Hoppa till huvudinnehåll

Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Feelgood Svenska AB (publ) höll idag den 19 maj 2020 årsstämma vid vilken aktieägarna i huvudsak fattade följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till årsstämma förfogade stående vinstmedel samt överkursfond om sammanlagt 95 333 300:37 överförs i ny räkning. Vidare avser styrelsen som tidigare offentliggjorts sammankalla till en extra bolagstämma i höst om styrelsen finner det möjligt att föreslå en utdelning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Göran Hägglund (omval), Christoffer Lundström (omval), Eric Norlander (omval), Torsten Söderberg (omval) samt Karin Wallin (omval). Göran Hägglund valdes till styrelseordförande (omval). Jörgen Månsson hade meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Val av revisorer

Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2021. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anna Svanberg fortsätter som huvudansvarig.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett fast belopp om 900 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Beslutet innebär en sänkning av det totala arvodet jämfört med 2019 om 150 000 kronor (baserat på att styrelsen minskas med en ledamot).

Valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt samma principer som fastställdes på årsstämman 2019).

Riktlinjer till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 250 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än 4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet med bolagets aktier.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, styrelsens fullständiga förslag och årsredovisningen samt valberedningens fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.feelgood.se.

 

Stockholm 2020-05-19

Feelgood Svenska AB (publ)

 

Kontaktpersoner:

Joachim Morath
Verkställande direktör
Tel: 070 – 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Eva Modner
tf CFO
Tel: 070 – 467 60 90
E-post: eva.modner@feelgood.se 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Feelgood:

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering. Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.feelgood.se.