Hoppa till huvudinnehåll
jobbar tillsammans

Vad är viktigast för att motverka stress i en organisation och arbetsgrupp?

Arbetsmiljöarbetet har kommit långt i Sverige. Visst förekommer det fortfarande exempel på en sämre fysisk arbetsmiljö med risker och olyckor, men med internationella jämförelser har Sverige låg frekvens av kroppsliga skador orsakade av arbetet. Däremot ligger vi högt när det gäller psykiska besvär orsakade av arbete. Intressant är att forskningen tyder på att hur man psykiskt uppfattar sin arbetsplats är viktigare för hälsan än hur den är fysiskt ordnad, dvs den psykosociala arbetsmiljön påverkar hälsan mer än den fysiska. 

Vad orsakar negativ stress i organisationer?

Exempel på varför negativ stress på individ- och gruppnivå uppstår i organisationer (enligt Malmström): 

 • Saknas gemensamma mål
 • Saknas gemensam värdegrund
 • Lever inte som man lär i organisationen
 • Ickefungerande belönings-, incitament- och feedbacksystem
 • Ineffektiv företagskultur
 • Brist på empowerment
 • Toppstyrd organisation
 • Fokus riktat mer mot kvantitativa än kvalitativa prestationer
 • Otydligt eller inkonsekvent ledarskapet
 • Ledarskap som inte verkar för att skapa goda förutsättningar för medarbetarnas prestation
 • Otillräcklig möteskultur
 • Frekventa omorganisationer 

Dessvärre är det här vanligare än man kan tro i dagens arbetsliv. Förändring sker i allt snabbare takt och det är svårt för organisationen, ledare och medarbetare att hänga med. Den psykosociala arbetsmiljön blir påverkad. 

Vad händer i stressade organisationer?

Stress här visar sig i små tecken till en början. Stressade medarbetare, försämrad prestation, ökad korttidsfrånvaro, ökat antal konflikter. Det kan förekomma misstänksamhet, oro, och ryktesspridning, och en irriterad stämning. Över tid leder det till utmattningssyndrom, långtidsfrånvaro, sämre prestation i organisationen och ökad personalomsättning. 

Vi är sociala djur och påverkar varandra i våra tankar, känslor och värderingar genom umgänge, beteenden och kommunikation. Ett missnöje kan på så sätt lätt manifesteras i en arbetsgrupp och bli svårare att hantera över tid. Likaså kan oro hos en eller ett par medarbetare smitta av sig till hela arbetsgruppen. Likriktad kommunikation kan på sikt skapa attityder, jargong och värderingar som krockar med företagskulturen och blir en normaliserad del av arbetsvardagen, och påverkar gruppen negativt. 

För organisationens och medarbetarnas skull är det därför viktigt att jobba långsiktigt med att förebygga ohälsa och främja hälsa inom organisationen. 

Hur kan vi skapa god psykosocial arbetsmiljö och motverka stress?

Utöver att anpassa, förtydliga och följa upp arbetsuppgifter, och se till att medarbetarna har möjlighet till effektiv återhämtning, så gör ett systematiskt arbete med den psykosociala arbetsmiljön stor skillnad. 

Så här kan du effektivt verka för en god psykosocial arbetsmiljö: 

 • Skapa rutiner för hur frågor kring arbetsmiljön ska hanteras.
 • Höj arbetsgruppens kunskapsnivå om stress.
 • Prata om vad som orsakar stress på jobbet och diskutera tillsammans hur ni kan förebygga ohälsa i arbetsgruppen.
 • Verka för psykologisk trygghet och inkludering i din roll som chef.
 • Facilitera dialog och diskussion.
 • Håll nära professionella relationer med medarbetarna

Tidigare har vi oftast pratat om stress i negativ bemärkelse, men idag pratar man även om begreppet positiv stress. Med stresspåslaget frigör kroppen resurser. Vi får mer energi och fokus, och mer handlingskraft. På så sätt är stress kopplat till prestation, och även välbefinnande. Nyckeln är att ha en balans mellan ställda krav och individens kontroll, dvs att det finns tillräckliga förutsättningar för att prestera, plus tid för aktiv återhämtning. En medarbetare som har resurser att prestera, och får tillräckligt med återhämtning, mår bra, även om denne kan uppleva stress dagligdags. 

På så sätt kan man konstatera att det systematiska arbetet med den psykosociala arbetsmiljön både motverkar negativ stress, hos individen och gruppen, och främjar prestation.