Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar kvartalsrapport Q1 2019: Bra inledning med fortsatta framtidssatsningar

”Året har inletts stabilt för Feelgood med en omsättningstillväxt på över 10 procent och en förbättring av rörelseresultatet. Förvärvet av Helsa Företagshälsovård Sverige AB konsoliderades från årsskiftet och blir ett bra tillskott till Feelgoods verksamhet.”

Utdrag ur VD och koncernchef Joachim Moraths kommentar till rapporten

Första kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

  • Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 204,4 mkr (185,0) motsvarande en omsättningstillväxt om 10,5 procent (6,3).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,4 mkr (14,0) motsvarande en EBITDA marginal om 11,9 procent (7,6).
  • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 12,9 mkr (12,2).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,08 kr (0,09).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 kr (0,09).
  • Fr.o.m den 1 januari 2019 konsolideras förvärvet av Helsa Företagshälsovård Sverige AB i Feelgoods siffror.
  • Fr.o.m den 1 januari 2019 tillämpas IFRS 16 vilket medfört effekt på koncernens finansiella rapporter.
Belopp i mkr Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Apr 2018-mar 2019 Jan-dec 2018
Nettoomsättning 204,4 185,0 714,9 695,5
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 24,4 14,0 51,7 41,4
Rörelseresultat (EBIT) 12,9 12,2 34,5 33,9
Nettoresultat (EBT) 12,0 12,0 33,0 32,9
Resultat per aktie före utspädning (kr) 0,08 0,09 0,23 0,24
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,08 0,09 0,23 0,24

Kontaktpersoner
Joachim Morath, VD och koncernchef, 0702-13 08 23,
joachim.morath@feelgood.se

Niklas Mahlin, tillförordnad CFO, 0722-50 70 55,
niklas.mahlin@feelgood.se

Denna information är sådan information som Feelgood AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08:00 CET.