring; dagordningen, dels f&ouml;rh&aring;llanden som kan inverka p&aring; bed&ouml;mningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser &auml;ven bolagets f&ouml;rh&aring;llande till annat koncernf&ouml;retag, koncernredovisningen och s&aring;dana f&ouml;rh&aring;llanden betr&auml;ffande dotterf&ouml;retag som avses i f&ouml;reg&aring;ende mening. Beg&auml;ran om s&aring;dana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar f&ouml;re st&auml;mman, d.v.s. senast den 23 juli 2021, via e-post till bolagsstamma@feelgood.se. Upplysningarna kommer att h&aring;llas tillg&auml;ngliga p&aring; Bolagets webbplats www.feelgood.se.och p&aring; Bolagets huvudkontor p&aring; Linn&eacute;gatan 87A, Stockholm senast den 28 juli 2021. Upplysningarna skickas &auml;ven till den aktie&auml;gare som beg&auml;rt dem och uppgivit sin postadress. </span></span></p>

<h2 style="margin-top:16px; margin-bottom:4px"><span style="font-size:14pt"><span style="font-weight:normal">Hantering av personuppgifter</span></span></h2>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">F&ouml;r information om hur dina personuppgifter behandlas h&auml;nvisas till den integritetspolicy som finns tillg&auml;nglig p&aring; Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammors…;
&nbsp;

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Stockholm i juli 2021<br />
Feelgood Svenska Aktiebolag (publ)</span></span></p>

<p><span style="font-size:12pt"><span style="font-family:times new roman,times">Styrelsen</span></span></p>
&nbsp;

<p><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>F&ouml;r mer information kontakta:</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino">Joachim Morath, VD Feelgood, 070-213 08 23,&nbsp;joachim.morath@feelgood.seCecilia H&ouml;jg&aring;rd H&ouml;&ouml;k, CFO Feelgood, 070-092 24 84, cecilia.hojgardhook@feelgood.se</span></span></span></p>
&nbsp;

<p style="border:none; margin-top:8px; margin-bottom:4px; padding:0cm"><span style="font-size:11pt"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><strong>Om Feelgood</strong></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:11px"><span><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="font-size:9pt">Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Feelgood hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. F&ouml;retaget har idag 700 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;r noterat p&aring; Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se</span></span></span></p&gt;