Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna på cykel i stadsmiljö

Skapa förutsättning inför återvändandet till arbetsplatsen

Många arbetsgivare planerar just nu för ett återvändande till arbetsplatsen, där cheferna har en nyckelroll för medarbetarnas välbefinnande. Charlotte Valleskog, psykolog och organisationskonsult på Feelgood, ger konkreta råd om vad som är särskilt viktiga att tänka på som arbetsgivare och chef inför återvändandet till arbetsplatsen efter pandemin. Fokus är att kartlägga de nya behov som uppstått i organisationen under pandemin. Genom proaktivitet kan de bästa förutsättningarna skapas inför återvändandet till arbetsplatsen.

Charlotte Valleskog

Stora förändringar i arbetslivet kräver speciell hantering av chefer 

En sak är säker: pandemin har inneburit ett paradigmskifte på den svenska arbetsmarknaden och har medfört stora förändringar i många anställdas vardag och arbetsliv, oavsett bransch och typ av verksamhet. Likaså har förändringarna inneburit nya utmaningar i ledarskap, vilket framför allt har påverkat cheferna.

En större verksamhetsförändring, som pandemin inneburit, är en komplex ledarskapsuppgift som innefattar krav på flera kunskapsområden; den egna rollen och ansvaret, bemötandet av reaktioner hos medarbetare samt uppehållandet av ens egen hållbarhet som chef.

Och chefernas roll kommer att fortsatt vara mycket viktig, om inte kritisk, vid ett återvändande till arbetsplatserna i höst. Bland annat för att hjälpa medarbetare att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv och för att främja gemenskap och arbetsglädje för att uppnå förväntade resultat.

Kartlägg och kommunicera regelbundet

För att det ska kunna skapas ett hälsofrämjande klimat på våra arbetsplatser i höst behöver chefer redan nu information och tydliga mandat att agera och planera. Tar det för lång tid att besluta om hur återvändandet efter pandemin ska ske skapas onödig oro och stress hos medarbetare och ökad belastning på cheferna. Därför är det av yttersta vikt att ledningsgrupper redan nu kartlägger nya behov i organisationen för att på bästa sätt kunna skapa rätt förutsättningar.

Arbetsgivare som snabbt kan orientera sig i det nya normalläget till följd av coronapandemin, kommer att stärka sin position och konkurrenskraft. Genom att agera snabbt och tydligt redan nu kring vad som gäller avseende återvändandet skapas en bra grund för en positiv nystart till hösten.

Inför ett återvändande till arbetsplatsen bör särskilt följande fyra punkter ses över:

  • Alla medarbetare behöver veta hur planen för återvändandet ser ut för hela verksamheten. Ge chefer möjlighet att kommunicera regelbundet och transparent om när en återgång till arbetsplatsen planeras ske och vad den rent praktiskt kommer att innebära, även om det finns risk att planen kan komma att skjutas upp.
  • Ge chefer mandat att initiera en hälsokartläggning på arbetsplatsen. Mätningar och kartläggningar är en naturlig del av processen för att på bästa sätt kunna analysera sambandet mellan hälsa, arbetsmiljö och livsstil och därefter välja rätt insatser framåt. Här är det särskilt viktigt att inte enbart utgå från medarbetarnas vilja kring arbetssätt, utan faktiskt grunda strategin på vad som är bäst för verksamheten, affären, cheferna och medarbetarna.
  • Säkerställ att arbetsplatsen fortsätter att vara produktiv och uppvisa resultat genom att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen. Chefer har stor påverkan på den upplevda arbetsmiljön och medarbetares prestation. En verksamhetsförändring ställer högre krav på ledarskap och självledarskap. I en undersökning gjord av tidningen Chef & Karriär uppger 8 av 10 chefer att de tror på ett annat ledarskap efter pandemin.
  • Rusta cheferna för att möta olika livs- och arbetssituationer. Det är chefens ansvar att se till medarbetarnas mentala hälsa och att de känner sig motiverade och engagerade. En hög grad av motivation och engagemang har i sin tur betydelse för effektivitet, kreativitet och konkurrenskraft. Flera arbetsplatser kommer att utmanas med olika grupperingar bland medarbetarna: de som har uppskattat de positiva sidorna med att jobba hemifrån, de som inte kunnat jobba på distans alls, men även de som inte uppskattat hemmaarbetet.

Redan innan pandemin, 2018, svarade 7 av 10 chefer i en undersökning genomförd av tidningen Chef att de mår dåligt på grund av ohanterlig stress och sömnstörningar. Pandemin har gjort att belastningen och kravet på chefernas tillgänglighet och kommunikation har ökat ytterligare. Därför är det extra viktigt i detta att analysera, planera, fatta beslut, kommunicera och ge stöd till chefer. Balansera mellan vad som är bäst för verksamheten gällande både organisationen och produktivitet och vad som är individuella viljor och önskemål.