Hoppa till huvudinnehåll

Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Feelgood Svenska AB (publ) höll idag den 21 maj 2019 årsstämma vid vilken aktieägarna i huvudsak fattade följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018 fastställdes.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utdela 0,12 kr per aktie motsvarande 12 754 844,52 SEK och att resterande stående vinstmedel samt överkursfond om 85 416 695,36 kronor balanseras i ny räkning. Beslutades vidare i enlighet med styrelsens förslag att fastställa avstämningsdagen för rätt till erhållande av utdelning till den 23 maj 2019, varvid utdelning beräknas komma att utsändas från Euroclear Sweden AB den 28 maj 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse 

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Göran Hägglund (omval), Christoffer Lundström (omval), Jörgen Månsson (omval), Eric Norlander (omval), Karin Wallin (omval) och Torsten Söderberg (nyval). Göran Hägglund valdes till styrelseordförande (omval).

Val av revisorer

Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2020. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Svanberg fortsätter som huvudansvarig.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett fast belopp om 1 050 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Beslutet innebär en höjning av det totala arvodet jämfört med 2018 om 150 000 kronor (på grund av att styrelsen utökats med en ledamot).

Valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt samma principer som fastställdes på årsstämman 2018).

Riktlinjer till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2018). 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 250 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än 4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets aktier.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, styrelsens fullständiga förslag och årsredovisningen samt valberedningens fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.feelgood.se.

Stockholm 2019-05-21
Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:

Joachim Morath                                                    
VD, Feelgood
Tel: 070 – 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se                  

Om Feelgood

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering. Företaget har idag 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på ca 120 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 300 kunder över 825 000 medarbetare. Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.