Hoppa till huvudinnehåll
kollegor pratar

Stöd vid återvändandet till arbetsplatsen

Vi har under pandemin sett ett paradigmskifte på arbetsmarknaden. Stora förändringar i många anställdas vardag och arbetsliv, oavsett bransch och verksamhet. Och ledarskapet har ställts inför nya utmaningar. Nu fortsätter förändringen när många planerar återgång till fysiska arbetsplatser, åtminstone delvis. Vi behöver hitta vår nya arbetsvardag som med stor sannolikhet inte kommer se ut som tidigare. Verksamhetsförändring är en komplex ledarskapsuppgift, och vi på Feelgood finns här för att stötta er. 

Inför återvändandet till arbetsplatsen är det viktigt att tänka igenom möjliga situationer och risker, och lägga upp en plan. Utan plan riskerar ni att utsätta medarbetare för brister i arbetsmiljön, som kan leda till sjukskrivningar, stress och en mindre effektiv organisation. Chefens roll viktig, för att hjälpa medarbetare hålla balansen mellan arbete och privatliv och för att främja gemenskap och arbetsglädje, så ni uppnår era önskade resultat. Arbetsgivare som orienterar sig i väl detta stärker sin position och konkurrenskraft.

Det här behöver arbetsgivare göra

  • En plan för återvändande – grundad på vad som är bäst för verksamheten, affären, cheferna, medarbetarna
  • Kommunicera regelbundet och transparent 
  • Analysera läget: hälsa, arbetsmiljö och livsstil, hälsokartläggning 
  • Säkerställa produktivitet och resultat genom att utveckla ledarskap och medarbetarskap
  • Rusta chefer i att motivera  och möta olika livs- och arbetssituationer 
  • Se över fysisk miljö, smittorisker
  • Riskbedömningar

Så här kan Feelgood ger er stöd

För chefer och organisatoriskt

  • Förebygga upplevelse av kränkande särbehandling, hur skapa rättvis arbetssituation
  • Svåra samtal: stöd för chefer i ämnen som skadligt bruk, stress, arbetsanpassning och stöd i att arbeta hemma och komma tillbaka
  • Utveckla ledarskap,  t ex prestationsledning, leda på distans, leda hybridteam
  • Arbetsmiljöronder och riskbedömningar, t ex för att kartlägga organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Uppföljning av hälsa och mående
  • Workshops för chefer i t ex att leda digitala team, prestationsledning, upptäcka signaler på ohälsa
  • Chefsstöd: individuellt eller i grupp kring specifika frågor 

För den fysiska arbetsmiljön

Smitta av olika slag och även sjuktalen har minskat under pandemin, så vår viktigaste uppmaning är att behålla de goda beteenden vi lärt oss: 

  • Handhygien
  • Avstånd, gärna 2 meter
  • Hemma vid symtom
  • Testa vid symtom
  • Följ Folkhälsomyndighetens råd

För att skapa en så säker fysisk arbetsmiljö som möjligt under just era förutsättningar kan vi på Feelgood ge stöd med:

  • Arbetsplatsbesök och riskbedömningar
  • Råd och riktlinjer för att minska smittspridning
  • Underlag för kommunikation om smitta – förenkla, förklara
  • Tester: PCR-test, antigentest, egentest, antikroppstest