Hoppa till huvudinnehåll

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020, kl. 10.00 på Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 13 maj 2020 och
 2. anmäla sig senast onsdagen den 13 maj 2020, till Feelgood Svenska AB, att: Josephine Ohlén, Box 10111, 100 55 Sthlm, (märk kuvertet "Årsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@feelgood.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal (ett eller högst två) biträden. För aktieägare som företräds genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar, för att underlätta inpassering vid stämman, biläggas anmälan. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.feelgood.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 13 maj 2020 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Det sammanlagda antal aktier och röster som kan företrädas på årsstämman är 106 290 371 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för årsstämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
 11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och styrelsens utskott
 12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer
 13. Beslut om instruktion avseende valberedning
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Ärenden väckta av aktieägare
 17. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Punkt 1, 10-13
Valberedningen för Feelgood Svenska AB (publ), som består av styrelsens ordförande Göran Hägglund, Rolf Lundström tillika valberedningens ordförande (utsedd av Provobis Holding AB), Bengt Stillström (utsedd av Ringvägen Venture AB) samt Uwe Löffler (utsedd av Christoffer Lundström) föreslår följande;

Punkt 1 – Val av ordförande för årsstämman
att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utses till stämmoordförande.

Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer
att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och styrelsens utskott
att ersättning utges till styrelsen med ett fast belopp om 900 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 150 000 SEK till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Förslaget till ersättning för 2020 innebär totalt sett en sänkning med 150 000 SEK jämfört med 2019. Detta beror i sin tur på att styrelsen föreslås bestå av fem istället för sex ledamöter.

att arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer
Valberedningen förslår omval av nuvarande styrelseledamöter Göran Hägglund, Christoffer Lundström, Eric Norlander, Torsten Söderberg och Karin Wallin.

att nuvarande styrelseordförande Göran Hägglund omväljs.

Jörgen Månsson har meddelat att han inte står till förfogande för omval.

att nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag omväljs som bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att huvudansvarig revisor Anna Svanberg fortsätter.

Information om föreslagna styrelseledamöter och valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets hemsida www.feelgood.se.

Punkt 13 – Beslut om instruktion avseende valberedningen
Valberedningen föreslår
att instruktionen avseende valberedningen ska vara enligt följande:

 1. Val av ledamöter m m

  1.1 Styrelsens ordförande ska - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclears aktieägarförteckning som ägargrupperas utifrån av styrelseordföranden kända förhållanden per den sista bankdagen i september. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska dock inte behöva kontakta fler än fem aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

  1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

  1.3 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart ledamöterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till dess att ny valberedning utsetts.

  Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

  Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

 2. 1.4 Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

  Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

2. Valberedningens uppgifter

2.1  Valberedningen ska bereda och till årsstämman, samt i förekommande fall till extra bolagsstämma, lämna förslag till

- val av ordförande på årsstämman
- beslut om antal styrelseledamöter
- val av och styrelsearvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta
- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall)
- beslut om instruktion avseende valberedning

2.2 Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

2.3 Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

2.4 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

2.5 Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste, i förekommande fall, ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande.

3. Sammanträden

3.1  Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag punkt 1.2). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

4. Ändringar av dessa instruktioner

4.1 Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga. Dessa principer för utseende av valberedning gäller tills bolagsstämman beslutar annorlunda.
 

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset, har styrelsen i Feelgood Svenska AB (publ) beslutat att dra tillbaka det tidigare förslaget om utdelning och att eventuellt ompröva detta beslut vid en extra bolagsstämma i höst.

Styrelsen föreslår att till årsstämman förfogande stående vinstmedel samt överkursfond om sammanlagt
95 333 300:37 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

1. Allmänt

1.1  Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas eller vid förändringar i redan avtalade ersättningar efter att riktlinjerna har antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolags­stämman och all eventuell ersättning som erläggs i aktier, teckningsoptioner, konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner beslutas således av bolagsstämman.

1.2  Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören tillika koncernchefen i moderbolaget, övriga ledningspersoner inom koncernen samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. För närvarande uppgår antalet personer utöver VD i bolagsledningen till sex individer.

2. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intresse och hållbarhet

2.1  Bolagets affärsstrategi är i korthet följande:

Feelgood ska skapa effekter och tydliga resultat för kundföretagen. Kunderna ska dra nytta av Feelgoods tjänster – strategiskt, ekonomiskt och mänskligt. För kundföretagens anställda ska Feelgood vara en trygg och kompentent hälsopartner som alla kundanställda känner stort företroende för. Feelgood övergripande mål är att vara Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet och vår vision är att ha Sveriges friskaste kunder.

För mer information om bolagets affärsstrategi, vänligen se
https://www.feelgood.se/feelgood/om-oss/

2.2 Riktlinjerna ska bidra till att skapa förutsättningar för bolaget att behålla och rekrytera kompetenta och engagerade medarbetare för att framgångsrikt kunna genomföra bolagets affärsstrategi och tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Vidare ska riktlinjerna stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och öka samhörigheten inom bolaget. Riktlinjerna ska dessutom bidra till god etik och företagskultur.

2.3 För att uppnå bolagets affärsstrategi krävs att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

2.4 Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

3. Formerna för ersättning m.m.

3.1  Ersättningen till ledande befattningshavare får utgöras av grundlön, eventuell rörlig kontant ersättning, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter ska skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

3.2 Den sammanlagda årliga kontanta ersättningen, inklusive pensionsförmåner, ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad och inom det arbetsområde som medarbetaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast kontantlön och rörlig kontantersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den fasta kontantlönen ska revideras årsvis.

