Hoppa till huvudinnehåll

Företagshälsovårdens roll lyfts fram i regeringens nya arbetsmiljöstrategi

I februari beslutade regeringen om ny arbetsmiljöstrategi för 2021 - 2025. I strategin understryks att företagshälsovården har en viktig roll för att skapa friska arbetsplatser. Regeringen anser att alla anställda bör ha tillgång till en företagshälsovård av god kvalitet som ger bra stöd inom såväl det förebyggande som efterhjälpande arbetet.

Arbetsmiljölagen är framtagen för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lagen trädde i kraft 1978 men har uppdaterats ett flertal gånger efter det. 

Den nya arbetsmiljöstrategin

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till att alla anställda har en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall på arbetet och motverka att människor utestängs från arbetslivet. Ambitionen är också att ta hänsyn till människors olika förutsättningar och att arbetsmiljöpolitiken ska bidra till att utveckla såväl individer som verksamheter. 

I den nya arbetsmiljöstrategin för 2021 - 2025 höjer regeringen ambitionen för arbetsmiljöpolitiken med det övergripande syftet att öka tryggheten och främja utveckling och god hälsa. Arbetsmiljöregelverket ska vara anpassat för dagens och morgondagens arbetsliv och ska ses över ur ett jämställdhetsperspektiv. Regelverket ska ge samma skydd oavsett om man är man eller kvinna, eller vilket yrke, bransch eller sektor man arbetar inom. Inga oklarheter ska råda kring arbetsmiljöansvaret oavsett hur eller var den anställde arbetar. 

Behovet av en ny arbetsmiljöstrategi beror på flera faktorer. Arbetslivet förändras, andelen äldre i befolkningen ökar och vi behöver arbeta längre. Samtidigt finns det flera utmaningar, idag orkar många inte arbeta ett helt arbetsliv och långsiktiga prognoser pekar på att det råder kompetensbrist inom flera sektorer, bland annat inom välfärden. Utöver en arbetsmiljö som gör det möjligt att arbeta ett helt arbetsliv behövs det också bättre möjligheter till att ta del av kompetensutveckling och omställningsmöjligheter. Regeringen vill också fortsätta att prioritera forskning och kunskap om vad som skapar en bra arbetsmiljö och vill ha ett tydligare fokus på att utveckla arbetsmiljökunskap i skolan.

Fyra prioriterade områden

I den nya arbetsmiljöstrategin för 2021 - 2025 bryts det övergripande målet ned på fyra prioriterade områden:

Ett hållbart arbetsliv - alla ska kunna orka och vilja jobba ett helt arbetsliv

Ett längre arbetsliv kräver en bra arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. För att attrahera och kunna behålla kompetens, inom bland annat vård & omsorg, krävs trygga anställningar, god arbetsmiljö och utveckling i arbetet. En central del i den nya strategin är också att värdera och ta tillvara äldres kompetens och erfarenheter. Arbetsgivares attityder till och nyttjande av senior arbetskraft behöver förbättras. Forskning och kunskap behöver också prioriteras för att kunna följa förändringar som sker i arbetslivet.

Ett hälsosamt arbetsliv - arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Arbetsmiljöarbetet bör inte bara fokusera på risker och problem och skydd mot skador och sjukdomar. Det ska också vara ett hälsofrämjande arbete. Regeringen anser att företagshälsovården är en resurs för att skapa friska arbetsplatser och att företagshälsovårdens roll i detta arbete behöver utvecklas och stärkas. I strategin betonas att det är viktigt att alla anställda ska ha tillgång till en företagshälsovård av god kvalitet som även kan träda in i förebyggande syfte. Företagens skyddsombud har också en viktig funktion som behöver utbildning för att kunna utföra sitt viktiga arbete. Regeringen anser även att samverkan mellan arbetsmiljömyndigheter och arbetsmarknadens parter behöver prioriteras och utvecklas eftersom det är en viktig del av ett gott arbetsmiljöarbete. Ingen ska, exempelvis, behöva arbeta i en miljö med kränkande särbehandling, diskriminering eller trakasserier. En utredning är tillsatt för att se över hur arbetstagare kan skyddas mot trakasserier och hot från personer som inte är anställda på arbetsplatsen, som kunder, passagerare och brukare.    

Ett tryggt arbetsliv - ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Tusentals människor dör i förtid varje år på grund av arbetsrelaterade orsaker, till exempel stress, cancer eller suicid. Nollvisionen utvidgas från att ingen ska dö på grund av olyckor på sitt arbete till att ingen heller ska dö till följd av sitt arbete, och regeringen kommer att lägga fokus på de branscher där risken för ohälsa är stor. Utvidgningen av nollvisionen anses även viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. Många kvinnor arbetar inom offentlig sektor där omsorg om människor står i fokus och dessa välfärdsyrken är överrepresenterade vad gäller stressrelaterad ohälsa. Regeringen anser att det är viktigt att arbetsmiljöverket fortsätter att utöva och utveckla tillsynen av arbetsmiljön inom välfärden för att få till en långsiktig förändring och bryta den ohälsa och de arbetsmiljöproblem som finns inom denna sektor.  

En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö ska aldrig vara ett konkurrensmedel

Arbetsmiljöverket gör bedömningen att fler företag bryter mot reglerna för att få konkurrensfördelar samt att även koppling till kriminell verksamhet ökar i omfattning. Regeringen understryker att det aldrig ska löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma de anställdas rätt till en trygg och god arbetsmiljö. Regeringen kommer att fortsätta att prioritera detta arbete, bland annat genom varaktig samverkan inom ramen för det myndighetsgemensamma arbetet vad gäller arbetslivskriminalitet. Regeringen anser att det är viktigt att myndigheterna kan bedriva en effektiv och ändamålsenlig kontrollverksamhet. Därför kommer regeringen att arbeta för att undanröja hinder för myndigheternas samverkan och se över behovet av förändringar i regelverket kring offentlighet och sekretess.

Förekomsten av hot och våld inom arbetslivet är också ett problem. Problematiken har visat sig vara större inom vissa branscher och under senare år har det kommit rapporter om att alltfler myndighetsanställda blir utsatta för hot och våld i sitt arbete. Dessa frågor ska ges prioritet i den nya strategin.

Samarbete för en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket och Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) har en särskild roll som myndigheter inom arbetsmiljöområdet och regeringen kommer att ge dem i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner som utgår från strategins fyra prioriterade områden och som ska tydliggöra vilka åtgärder som krävs för att nå uppsatta mål. En första delredovisning kommer att ske den 31 augusti 2021. Regeringen bildar dessutom ett forum, regeringens arbetsmiljöforum, för dialog och samarbete mellan regeringen, representanter för arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter. Syftet är att diskutera pågående och planerade åtgärder inom strategins område samt de åtgärdsplaner som tas fram av Arbetsmiljöverket och Mynak.