Hoppa till huvudinnehåll

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar kvartalsrapport Q1 2020

”En stark inledning på kvartalet avslutades med negativa effekter av Coronaviruset. Trots det summerar vi ändå ett kvartal med ett resultat i nivå med föregående år. Effekterna av covid-19 på samhälle och ekonomi har dock påverkat Feelgoods intäktsvolym negativt och kommer troligen fortsätta att göra så under året. Vi söker anpassa oss snabbt till situationen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att sänka kostnaderna och effektivisera våra affärer. Mitt i krisen ser vi nya möjligheter inför framtiden.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

Första kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

  • Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 208,4 mkr (204,4) motsvarande en omsättningstillväxt om 2,0 procent (10,5).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,2 mkr (24,4) motsvarande en EBITDA marginal om 11,6 procent (11,9).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,2 mkr (12,9).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 kr (0,08).
  • Feelgood Svenska AB tillträdde den 1 januari förvärvet av Alna Sverige AB som är verksamt inom beroendeproblematik och skadligt bruk i arbetslivet.
  • Mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av det nya coronaviruset, beslutade styrelsen att dra tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman om utdelning och att eventuellt ompröva detta beslut vid en senare extra bolagsstämma.
  • Feelgood och Stockholms stad tecknade nytt avtal på två år med möjlighet till förlängning. Avtalet utökar samarbetet till att omfatta samtliga förvaltningar och bolag.
  • Feelgood Svenska AB (publ) förvärvade samtliga aktier i FöretagsHälsan FHC AB i Blekinge.

Belopp i mkrJan-mar 2020Jan-mar 2019Apr 2019-mar 2020Jan-dec 2019

Nettoomsättning208,4204,4780,2776,2

Resultat före avskrivningar (EBITDA)24,224,485,385,5

Rörelseresultat (EBIT)11,212,935,637,4

Resultat före skatt (EBT)10,312,031,633,3

Periodens resultat per aktie före utspädning (kr)0,080,080,230,24

Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr)               0,080,080,230,24

 
För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Morath, VD, 0702-13 08 23

joachim.morath@feelgood.se

Fredrik Bister, CFO, 070-343 24 63

fredrik.bister@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 08:00 CET.