Hoppa till huvudinnehåll

Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Feelgood Svenska AB (publ) höll idag den 20 maj 2021 årsstämma vid vilken aktieägarna i huvudsak fattade följande beslut.

<p><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Fastst&auml;llande av resultatr&auml;kning och balansr&auml;kning</span></strong><br />
<span style="font-family:georgia,palatino">Resultatr&auml;kningen och balansr&auml;kningen samt koncernresultatr&auml;kningen och koncernbalansr&auml;kningen f&ouml;r r&auml;kenskaps&aring;ret 2020 fastst&auml;lldes. </span></span></span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Resultatdisposition</span></strong><br />
&Aring;rsst&auml;mman beslutade i enlighet med styrelsens f&ouml;rslag att till &aring;rsst&auml;mma f&ouml;rfogade st&aring;ende vinstmedel samt &ouml;verkursfond om sammanlagt 81 196&nbsp;407 kr &ouml;verf&ouml;rs i ny r&auml;kning. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Ansvarsfrihet</span></strong><br />
St&auml;mman beviljade styrelsens ledam&ouml;ter och den verkst&auml;llande direkt&ouml;ren ansvarsfrihet f&ouml;r deras f&ouml;rvaltning under verksamhets&aring;ret 2020.</span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:10pt"><em style="font-style:italic"><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="color:#333333"><span style="font-style:normal">Val av styrelse</span></span></span></em></span></strong><br />
<span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;rsst&auml;mman beslutade att styrelsen ska best&aring; av fem ordinarie ledam&ouml;ter utan suppleanter. Till styrelseledam&ouml;ter valdes G&ouml;ran H&auml;gglund (omval), Christoffer Lundstr&ouml;m (omval), Eric Norlander (omval), Torsten S&ouml;derberg (omval) samt Karin Wallin (omval). G&ouml;ran H&auml;gglund valdes till styrelseordf&ouml;rande (omval). </span></span></span></p>

<p><strong><span style="font-size:10pt"><em style="font-style:italic"><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="color:#333333"><span style="font-style:normal">Val av revisorer</span></span></span></em></span></strong><br />
<span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;rsst&auml;mman valde Ernst &amp; Young AB till revisor f&ouml;r en period om ett &aring;r intill utg&aring;ngen av &aring;rsst&auml;mman 2021. Ernst &amp; Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Svanberg forts&auml;tter som huvudansvarig. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Arvoden</span></strong><br />
&Aring;rsst&auml;mman beslutade att arvode till styrelsen ska utg&aring; med ett fast belopp om 900 000 kronor att f&ouml;rdelas med 300 000 kronor till styrelsens ordf&ouml;rande samt med 150 000 kronor till var och en av de &ouml;vriga bolagsst&auml;mmovalda ledam&ouml;terna. Beslutet inneb&auml;r ingen f&ouml;r&auml;ndring j&auml;mf&ouml;rt med f&ouml;reg&aring;ende &aring;r. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Ers&auml;ttningsrapport</span></strong><br />
<span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;rsst&auml;mman godk&auml;nde den av styrelsens framlagda ers&auml;ttningsrapporten f&ouml;r r&auml;kenskaps&aring;ret 2020.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Bemyndigande f&ouml;r styrelsen att besluta om nyemission av aktier</span></strong><br />
<span style="font-family:georgia,palatino">&Aring;rsst&auml;mman beslutade i enlighet med styrelsens f&ouml;rslag om bemyndigande f&ouml;r styrelsen att under tiden fram till n&auml;sta &aring;rsst&auml;mma, vid ett eller flera tillf&auml;llen och med eller utan f&ouml;retr&auml;desr&auml;tt f&ouml;r aktie&auml;garna, fatta beslut om nyemission av h&ouml;gst 5 000 000 aktier, motsvarande en &ouml;kning av aktiekapitalet om h&ouml;gst 6 250 000 kronor. Betalningen f&ouml;r aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medf&ouml;r en utsp&auml;dning om mindre &auml;n 4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges m&ouml;jlighet att vid eventuellt bolagsf&ouml;rv&auml;rv, kunna finansiera hela eller delar av k&ouml;pet med bolagets aktier.</span></span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><strong><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="color:#333333">&Auml;rende v&auml;ckt av aktie&auml;garen Carl Henric Bramelid avseende sammanl&auml;ggning av aktier </span></span></strong><br />
<span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">Det beslutades att inte anta det framlagda f&ouml;rslaget om sammanslagning av aktier.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">F&ouml;r detaljerade villkor avseende besluten p&aring; st&auml;mman enligt ovan h&auml;nvisas till kallelsen, styrelsens fullst&auml;ndiga f&ouml;rslag och &aring;rsredovisningen samt valberedningens fullst&auml;ndiga f&ouml;rslag som finns tillg&auml;ngliga p&aring; Bolagets hemsida www.feelgood.se.<br />
&nbsp; </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">Stockholm 2021-05-21</span></span></span><br />
<span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">Feelgood Svenska AB (publ)</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">Kontaktpersoner:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Joachim Morath&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><br />
<span style="font-family:georgia,palatino">Verkst&auml;llande direkt&ouml;r</span><br />
Tel: 070 &ndash; 213 08 23</span></span></span><br />
<span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">E-post: </span><a href="mailto:joachim.morath@feelgood.se&quot; style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-family:georgia,palatino"><span style="color:#333333"><span style="text-decoration:none">joachim.morath@feelgood.se</span></span></span></a></span></span></span><br />
&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333"><strong><span style="font-family:georgia,palatino">Cecilia H&ouml;jg&aring;rd H&ouml;&ouml;k&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><br />
<span style="font-family:georgia,palatino">CFO</span></span></span></span><br />
<span style="font-size:10pt"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">Tel: 0700-922484</span></span></span><br />
<span style="font-size:10pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:#333333"><span style="font-family:georgia,palatino">E-post: </span><a href="mailto:cecilia.hojgardhook@feelgood.se&quot; style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-family:georgia,palatino">cecilia.hojgardhook@feelgood.se</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></p>
&nbsp;

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:georgia,palatino">Om Feelgood:</span></span></p>

<p style="margin-bottom:8px"><span style="font-size:9pt"><span style="font-family:georgia,palatino">Feelgood &auml;r Sveriges ledande h&auml;lsof&ouml;retag f&ouml;r det moderna arbetslivet. Feelgood hj&auml;lper f&ouml;retag och organisationer att f&ouml;rb&auml;ttra produktivitet och s&auml;nka kostnader genom att arbeta systematiskt och f&ouml;rebyggande med arbetsmilj&ouml;, h&aring;llbar h&auml;lsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. F&ouml;retaget har idag 700 medarbetare som m&ouml;ter kunderna b&aring;de digitalt och p&aring; ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 800 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och &auml;r noterat p&aring; Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se</span></span></p&gt;