Feelgoodmetoden

Så samarbetar vi mot era mål

Vårt mål är att ni ska uppnå era mål. Kanske har ni redan tydliga målbilder inom hälsa och arbetsmiljö? Om inte så hjälper vi er att identifiera de viktigaste behoven. Vi berättar vilka åtgärder som kommer hjälpa er att nå fram, och utför sedan dessa enligt vår gemensamma konkreta plan. Samarbetet ska vara kostnadseffektivt, smidigt och tryggt.

Feelgood erbjuder sig att vara en strategisk och aktiv hälsopartner, som vägleder er med hjälp av erfarenhet och kompetens. Med vårt arbetssätt, Feelgoodmetoden, kan vi gemensamt säkerställa rätt stöd och insatser för er organisation. Tillsammans med er:

  • analyserar vi behoven i er organisation
  • kommer vi överens om fokusområden och konkreta effektmål för samarbetet utifrån behovsanalysen
  • skräddarsyr vi insatser för att uppnå överenskomna effektmål
  • utvärderar vi kontinuerligt att båda parter styr mot överenskomna effektmål

Behovsanalys och val av fokusområden

Vi vet att det inte går att arbeta med allt på samma gång, så vi vill fokusera på de viktigaste områdena som styr mot ert önskade läge. Vi hjälper er att sortera och hitta rätt fokus genom dialog kring tidigare erfarenheter och utmaningar, samt underlag som medarbetarundersökning, sjuktal, arbetsskadestatistik o s v. Vi genomför även en digital enkät kring era utvecklingsbehov inom hälsa och arbetsmiljö.

Effektmål och mätmetod

När vi har kommit fram till era viktigaste utvecklingsområden behöver ni ställa er frågan: Vilken effekt vill ni att vårt samarbete ska ge? Vi kan stödja er i målformuleringarna och bedöma vad som kan vara realistiskt. Utifrån effektmålen väljer vi lämpliga mätmetoder för vår uppföljning.

Design av samarbetet

När vi vet vart vi ska fastställer vi vår gemensamma plan för att nå fram, och fördelar ansvar. Vi definierar vilka insatser som ska genomföras och var/när/hur, samt hur vi ska följa upp att samarbetet fungerar och styr mot målen. Vi dokumenterar sedan vår plan för samarbetet:

  • Bakgrund och utgångsläge
  • Fastslagna effektmål för samarbete
  • Tänkta insatser under tidsperioden
  • Utvärderingsmetod och planerad uppföljning
  • Förutsättningar, ert respektive Feelgoods ansvar för att nå målet

Genomförande av insatser

Vi genomför rätt insatser, enligt vår plan och därmed i riktning mot era mål.

Vi når mål och utvärderar

Utifrån de effektmål vi satt upp, och med hjälp av valda kontrollmått och indikatorer, kan vi utvärdera att vi har uppnått förväntad effekt.

Vi tar nästa steg tillsammans med nya mål i sikte

Efter uppnådda mål är det dags att titta mot nästa nivå. Behövs utifrån det nya läget ytterligare förbättringar inom samma område? Eller ska vi gå vidare till nästa fokusområde? Med hjälp av samma process kan vi sätta vår nya plan och fortsätta samverka, enligt Feelgoodmetoden. 

 

Här berättar vi mer och ger exempel på hur vi kan hjälpa till inom olika områden:

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Bygg grunden för trygghet och hållbarhet

Ledarskap
Förbättra resultaten genom era chefer

Medarbetarskap
Uppmuntra era medarbetare att växa

Hållbar hälsa
Stärk er produktivitet och konkurrenskraft

Rehabilitering och ohälsa
Hjälp era medarbetare tillbaka till full potential

Krishantering och första hjälpen
Rusta er för det oväntade