Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org. nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av coronaviruset. Mot bakgrund detta och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning). Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 11 maj 2021 och
 2. senast onsdagen den 19 maj 2021 anmäla sig till Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast tisdagen den 11 maj 2021 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 14 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret kommer finnas tillgängligt på www.feelgood.se senast den 27 april 2021 i samband med att valberedningen senast presenterar sitt förslag (se mer nedan under valberedningens förslag). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) tillhanda senast onsdagen den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), att: Josephine Ohlén, Box 10111, 100 55 Sthlm, (märk kuvertet "Årsstämma"). Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till bolagsstamma@feelgood.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.feelgood.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en person att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
 11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och styrelsens utskott
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 14. Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
 15. Ärende väckt av aktieägaren Carl Henric Bramelid avseende sammanläggning av aktier
 16. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag
Punkt 1, 10-12
Valberedningen för Feelgood Svenska AB (publ), som består av styrelsens ordförande Göran Hägglund, Uwe Löffler tillika valberedningens ordförande (utsedd av Provobis Holding AB), Bengt Stillström (utsedd av Ringvägen Venture AB) samt David Stillström föreslår följande;

Punkt 1 – Val av ordförande för årsstämman
att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utses till stämmoordförande, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar. Styrelsen har även utsett Carl Svernlöv att öppna stämman.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
Förslag avseende fastställande av antalet styrelseledamöter kommer att presenteras senast 27 april 2021.

att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och styrelsens utskott
Förslag avseende styrelsearvode kommer att presenteras senast 27 april 2021.

att arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer
Förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras senast 27 april 2021.

att nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag omväljs som bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att huvudansvarig revisor Anna Svanberg fortsätter.

Information om föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande kommer göras tillgängligt i samband med att förslag till ledamöter presenteras senast den 27 april 2021.

Det noteras att principerna för valberedningen som antogs av årsstämman 2020 ska gälla till dess att valberedningen föreslår nya principer.

Styrelsens beslutsförslag
Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en person att jämte stämmoordföranden justera protokollet
Styrelsen föreslår att till justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet utses jur. kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om sammanlagt 81 196 407 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 250 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om högst mindre än 4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt företagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets egna aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 14 – Framläggande av ersättningsrapport för godkännande
Enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna. Rapporten om ersättningar ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020. Rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Aktieägares beslutsförslag

Punkt 15 – Förslag väckt av aktieägaren Carl Henric Bramelid
Eftersom moderbolaget har 106 290 371 aktier den 22 januari 2021 lämnas förslag på sammanläggning av aktier till årsstämman. För att kunna göra det så krävs det:

 • Utjämningsemission
  Vid behov genomföra en nyemission av aktier (utjämningsemission) för att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av aktier:

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en garant, att överföra aktierna för utjämning enligt sista punkten. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämnt delbart.

Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till bolaget anvisat bankkonto senast datum som styrelsen beslutar. Teckningskursen för de nya aktierna ska motsvara aktiernas kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges till kvotvärdet är för att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma totalt antal aktier i bolaget som är jämnt delbart.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser som alternativ, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga is samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

 • För att möjliggöra den sammanläggning av aktier, som föreslås enligt nästa punkt, behöver årsstämman besluta om ändring av intervallen av antalet aktier som anges i bolagsordningen.
 • Aktieägaren föreslår årsstämman beslutar genomföra en sammanläggning av 100 eller 200 aktier till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal aktier, kommer denna aktieägare av Garanten vederlagsfritt erhålla tillhandahålla aktier så det blir jämnt delbart med 100/200 så kallad avrundning uppåt.

Skälet till sammanläggningen är att förslagsställaren vill åstadkomma ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att Garanten inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med 100/200 aktier.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilket dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos myndigheten. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Stämmans beslut enligt dessa punkter ovan ska fattas som ett beslut.

Totalt antal aktier och röster i bolaget
Det sammanlagda antal aktier och röster som kan företrädas på årsstämman är 106 290 371 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav
För beslut i enlighet med förslag enligt punkterna 13 och 15 krävs att besluten biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar m.m.
Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, ersättningsrapporten samt förslag från aktieägare samt övriga handlingar som inför stämman ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga senast från den 29 april 2021 på bolagets huvudkontor, Linnégatan 87A, Stockholm, liksom på hemsidan www.feelgood.se. Årsredovisningen kan beställas från bolagets huvudkontor. Årsredovisningen och kopior av övriga handlingar kan vid begäran sändas kostnadsfritt med post till aktieägare som uppger sin postadress. Begäran kan göras via e-post: bolagsstamma@feelgood.se. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast den 10 maj 2021, till adress Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), att: Josephine Ohlén, Box 10111, 100 55 Sthlm eller via e-post till bolagsstamma@feelgood.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.feelgood.se.och på bolagets huvudkontor på Linnégatan 87A, Stockholm senast den 15 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Kontaktpersoner:
Joachim Morath, VD Feelgood, 070-213 08 23, joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, CFO Feelgood, 070-092 24 84, cecilia.hojgardhook@feelgood.se

    
Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se