Hoppa till huvudinnehåll
arbetsplats, glas

Åter till arbetsplatsen – att tänka på om smitta och att hantera risker

Under pandemin har flera aspekter kring arbetslivet förbättrats. Till exempel har vi totalt sett i Sverige haft färre sjukskrivningar och en förklaring till det är ett förändrat beteende för att undvika covid-smitta, som även har lett till en tydlig minskning av övrig sjukdomssmitta. Antalet sjuka av säsongsinfluensa och kräksjuka var nästintill obefintlig jämfört med tidigare år. Förbättrad handhygien, att hålla distans till varandra och att stanna hemma vid sjukdomssymtom är inte bara klokt under en pandemi, utan alltid. Därför är den viktigaste uppmaningen vid återgång till arbetsplatserna att behålla dessa beteenden vi har lärt oss under pandemin.

Ska man fortsätta testa sig och sina medarbetare mot covid-19?

Det går att se risker med ett återvändande till arbetsplatsen om man inte längre stannar hemma vid symtom som skulle kunna vara covid-19. Även om Folkhälsomyndigheten från 1 november inte längre rekommenderar generell testning vid symtom så gäller det fortsatt för ovaccinerade och för personal inom vissa branscher. Testerna är viktiga insatser för att minska smittspridning och sjukdomsbortfall.

Hur ska vi hantera medarbetare som är fullvaccinerade – kan de ses och samlas som innan pandemin?

Vaccinet skyddar mot sjukdom men som med alla skydd avtar det med tid och det skyddar kanske inte lika bra mot mutationer. Det kan hända att vaccinerade blir sjuka av covid-19 eftersom vaccinet inte skyddar hundraprocentigt, eller av annan smitta. Påminn därför medarbetare om att bibehålla smittsäkra beteenden. 

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) ska arbetsgivaren vid risk för smitta riskbedöma arbetet och särskilt ta hänsyn till: 

  1. Vilka arbetsmoment som kan innebära smittrisk. 
  2. Hur smittämnen skulle kunna orsaka infektion. 
  3. Vilka och hur allvarliga konsekvenser det kan få för den enskilde arbetstagaren att bli utsatt för smittämnen. 
  4. Under hur lång tid arbetstagare riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet.

Det är även viktigt att arbetsgivare dokumenterar konstaterad exponering för smittor i riskklass 3 0ch 4, där covid-19 tillhör riskklass 3. Arbetsgivare som underlåter att dokumentera exponering för smitta riskerar att bötfällas. 

När vi talar om att hålla avstånd, vad är det som gäller? 

För en säker arbetsplats är det bra att fortsätta arbeta i små grupper och hålla 2 meters avstånd från axel till axel. 

Hur hanteras resenärer vid återvändandet till arbetsplatsen efter genomförd resa? 

Arbetsgivare som erbjuder snabbtest till medarbetare som genomfört resa eller vid byte av arbetsgrupper kan minska oron bland medarbetare och bidra till säkrare arbetsplatser. Följ Folkhälsomyndigheternas rekommendationer vid resor.

Hur kan Feelgood hjälpa till?

  • Med underlag till enkel och tydlig kommunikation om smitta, som arbetsgivare och chefer kan använda inom sina organisationer och i dialog med medarbetare. 
  • Guidning hur chefer bör hantera utbrott, information om deras skyldigheter etc. 
  • Stöd digitalt eller fysiskt på plats. 
  • Genomförande av arbetsplatsbesök och riskbedömningar. 
  • Olika typer av testning för covid-19.