Hoppa till huvudinnehåll
Regulatorisk

Feelgood Svenska AB (publ) publicerar bokslutskommuniké 2020: Ett år präglat av pandemi, digitalisering och utveckling

”Efter ett år med exceptionella utmaningar är det inte utan stolthet som vi rapporterar ett bra avslut på året. Med våra medarbetares starka insatser, kraftfulla kostnadsminskningar och vår höga grad av digitalisering har vi lyckats bra med att parera den av pandemin minskade efterfrågan. Under året har vi investerat mer än någonsin i vår digitala utveckling och vi har lanserat ett antal nya tjänster. Det gör oss väl rustade framåt.”

Utdrag ur VD Joachim Moraths kommentar till rapporten

 

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 204,7 mkr (220,2) motsvarande en minskning om –7,0 procent (12,5).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 38,9 mkr (34,2) motsvarande en EBITDA marginal om 19,0 procent (15,5).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 21,8 mkr (21,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 kr (0,15). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).
 • Feelgood har tecknat nytt avtal för rehabtjänster med Swedbank Försäkring vilket förbättrar villkoren för 34 000 försäkringstagare. Rehabstödet ingår i Swedbank Försäkrings sjukförsäkring för företag och kan tecknas av alla företag från en anställd och uppåt.

Året i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

 • Nettoomsättning för året uppgick till 724,1 mkr (776,2) motsvarande en minskning om –6,7 procent (11,6).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 81,1 mkr (85,5) motsvarande en EBITDA marginal om 11,2 procent (11,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22,7 mkr (37,4).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,14 kr (0,24). Genomsnittligt antal aktier var 106 290 371 (106 290 371).
 • Fr.o.m den 1 januari 2020 är Alna Sverige AB en del av Feelgood. Alna Sverige AB är verksamt inom beroendeproblematik och skadligt bruk i arbetslivet. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position inom beroendeproblematik, se vidare not 5.
 • Fr.o.m den 1 april 2020 är Företagshälsan FHC AB en del av Feelgood. Förvärvet är en del i Feelgoods tillväxtstrategi och stärker Feelgoods position i Blekinge. Förvärvet är också en viktig förbättring för Feelgoods kunder lokalt, se vidare not 5.
   
Belopp i mkr Okt-dec 2020 Okt-dec 2019 Jan-dec 2020 Jan-dec 2019
Nettoomsättning 204,7 220,2 724,1 776,2
Resultat före avskrivningar (EBITDA) 38,9 34,2 81,1 85,5
Rörelseresultat (EBIT) 21,8 21,6 22,7 37,4
Resultat före skatt (EBT) 20,0 20,4 18,4 33,3
Periodens resultat per aktie före utspädning (kr) 0,15 0,15 0,14 0,24
Periodens resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,15 0,15 0,14 0,24


 

Kontaktpersoner

Joachim Morath, VD, 070-213 08 23

joachim.morath@feelgood.se

Cecilia Höjgård Höök, CFO, 070-092 24 84

cecilia.hojgardhook@feelgood.se

 

Denna information är sådan information som Feelgood Svenska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08:00 CET.