Hoppa till huvudinnehåll
kompass

Nyorientering – att konstruktivt hitta vägar framåt

Arbetsgivare som snabbt kan orientera sig i det nya normalläget till följd av coronapandemin, kommer stärka sin position och konkurrenskraft. Ett proaktivt förhållningssätt och en känsla av kontroll över situationen är nyckelfaktorer för att lyckas, enligt Feelgoods chefspsykolog Faysal Rawandozi. 

Chefer har en viktig uppgift i att upprätthålla och stärka motivation och engagemang hos sina medarbetare. Och de effekter som kriser brukar föra med sig, bland annat ökad psykisk ohälsa, behöver minimeras. Chefen har en extra utmaning i att arbete, och därmed även ledarskapet, nu ofta behöver ske på distans, vilket gör det svårare att upptäcka signalerna. 

Det är också viktigt att vara öppen för att mycket kommer vara nytt efter krisen, eftersom förutsättningar har förändrats. Nya behov kommer uppstå hos både chefer och medarbetare och det är värdefullt att kartlägga dessa nya behov i organisationen för att på bästa sätt kunna göra anpassningar. Vad behöver våra medarbetare nu som de inte behövde före krisen?

Läs gärna mer i vår artikel Pandemin ger nya behov att hantera.

Vi kan inte förlita oss på att allt kommer ordna sig av sig självt eller så småningom gå tillbaka till det normalläge vi hade före krisen. Vi måste träna på att acceptera att vi inte kommer tillbaka till det. På ett eller annat sätt, mer eller mindre, kommer framtiden att vara annorlunda, säger Faysal Rawandozi. Arbetsgivare behöver ha en plan för att åter stärka sina medarbetares känsla av kontroll över sin situation under rådande omständigheter, fortsätter han. Vi kan redan se att det börjar ske en förskjutning från kaos och oro till nyorientering. Alla börjar vänja sig samtidigt som vi fortfarande upplever krisen påtagligt. Vi har trots allt börjat hitta sätt att hantera overkligheten så att den kan kännas verklig och normal. 

Chefspsykologens tips till chefer:

Struktur
Skapa tydliga rutiner för hur medarbetare ska kunna behålla kontakten med teamet och få kunskap om arbetsuppgifter, mål och strategier. En bra rutin för hur den formella kontakten ska ske bidrar till känslan av kontroll. Det stärker också förutsättningarna för arbetsgivaren att kunna ta ansvar för arbetsmiljön även utanför kontoret. 

Ha en tät och regelbunden information om vad som händer i organisationen. Ge konkret stöd till de som behöver det för att kunna anamma nya tillvägagångssätt. Hjälp varje medarbetare att strukturera sin dag och skapa rutiner. Lindra osäkerheten genom att ge varje anställd kontroll över var, hur och när de arbetar. Gör medarbetarna delaktiga i sin arbetssituation och arbetsyta och vad som eventuellt behöver förändras. Delaktigheten ger större psykologisk trygghet, och underlättar anpassning även till förändringar som man inte kan kontrollera. 

Relationer
Arbeta tillsammans med medarbetarna fram lösningar för hur gruppens gemenskap ska kunna bibehållas även på distans. Diskutera förslag på roliga saker ni kan göra för att stärka sammanhållningen, till exempel gemensam måndagsfrukost, daglig pausgympa eller fredagsfirande av veckan framgångar. Fysisk rörelse brukar lugna oss emotionellt, och det är viktigt att ha pauser med trevliga ämnen och skratt. Visa empati gentemot varandra i arbetsgruppen. Prata med varandra om era styrkor och hur er grupp bidrar till helheten. Se till att alla ser varandras insatser. Ha även gemensamma uppgifter, inte bara ensamarbete. 

Ledarskap
Att arbeta på distans påverkar relationen mellan chef och medarbetare. Därför är det viktigt att du som chef funderar igenom vad du kan göra för att behålla en god relation. Se över dina rutiner för återkoppling och hur kan du vara tydlig med att visa omtanke på olika sätt. Visa förståelse för att alla har sina egna upplevelser och reaktioner på pandemin och distansarbete. 

Öka också din kunskap om hur man fångar upp signaler på psykisk ohälsa och hur du kan prata om det med dina medarbetare. Kommunicera medvetet i syfte att fånga upp eventuella signaler på ohälsa. Om du fångar upp något, våga fråga: Hur mår du? Är det något du vill prata om? Ställ följdfrågor om medarbetaren vill berätta. Uppmuntra vid behov till att söka hjälp exempelvis via företagshälsovården för att få professionell hjälp och förebygga försämring.

Organisationsövergripande policyer och praxis kan behöva anpassas utifrån osäkerheten kring pandemins effekter. Förbered dig för att vara flexibel, konsekvent i din kommunikation och en förebild för att visa stöd och uppmuntra varje medarbetares känsla av kontroll. Engagera medarbetarna i mål och planering för verksamhetsutveckling eftersom nyorientering är en del av krishantering. Fråga dig och ditt team hur ni ska hantera förändringen utifrån ett nyorienteringstänk? Vad behöver ni behålla och vad bör ni ändra?