Hoppa till huvudinnehåll
kollegor

Prehab sätter fokus på det förebyggande

Rehab är ett välkänt begrepp inom hälsa och friskvård. Det nyare begreppet prehab dyker upp alltmer. Ordet är en sammanslagning av prevention och rehabilitering. Prevention syftar till att arbeta förebyggande för att undvika risker som kan leda till skador, medan rehabilitering är behandling efter att en skada inträffat. Prehab svarar däremot på behovet att i ett tidigt skede fånga upp signaler om att en skada kan inträffa, att tänka förebyggande och göra insatser för att slippa t ex skador. 

Var kommer begreppet prehab ifrån? 

Begreppet kom först inom kirurgin som en metod att stärka patienten före en ledoperation men framför allt för att förkorta tiden för läkning och återhämtning efter. Proceduren har anammats av hälsocoacher och andra med intresse för förebyggande kroppsvård, till exempel för att förebygga idrottsskador. I dag används prehab även för att bland annat hantera arbetsförmåga eller balansera ökande krav från arbetet.

Cornelia Karlberg, rehabkoordinator på Feelgood berättar:
- Vi talar mer öppet om både psykisk och fysisk ohälsa idag än tidigare och börjar få upp ögonen för hur effektivt det är att arbeta med den förebyggande processen ur ett hälso- och kostnadsperspektiv. 

Vad innebär prehab rent konkret? 

Prehab innebär att man så att säga jobbar baklänges. Man tittar på vilka skador som arbetet kan resultera i och arbetar aktivt för att hindra dem innan de inträffar och inte behöver rehabiliteras. Det kan exempelvis handla om att en medarbetare behöver schemalagd friskvård för att motionera eller förändrade arbetsuppgifter för att förhindra stress. 

- Man behöver se till varje medarbetares behov för att fastställa vad för typ av prehab som kommer att göra störst nytta, säger Cornelia Karlberg. 

Chefens ansvar att upptäcka

Som chef är det extra viktigt att notera och uppmärksamma tidiga signaler på att en medarbetare mår dåligt eller har en ohållbar arbetssituation som kan leda till negativa konsekvenser för medarbetaren eller arbetet. 

Cornelia Karlberg betonar att om chefer tar sitt ansvar att uppmärksamma signaler från medarbetare kan både kostnader och lidande sparas flera gånger om rätt åtgärder sätts in i tid. 

Det handlar om tre processer:

  1. Att så tidigt som möjligt identifiera tecken på att en anställd inte mår bra på eller av sitt jobb. 
  2. Att bedöma vad det handlar om – olämpliga arbetsvillkor, personliga omständigheter, eller både och.
  3. Att skapa en handlingsplan för att förebygga. Och självfallet följa upp att planen följs och fungerar.

Målen för en handlingsplan kan vara att återskapa välmående genom till exempel en regelbunden motionsvana eller ändrade kost-, dryckes- och tobaksvanor – välkända hälsoelement. Och från företagets sida bidra med t ex socialt stöd, hjälpmedel, kanske delvis ändrade arbetsuppgifter.

Hur kan företagshälsan hjälpa till? 

Företagshälsan kan stötta med utbildningar till chefer för att bli bättre på att plocka upp signaler från medarbetarna att något inte står rätt till. Dessutom kan företagshälsan fungera som rådgivare och bollplank. Via en rehabkoordinator kan man få hjälp med en handlingsplan och se till att den genomförs och följs upp. 

- Vi kan hjälpa till med coachning av chefer för att stärka upp med kunskap som antas att cheferna saknar och att göra upplägget tillräckligt konkret så att det blir enkelt att följa, avslutar Cornelia Karlberg.  

Det är gynnsamt att arbeta förebyggande. För individen krävs det ofta färre insatser och mindre omfattande förändringar om man agerar tidigt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det dessutom mer lönsamt att förebygga eftersom insatserna oftast inte behöver vara lika stora som när problematiken blivit större och rätt satsningar ökar prestation och minskar kort- och långtidssjukfrånvaro. 

Det finns bidrag att söka från Försäkringskassan som arbetsgivaren kan använda till att ”anlita expertstöd för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder”. Stödet heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och används för att förebygga sjukskrivningar, vilket är användbart vid prehabinsatser.