Hoppa till huvudinnehåll
oro

Vaccinerad eller ovaccinerad - att hantera medarbetares oro 

I takt med att fler återgår till sina arbetsplatser har frågor om ovaccinerade medarbetare väckts och mer specifikt om hur man ska hantera vaccinerade kollegors oro för smitta. Hur förebygger man eventuella konflikter och ser till att vissa medarbetare inte blir föremål för särbehandling eller diskriminering?

Faysal Rawandozi, chefspsykolog på Feelgood, menar att det är viktigt att man som organisation har svar på tänkbara frågor från medarbetarna inför återgången och att alla följer organisationens praxis. Ha en plan på plats och se till att rätt personer vet hur de ska hantera oro och möjliga konflikter. 

Hantering av medarbetares oro för smittrisk

Arbetsmiljöverket rekommenderar en rad punkter för att minska medarbetarnas oro, som att göra en riskbedömning, tillhandahålla rätt fakta, delge regelbunden information och ha regelbundna avstämningar med personalen, samt att vara tydlig med var medarbetaren kan vända sig för stöd. 

- Frågan om icke vaccinerade är ny och mångfasetterad, menar Faysal Rawandozi. Olika arbetsplatser ställer olika krav på hälsotillstånd hos medarbetarna och det finns två områden som behöver beaktas. Individens integritet samt arbetsplatsens eventuella krav på hälsotillstånd för att medarbetaren ska få utföra sina arbetsuppgifter. Spelar det någon roll för utförandet av arbetsuppgifterna om man är vaccinerad eller inte? Förhållandena är olika beroende på bransch och arbetssituation. 

Följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket och luta er juridiskt mot diskrimineringslagen samt AFS 2005:4 om särbehandling. Sannolikt kommer vi att få praxis i framtiden vad gäller arbetsrättsliga frågor kring vaccinering, till exempel rätt till anställning även om man inte är vaccinerad eller arbetsgivarens rätt att omplacera ovaccinerad medarbetare. Ta hjälp av ert juridiska ombud vid behov.

Förebyggande insatser mot kränkande särbehandling

Lyft frågan på organisationsnivå om det är avgörande för utförandet av arbetsuppgifterna om medarbetarna är vaccinerade eller inte och skapa en plan för förebyggande insatser: 

 • Organisera verksamheten så att arbetsplatsen blir så smittsäker som möjligt. 
 • Informera personal om att det kan finnas olika anledningar till att vissa inte kan eller vill vaccinera sig – medicinska, religiösa eller andra.
 • Kommunicera att arbetsgivaren har vägt frågan om säkerhet eller gruppens känsla av trygghet mot individens autonomi, valmöjlighet och integritet samt att det beslut man har fattat är välgrundat.
 • Förtydliga ansvaret för ovaccinerade att fortsätta följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Diskutera hur organisationens uppförandekod även kan inbegripa vaccinationsfrågan.

Har alla kunskap om vad kränkande särbehandling är? Vet alla vilka man ska tala med om det pågår särbehandling, och vet dessa personer i sin tur vad de ska göra? Hur kan den utsatte få hjälp så snabbt som möjligt?

- Skapa och tillämpa rutiner för att tidigt fånga upp, utreda och snabbt åtgärda kränkande särbehandling. Det är viktigt att särskilt utreda om orsakerna kan finnas i arbetets organisation, säger Faysal.

Så kan Feelgood hjälpa till

Feelgood kan bistå med fakta och riskbedömning samt hjälpa till med: 

 • Översyn av policy, rutiner och code of conduct.
 • Plan för förebyggande insatser.
 • Hantering av medarbetares oro för smittrisk.
 • Kunskapshöjande insats i form av utbildning om kränkande särbehandling för chefer och personal.
 • Ledarkonsultation för hantering av specifik grupp.
 • Stödjande samtal för den som mår dåligt av situationen.