3.3 Ledande befattningshavares rörliga kontantersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 3,9 Mkr (exklusive sociala avgifter och pensionsavsättningar), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års grundlönenivåer. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

3.4 Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

3.5 Rörlig kontantersättning kan utgå med maximalt 60 % av den årliga fasta lönen för vd och maximalt 40 % av den årliga fasta lönen för övriga personer i ledningen baserat på utfall under mätperioden i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Den rörliga kontantersättningen ska alltid baseras på resultat exklusive offentliga bidrag.

3.6 Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, under förutsättning att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå. Syftet vid sådana arrangemang måste vara att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 10 procent av den fasta årliga kontantlönen samt inte utbetalas mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

3.7 Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 25 % av årlig kontant grundlön gällande VD. Övriga ledande befattningshavare har kollektivavtalade pensioner enligt ITP2-planen, vilken är förmånsbaserad och därmed varierar över tid. Rörlig kontantersättning är pensionsgrundande.

3.8 Andra förmåner får innefatta andra sedvanliga förmåner bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

3.9 Feelgoods stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen och informeras om på årsstämman. Sådan ersättning ska utformas i enlighet med dessa riktlinjer.

4. Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 6 och maximalt 12 månader, utan rätt till avgångsvederlag. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst 6 månader, utan rätt till avgångsvederlag. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Lön under uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.

5. Kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning m.m.

5.1  Den rörliga kontantersättningen ska baseras på och vara kopplad till utfallet i förhållande till förutbestämda och mätbara konkret uppsatta mål med utgångspunkt i bolagets affärsstrategi och i den långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för hållbarhet och socialt ansvar, medarbetarengagemang eller kundnöjdhet samt individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Dessa mål ska fastställas och dokumenteras årligen för att främja befattningshavares långsiktiga utveckling. Bolaget har fastställda finansiella mål och KPI:er utifrån strategiska och affärskritiska initiativ och projekt som säkerställer uppfyllnad i enlighet med affärsplan och affärsstrategi för en hållbar fortsatt verksamhet och tillvaratagande av bolagets långsiktiga intressen.

5.2 Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig lön om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus ska det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. Bolaget ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig kontantersättning.

5.3 När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen för rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktör ansvarar för bedömningen avseende rörlig kontant­ersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

6. Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till riktlinjerna har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

7. Beredning, beslutsprocesser etc.

7.1  Frågor om kontantlön och rörlig kontantersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen och i förekommande fall verkställande direktör.

7.2 Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper för ledande befattnings­havare, inklusive riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare och följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

7.3 Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

7.4 Styrelsen bedömer att riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare är proportionerliga i förhållande till lönenivåer, ersättningsnivåer och villkor för övriga anställda i koncernen.

8. Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Överenskommelse som avviker från riktlinjerna kan förnyas men varje sådan överenskommelse ska vara tidsbegränsad och inte överstiga 24 månader eller överstiga ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning som den berörda personen skulle ha fått utan någon överenskommelse. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

9. Information avseende ersättningar och avvikelser

Information om ersättningar som inte förfallit och den totala summan av ersättning som lämnas direkt eller indirekt av Feelgood till de ledande befattningshavarna är i sin helhet beskrivna i noter till Feelgoods koncernredovisning, som offentliggörs i årsredovisningen för 2019, vilken är tillgänglig på Feelgoods hemsida, www.feelgood.se, från och med den 17 april.

Inga avvikelser har beslutats om från de riktlinjer som antogs av årsstämman 2019.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 250 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om högst mindre än 4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt företagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets egna aktier.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsens förslag i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.feelgood.se enligt nedan.
 

Aktieägares beslutsförslag
Punkt 16 – Förslag av aktieägaren Fredrich Dahlman
Förslag har inkommit från aktieägaren Fredrich Dahlman med följande lydelse: Bolagsstämman föreslås att besluta, att som styrelsearvode ersätta ordförande och styrelsemedlem som har mindre aktier i Feelgood AB än 300.000, att de får ut sitt styrelsearvode i aktier i Feelgood tills de uppnått minst 300.000 aktier.

Tillhandahållande av handlingar, rätt till information
Årsredovisning med revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som inför stämman ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga senast från den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor, Linnégatan 87A, Stockholm, liksom på hemsidan www.feelgood.se. Årsredovisningen kan beställas från bolagets huvudkontor. Årsredovisningen och kopior av övriga handlingar kan vid begäran sändas kostnadsfritt med post till aktieägare som uppger sin postadress. Begäran kan göras via e-post: bolagsstamma@feelgood.se.

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och VD (om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget) lämnar upplysning enligt 7 kap. 32 § ABL om förhållanden som kan inverka (i) på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets (eller ett dotterbolagsföretags) ekonomiska situation, (ii) bolagets förhållande till annat koncernföretag och (iii) koncernredovisningen.

Hantering av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

Kontaktpersoner:

Joachim Morath
VD, Feelgood
Telefon: 08-545 810 00
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Fredrik Bister
CFO, Feelgood
Telefon: 070-343 24 63
E-post: fredrik.bister@feelgood.se

Stockholm 2020-04-17              
Feelgood Svenska AB (publ)

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm.
www.feelgood.se
 

Kallelse till Årsstämma Feelgood Svenska AB 19 maj 2020