Hoppa till huvudinnehåll

Hög grad av digitalisering och efterfrågan på expertis gynnade Feelgood 2020

Trots ett år av exceptionella utmaningar på grund av pandemin har Feelgood fortsatt sin digitaliseringsresa, lanserat nya tjänster samt genomfört förvärv och samarbetsavtal. Nettoomsättningen för 2020 uppgick till 724,1 mkr (776,2) och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 22,7 mkr (37,4). Det framgår av företagets årsredovisning som publiceras idag.  

Pandemins negativa påverkan på rörelseresultatet balanserades genom Feelgoods höga digitaliseringsgrad, effektiva resursplanering, egna besparingsprogram samt statligt stöd.

Systematiskt och förebyggande arbete med arbetsmiljö och hälsa leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Allt fler företag ser en hållbar och hälsosam arbetsmiljö med friska medarbetare som en central del av sin verksamhetsstrategi. Detta ses som en anledning till att efterfrågan på Feelgoods tjänster var fortsatt god, om än på en lägre nivå, under 2020.

- Det är inte utan stolthet vi summerar ett, efter omständigheterna, bra utfall tack vare våra medarbetares starka insatser. Det har även varit tydligt att våra kunder verkligen har efterfrågat vår expertis. Framför allt har vi fortsatt genomföra den omfattande digitaliseringen av vår affär samtidigt som vi har höjt produktiviteten i vår leverans. Vi investerade mer än någonsin i vår digitala utveckling och lanserade ett antal nya tjänster. Det gör oss väl rustade framåt, säger Joachim Morath, VD Feelgood.

Andra viktiga händelser under året:

  • Lansering av Kundinsikten, ett verktyg för datadrivna analyser av hälso- och organisationsdata. Verktyget ger Feelgoods kunder bättre insikter i deras strävan mot friskare medarbetare och hållbara organisationer.
  • Feelgood Plus introducerades brett till Feelgoods kunder. Tjänsten är Sveriges första kompletta digitala frisk- och sjukvårdstjänst för privatlive och erbjuder medarbetaren och dennes familj kostnadsfri tillgång till läkare, hälsocoach, personlig tränare, psykolog och fysioterapi online samt ortopediska operationer.
  • Strategiska förvärv: Förvärvet av Alna Sverige AB den 1 januari 2020 innebär en breddning av tjänsterna inom skadligt bruk och förvärvet av Företagshälsan FHC AB förstärker den geografiska närvaron i Blekinge.
  • Utökade och fortsatta kundsamarbeten, exempel: Saab - samarbetet utökades genom implementeringen av Feelgoods tjänst Frisklinjen, Swedbank Försäkring - avtalet utökades med rehabiliteringstjänster för totalt 34 000 försäkringstagare, Stockholms stad - förnyat förtroende att stödja Stockholms stad och dess 44 000 medarbetare med företagshälsovård, Region Stockholm - uppdraget att erbjuda stödsamtal till regionens medarbetare.

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Joachim Moraths försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 kl 10:00 CET.

Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas för beställning inom kort.

Feelgoods årsstämma hålls den 20 maj 2021.

 

För mer information kontakta:

Joachim Morath, VD Feelgood, 070-213 08 23, joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök, CFO Feelgood, 070-092 24 84, cecilia.hojgardhook@feelgood.se

 

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 700 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se